ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1129 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.С., редовно призована, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.Д.Р., Д.Д.М., М.Д.С., И.Г.Щ., П.Я.Я., Ф.Г.Я., М.П.Щ. и Ж.Г.Щ., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В.Д., редовно призована, не се явява, за нея адвокат Илиева, с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТ СТРАНА Р.А.А., нередовно призован, не се явява и не се представлява. Съобщението до него е върнато без да е връчено, като е отбелязано че същият не е открит на адреса. С разпореждане от 29.06.2018 г. е разпоредено да се извърши справка в Национална база данни „Население“ за постоянния и настоящия адрес на лицето, която още не е постъпила по делото.

АДВОКАТ М.: С оглед нередовното призоваване на Р.А., който е заинтересовано лице, не са налице изискуемите предпоставки за даване ход на делото. Депозирал съм становище и моля да се произнесете в закрито заседание, за процесуална икономия относно искането ни за допускане на съдебно-техническа експертиза, с оглед на това, че границата се отразява по съществуваща ограда на терен, която не е била заснета през 2006 година, която като материализиран теренен знак. Моля в тази част да се произнесете в закрито заседание за процесуална икономия. С предложената скица ние местим границата на имот 128 по съществуващите на материализиран на терен огради, които ги е имало тогава и са били отразени в невлезлия в сила кадастрален  план.

АДВОКАТ ИЛИЕВА: Считам, че не следва да се даде ход на делото, с оглед нередовното призоваване на една от заинтересованите страни. По допускане на съдебно-техническа експертиза, считам че не следва да се допуска, но предоставям на съда.

Съдът с оглед на нередовното призоваване на една от заинтересованите страни, намира че ход на делото не следва да бъде даден, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 16.10.2018 г. от 11,10ч., за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страни, да се считат уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се ПРИЗОВЕ заинтересованата страна Р.А.А., след постъпване на справка в Национална база данни „Население“ за постоянния и настоящия му адрес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: