ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1128 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

Жалбоподателят Л.С.К. -  редовно призована, се представлява от адв. К..

Ответникът – началник сектор ПП КАТ при ОД на МВР Бургас -  редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Адв. К.: Моля  административният орган да представи нова справка дали процесният автомобил продължава да се издирва, предвид  изтеклия срок от време, доколкото съдът ще следва да вземе фактите и обстоятелствата, които са настъпили към датата на приключване на устните състезания.

Алтернативно, независимо, че имам отказ от съда от 09.10.2012г., моля, да бъде изискано спряното досъдебно производство № 3961/2010 г. на БРП, или да ми бъде издадено удостоверение, по силата на което да се запозная с материалите по делото и да представя конкретни и относими доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Не възразявам.

 

СЪДЪТ констатира, че основанието за издаване на оспореното решение е, че заявителят К. не представя оригинални документи с които да се легитимира като собственик на описания лек автомобил.  Това основание няма връзка с факта на издирването на лекия автомобил, нито с констатираната интервенция върху идентификационния номер на автомобила. Предвид установените факти, не е необходимо нито прилагане на наказателното производство в заверено копие, нито на някакви части от него, нито на получаване на справка дали автомобилът все още се издирва. Съдът освен, че проверява акта на всички основания е и обвързан с мотивите, които са изложени в него и ако установи, че тези мотиви не са законосъобразни, следва да отмени акта без да събира каквито и да е други доказателства. Обратно, законосъобразността на мотивите обуславя и законосъобразност на волеизявлението на административния орган.

 

По гореизложеното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на адв. К. за приобщаването на цялото или части от ДП № 3961/2010 г. на БРП.

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за представяне на справка дали автомобилът все още се издирва с оглед значителния период от време, който е изминал от първоначалното установяване на неправомерна интервенция върху него.

 

Адв. К.: Предмет на настоящото производство е отказа, където е посочено, че не са представени доказателства за новия № на рамата. Като не са могли да се запознаят с доводите, че се касае за интервенция върху номера на рамата, нашите аргументи касаят точно този автомобил, затова исках да се запозная с ДП.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ К.: Още веднъж Ви напомням, че мотива за издадения на административен акт, не е върху  идентификационния номер на превозното средство, а неистинността на удостоверението за собственост.

 

Адв. К.: Нямам други доказателствени искания.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

 

Адв. К.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да уважите жалбата. Отказа е незаконосъобразен.

Моля да ни присъдите направените разноски.

Ще представя писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Уважаеми г-н Съдия,  моля да потвърдите решението за отказ за регистрация на МПС като законосъобразно.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Съдът предоставя две седмици срок за депозиране на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: