ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Павлина Стойчева

КНАХ   дело    номер  1128   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:14 часа се явиха:

Касаторът –   „Лъки” ООД с управител Т.Г.С., редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., с днес представено пълномощно по делото.

Ответникът   Заместник-министър на Министерство на културата, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., която също представя днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

АДВ. Д. – Нямам възражения да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Моля да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С.   – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

 

          АДВ. Д. – Поддържам касационната жалба. Пред настоящата инстанция няма да соча нови доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Оспорваме касационната жалба. Няма да ангажираме нови писмени доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

 

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима, подадена от лице със съответната процесуална легитимация в законоустановения срок. Нямам искания за събиране на доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, след като взе предвид, че допълнителни писмени доказателства няма да бъдат представени пред настоящия съд, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВ. Д. – Уважаеми съдии, моля да уважите касационната жалба и на основанията посочени в нея да отмените решението на Карнобатския районен съд и като решите делото по същество да отмените наказателното постановление. Аргументът ми е, че актът за установяване на административното нарушение не е връчен на представител на „Лъки” ООД. Приложеното сведение, което е мотивирало Карнобатския районен съд да постанови решението си, няма функции да отразява съгласие, несъгласие или отказ на представляващия да приеме акта. В него не е посочено на кой от управителите е предявен. Доколкото в акта има посочен свидетел за отказ за приемане на акта, но там също не става ясно кой е отказал, тъй като в акта са посочени всички представляващи на „Лъки” ООД и по никакъв начин не се разбира кой е отказал да го получи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаеми съдии, моля да оставите без уважение касационната жалба на „Лъки” ООД и да потвърдите решението на Районния съд като правилно и законосъобразно.  Неоснователни са твърдения на защитата на касатора, че акта не е връчен на упълномощено лице. Представени са писмени доказателства по делото, че същото е връчено на един от управителите на „Лъки” ООД, а именно Здравко Недев от служител на Община Карнобат, тъй като съобщаването е станало чрез общината. В същото писмено е заявил, че отказва да подпише и получи акта и съответно неговият отказ, съгласно изискванията на ЗАНН е документирано със свидетел при отказ да се връчи и подпише акта, който е надлежно оформен.

Освен неоснователни настоящата и първоинстанционната жалба се явяват и недопустими. Моля да бъдат приети писмени бележки, които представям в днешно съдебно заседание, в които съм изложила подробно аргументи относно недопустимостта на касационната жалба и на първоинстанционната жалба. 

Представям писмени бележки.

ПРОКУРОР С. – Уважаеми административни съдии, считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила. Съдът е събрал всички доказателства, изтъкнал е подробни мотиви, видно от които не се констатират съществени нарушения, накърняващи правото на защита на санкционирания. Административното нарушение е безспорно установено и санкцията е определена правилно. 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: