О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1178             Година 17.06.2011            Град Бургас

 

Административен съд гр. Бургас, ХІІІ-ти състав, на седемнадесети юни две хиляди и единадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

       Членове: 1.Павлина Стойчева

                       2.Даниела Драгнева

 

Секретаря

Прокурора

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1128 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

         Производството по делото е образувано по касационна жалба на С.М.- Началник на РУП гр.Несебър против решение № 207/11.01.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 206/2011 г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

Съдът констатира, че в касационната жалба, като касатор е посочен С.М., но жалбата е подписана със запетая, като няма данни относно името и длъжността на лицето, положило подписа. В тази връзка жалбата е оставена без движение, като на касатора са дадени указания в 7-дневен срок от уведомяването, да посочи лицето, подписало касационната жалба и представи доказателства за представителната му власт. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок касационната жалба ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. На касатора е изпратено съобщение за указанията на съда, което е редовно връчено на 06.06.2011г. и в определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

         Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалбата подадена от РУП гр.Несебър срещу  решение № 207/11.05.2011 година, постановено по н.а.х.д. № 206/2011 година по описа на Районен съд гр.Несебър.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1128/2011 година по описа на Административен съд гр. Бургас.

            Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                              2.