Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                Година 04.11.2008              Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ–състав, на девети октомври две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.Д.Д.

                                                                2.Ю.Р.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор С. Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1129 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано е по повод жалба на ст.юк.И. К., в качеството му на процесуален представител на Общинска служба по “Земеделие и гори” гр.Бургас против решение № 776/30.05.2008г. постановено по гр.д.№ 247/2006г. по описа на БРС. В жалбата се прави искане за постановяване на съдебно решение с което да се отмени на обжалваното решение и жалбата на лицата срещу решението на ОС по ЗГ гр.Бургас да бъде оставена без уважение.

Ответникът по жалбата – И.Н.Б. ***, редовно уведомен, чрез процесуални си представител оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение.

          Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано  заключение за основателност на жалбата и моли да бъде отменено обжалваното решение и делото да бъде върнато за ново разглеждане, поради процесуални нарушения.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

          С обжалваното решение Бургаски районен съд е отменил решение, обективирано в протокол № 4644 от 24.09.2002г. на ПК гр.Бургас с което на наследниците на С. Д.Г.,*** е отказано да се признае правото на възстановяване на собствеността върху нива от 22 дка, в м.”Чамурлията” и нива от 15 дка в м.”Герена” и двете в землището на с.Ветрен, общ.Бургас, като вместо него е постановено признаване правото на наследниците на С. Д.Г.,*** за възстановяване на собствеността върху нива от 22 дка, в м.”Чамурлията” и нива от 15 дка в м.”Герена” и двете в землището на с.Ветрен. В своето решение съдът е приел за допустима жалбата на лицето, като се е позовал на определение № 8/23.01.2007г. постановено по адм.ч.дело № 56/2007г. по описа на БОС и за основателна с оглед разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСПЗЗ и представените по делото копие от емлячен регистър на името на наследодателката, в което са записани имотите.

Производство по жалба на основание на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното разпореждане с материалния закон, следи служебно.

С определение от 01.11.2006г., постановено по гр.д.№ 247/2006г. по описа на БРС е прекратено производството по делото, поради подаване на жалбата след изтичане на предвидения в закона 14-дневен преклузивен срок. Срещу определението е постъпила частна жалба, която с разпореждане на съда е върната на жалбоподателя, като просрочена. С определение № 8/23.01.2007г. постановено по адм.ч.дело № 56/2007г. по описа на БОС, окръжния съд е отменил разпореждането за връщане на жалбата на И.Б. против прекратителното определение на БРС, като е приел, че тя е подадена в срок и е върнал делото за изпълнение на процедурата по даване ход на частната жалба. С определение № ІІ-131/11.06.2007г., постановено по адм.д.№ 218/2007г. по описа на БОС е отменено определение от 01.11.2006г., постановено по гр.д.№ 247/2006г. по описа на БРС и е върнато делото на същия състав за извършване на указаните съдопроизводствени действия. В определението на БОС е посочено, че прекратителното определение е постановено при неизяснена фактическа обстановка, като при новото разглеждане, следва да бъдат преценени всички релевантни за спора доказателства, включително да бъде назначена съдебно-графологична експертиза за установяване подписа върху обратната разписка, след което да се прецени дали жалбата е подадена в срок. В съответствие с нормата на чл.224 от АПК, след като БОС е върнал делото за ново разглеждане, дадените от него указания по тълкуването и прилагането на закона са задължителни при по-нататъшното разглеждане на делото. В случая БРС не е изследвал въпроса за допустимостта на жалбата, каквито са му били задължителните указания, а я е приел за допустима въз основа на определение № 8/23.01.2007г. постановено по адм.ч.дело № 56/2007г. по описа на БОС, което в случая е неотносимо, тъй като с него БОС се е произнесъл по разпореждането за връщане на частната жалба на И.Б.. С тези си действия БРС е ограничил и възможността на настоящата инстанция да извърши служебната преценка на допустимостта на производството, съответно на съдебното решение, което задължение и е вменено от законодателя. Ето защо обжалваното решение е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и следва да бъде отменено и върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, който да се произнесе със съответния акт, след събиране и преценка на доказателствата по допустимостта на производството, като съобрази указанията на БОС дадени в определение № ІІ-131/11.06.2007г., постановено по адм.д.№ 218/2007г..

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 776/30.05.2008г. постановено по гр.д.№ 247/2006г. по описа на БРС.  

ВРЪЩА делото на БРС, за ново разглеждане от друг състав на съда,  за извършване на указаните действия.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ:1.            

 

                                                                                                       2.