Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1242            22  юни 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1127 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Е.И. *** против  решение № 406 от 28.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 483/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 16-0769-001757 от 21.07.2016 г. на началник група, сектор  „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което на касатора, на основание чл.175, ал.1, т. 5 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/ е наложено наказание глоба в размер на 80/осемдесет/лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, за нарушение по чл.123, ал.1, т.3,б.„в“ ЗДвП и на основание чл.183, ал.2, т. 11 ЗДвП, за нарушение по чл.40, ал. ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 20/ двадесет/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и счита, че решението на районния съд е  неправилно, постановено в нарушение на закона и със събраните доказателства. Иск да се отмени  и да се отмени потвърденото с него наказателно постановление.

 Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява, не се представяла и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд  Бургас, с решение № 406 от 28.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 483/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление /НП/ № 16-0769-001757 от 21.07.2016 г. на началник група, сектор  „Пътна полиция“, ОД МВР Бургас, с което на Д.И., на основание чл.175, ал.1, т. 5 ЗДвП, за нарушение по чл.123, ал.1 т.3, б. „в“ с.з. е наложено наказание глоба в размер на 80/осемдесет/лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и на основание чл.183, ал.2, т. 11 ЗДвП, за нарушение по чл.40, ал.1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20/ двадесет/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за доказано по делото, че Д.Е.И. е причинила ПТП, тъй като не е спазвала правилата за движение - не е осигурила достатъчно странично разстояние с друг участник в движението и напуснала мястото на транспортното произшествие. Съдът приел, че тя не е имала уважителна причина да направи това и не се е върнала на мястото на ПТП, като била допълнително установена и призована от контролните органи, поради което е извършила нарушение на чл.175, ал.1, т. 5 ЗДвП умишлено. Обосновал е извод, че законосъобразно е ангажирана отговорността й на това основание, както и на основание чл.183, ал.2, т.11 ЗДвП за неправилно движение на заден ход.

Санкцията е наложена на Д.Е.И. за това, че на 02.05.2016 г. около 21:45 часа в гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“, пред бл.5, при управление на л.а.” Опел Корса“ с рег.№ А9694КТ извършила маневра- движение на заден ход, без да се убеди, че не застрашава другите участници и се ударила в паркиран зад нея на тротоара л.а „Тойота“ с peг. W937180. Вследствие, на това настъпило ПТП с материални щети по двете МПС. При наличие на разногласия относно обстоятелствата за ПТП И. напуснала мястото като не уведомила съответната служба за контрол при МВР и не изпълнила указанията й. Установена е допълнително от служители на полицията. За това деяние на И. е съставен АУАН № 16-0769-1757 от 05.05.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

В касационната жалба се сочи, че изводите на съда не съответстват на събраните по делото доказателства и че административнонаказателното производство е проведено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Обжалваното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

  Съдът не споделя мотивите на районния съд, че е доказано по безспорен начин авторството на извършеното нарушение, вменено във вина на И., тъй като не е установено, че същата е управлява автомобила.

 

Актът за установяване на административно нарушение е съставен на 05.05.2016 г., т.е.  три дни, след извършеното на 02.05.2016 г. деяние. За да се състави АУАН е необходимо административното нарушение да бъде установено по безспорен начин, като няма пречка актосъставителят да не е установил лично извършването му. Достатъчно е нарушението да се установява от показанията на свидетел, който е присъствал при извършването му или при установяването му. В конкретния случай, като свидетел в АУАН е вписано лице, чийто автомобил е бил засегнат от неправилната маневра на заден ход. На същото са били снети сведения от актосъставителя/вж. докладна записка, л.14 от анд №483/2018 г. на БРС/, който също не е бил непосредствен очевидец на нарушението и от които сведения не става ясно дали И. или Иванов е управлявал техния автомобил. Свидетелят на АУАН не е разпитан като такъв в производството пред районния съд.

 Не е установено категорично качеството на „водач“ на Д.И., за да бъде ангажирана отговорността й за нарушения по чл.40, ал.1 и чл.123, ал.1, т.3, б. „в “ ЗДвП.

Административнонаказателната отговорност на едно лице следва да се ангажира при безспорно установено от него нарушение, а не да се основава на предположения. В тежест на наказващия орган е да ангажира годни доказателства, от които по несъмнен начин да се установи автора на деянието, което не е сторил в настоящия случай.

Като е достигнал до изводи различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 406 от 28.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 483/2018 г. по описа на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 16-0769-001757 от 21.07.2016 г. на началник група, сектор  „Пътна полиция“, ОД МВР  Бургас, с което на Д.Е.И. ***, на основание чл.175, ал.1, т. 5 ЗДвП, за нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.„в“ с.з., е наложено наказание глоба в размер на 80/осемдесет/лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и на основание чл.183, ал.2, т. 11 ЗДвП, за нарушение по чл.40, ал.1 с.з. е наложено наказание глоба в размер на 20/ двадесет/ лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.

  

 

 

                                                                       

.