Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      1318                          от 03.07.2018 г.                           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова  и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1128 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на К.Д.П. ***, с ЕГН **********,  против Решение № 280/06.03.2018 г., постановено по НАХД № 494/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1872182, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С решение  № 280/06.03.2018 г., постановено по НАХД № 494/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас, е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1872182, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Деянието е безспорно установено, поради което правилно е ангажирана отговорността на К.П.. Изложени са мотиви във връзка с определения размер на наказанието.

Решението на първата инстанция е правилно, като съображенията за това са следните:

П. е санкциониран за нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, изразяващо се в превишаване на разрешената скорост за движение, установена с пътен знак В-26. Деянието е реализирано на 10.09.2017 г. в 07.03 ч в гр. Бургас по бул. „Т.Александров“ в посока от пътен възел „Юг“ към кръстовището с ул. „Спортна“ до бензиностанция „Лукойл“. След като е изследвал въпросът кой е водач на лек автомобил „БМВ 316 И“, с рег. №КН 9390ВВ и кой е неговия собственик, административнонаказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на К.П. в качеството му на собственик на автомобила.

Настоящият съдебен състав несподеля  възражението на П., че техническото средство, с което е установило нарушението не е годно.  Представеният по делото протокол № 173-ИСИ/06.07.2017 за проверка на мобилна система за видеоконтрол касае Стационарна видео-радарна система за наблюдение на пътни нарушения № 1047F8А4010800Е9, № от ДР 4823, като видно от стр. 2 е направен полеви тест на бул. „Тодор Александров“, път Е87, бензиностанция „Лукойл“ на устройство с ID № 003059049644.  В електронния фиш е посочено автоматизирано техническо средство със същият ID номер. Следователно посоченото техническо средство е преминало технически преглед. Останалите възражения на касатора са подробно обсъдени от първоинстанционния съд и същите се споделят изцяло от настоящата инстанция, поради което не следва да бъдат преповтаряни.

Настоящата касационна инстанция приема, че  обжалваното решение не е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон, поради което е правилно и обосновано. Районният съд е обсъдил наведените от жалбоподателя възражения и правилно е приел същите за неоснователни. От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод за това, че касаторът е осъществил състава на административното нарушение, за което е привлечен към административнонаказателна отговорност. При постановяване на решението от първата инстанция не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

С оглед изложеното, настоящият касационен състав приема, че оспореното решение е постановено при правилно приложение на закона и следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 280/06.03.2018г., постановено по НАХД № 494/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

.

        

                           

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                     2.