ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,12.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1127 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.06 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Б.Д.А., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата М.Д. – старши специалист в отдел „ОФУК“ при Дирекция „УКОРС“ – ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, явява се лично и с юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ по иска ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата, становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

 

 

         ИЩЕЦЪТ: Поддържам жалбата и иска, който съм предявил.

         Юрисконсулт Д.: Оспорваме жалбата, която считаме за неоснователна и недоказана.

Оспорвам и подаденият иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ по същите причини и изложени съображения.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата и в двете части считам процесуално допустима. Моля да се допуснат до разглеждане.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ИЩЕЦЪТ: Представям снимков материал, защото от представените снимки от общината е сниман само знакът, който забранява паркирането, а не цялата обстановка. Това снимка на мястото в двете посоки.

Други доказателства няма да соча.

 

Юрисконсулт Д.: Няма да соча доказателства.

По отношение на представеният снимков материал, предоставям на съда. Но считам, че не може да се определи датата на направените снимки и фактическото положение към момента на репатрирането. Ние сме представили снимков материал с преписката, който е направен в момента на репатрирането и твърдим, че такава е била фактическата обстановка към онзи момент. Дори не мисля, че има разлика в двете снимки.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъдат приети като доказателство представеният снимков материал.

 Правя доказателствено искане по реда на ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, а именно изслушване на страната М.Д. във връзка с претенцията по ЗОДОВ. Считам, че важно е да бъде изяснено дали процесният автомобил, който е бил репатриран е създал пречки на движението и е правел невъзможно преминаването на мястото, където е бил паркиран.

 

По направено искане съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА искането на прокурор от Бургаска окръжна прокуратура за изслушване на органа постановил принудителната административна мярка.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение два броя снимков материал, представен от ищеца в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

ИЩЕЦЪТ: Моля да ми се възстанови сумата за репатрирането на автомобила ми и евентуално, ако съдът прецени да ми се възстанови и внесената такса за образуване на делото.

 

 Юрисконсулт Д.: Считам, че от събрания доказателствен материал по делото безспорно се установява, че на посочената дата и място след знак  Б-27 и табела Т-17 с текст „Нарушителите се отстраняват принудително“, е бил паркиран автомобил форд с рег. № *** в  нарушение на тази забрана, който същевременно е представлявал и пречка за движението на останалите автомобили, тъй като движението по улицата е двупосочно е и е създавал пречка за нормално придвижване на автомобили в двете посоки по уличното платно. Поради тези обстоятелства считам, че правилно и законосъобразно е наложена ПАМ, поради което моля да я потвърдите и считам, че не са налице основания за уважаване на исковата претенция по ЗОДОВ за обезщетение за претърпени финансови загуби.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че оспорената ПАМ е правилна и законосъобразна. Предвид изложеното и предявеният иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ считам неоснователен, поради което същият да бъде отхвърлен.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Действително на тази дата констатирах нарушение на пътен знак Б-27 - забранено паркиране и престой. Освен това  има и табела, която уведомява, че нарушителите се отстраняват принудително. Затова разпоредих автомобилът да бъде репатриран.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

         ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: