Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1266             26 юни 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова                                             

                                                                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1126 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл.АПК.

      Образувано е по касационна жалба на РДНСК, Североизточен район /РДНСК,СИР/ против решение № 371 от 26.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 293/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № В-22-СИР-37/05.12.2017 г., издадено от началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол/РДНСК/, Североизточен район/СИР/, с което за нарушение на чл.38, ал.1 от Закона за устройството на територията/ЗУТ/; чл.112, ал.1; чл.113, ал.4 и чл.114, ал.1 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони / ПНУОВТУЗ /обн.ДВ, бр.3/13.01.2004 г., в сила от 13.01.2004 г./ и  чл.33, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/ОСИП/обн.ДВ, бр.51/05.06.2001 г./, на арх. П.В.С. ***, на основание чл.232, ал.4, т.2 ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000.00/три хиляди/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В касационната жалба твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Иска да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

 Ответникът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В писмено становище оспорва жалбата. Иска да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд  Бургас, с решение № 371 от 26.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 293/2018 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № В-22-СИР-37/05.12.2017 г., издадено от началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, Североизточен район/РДНСК,СИР/, с което за нарушение на чл.38, ал.1 от Закона за устройството на територията/ЗУТ/; чл.112, ал.1; чл.113, ал.4 и чл.114, ал.1 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони / ПНУОВТУЗ /обн.ДВ, бр.3/13.01.2004 г., в сила от 13.01.2004 г./;  чл.33, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/ОСИП/обн.ДВ, бр.51/05.06.2001 г./, на арх. П.В.С. ***, на основание чл.232, ал.4, т.2 ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000.00/три хиляди/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение от категорията на неотстранимите в съдебната фаза на развитие на процеса, представляващо самостоятелно отменително основание, което обезмисля обсъждането на предмета на жалбата по същество. Обосновал е извод, че в конкретния случай установеното нарушение, според АУАН и НП, е извършено в гр.Бургас, поради което местно компетентен административнонаказващ орган да разгледа и реши преписката е началникът на Регионална дирекция за национален строителен контрол, Югоизточен район, а не органът, издал обжалваното наказателно постановление.

Санкцията е наложена на П.В.С. за това, че в качеството си на архитект, притежаващ пълна проектантска правоспособност /ППП/ с регистрационен номер 04263 на Камарата на архитектите в България, във функциите си на проектант по част „Архитектура“, е изготвила инвестиционен проект за строеж, пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ ЗУТ и чл.11 от Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, представляващ „Промяна предназначение на помещение за търговска дейност с идентификатор 07589.2019.47.1.3, находящ се на кота  - 11.80 м. от „Жилищна сграда „Милана 3“ в апартамент с РЗП =133.86 кв.м, находящ се в „Жилищна сграда „Милана 3“ с идентификатор 07589.219.47.1, разположена в УПИ XXIII - 4,5,6,7, кв.219/ПИ № 07589.219.47/по плана на ЗВКО „Чайка“, гр.Бяла, община Бяла, област Варна, в нарушение на разпоредбите на чл.38, ал.1 ЗУТ, чл.112, ал.1, чл.113, ал.4 и чл.114, ал.2 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/ПНУОВТУЗ/. Прието е, че нарушението е извършено в гр.Бургас, през месец януари 2017 г., когато е изготвен проектът по част „Архитектура“/запис върху графичната част на проекта по част „Архитектура“/ и е установено на 29.03.2017 г. при служебна проверка, по реда на чл.156 ЗУТ, на разрешение за строеж №5 от 20.03.2017 г., за което на П.В.С. е съставен АУАН № В-22/8.06.2017 г. от инспектор в РО НСК Варна, РДНСК, СИР, въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

 Решението на районния съд е валидно, допустимо и правилно, но по съображения, различни от изложените:

Съобразно нормата на чл.36, ал.1 ЗАНН административнонаказателното производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение. Последните се съставят от длъжностни лица, посочени изрично в съответните нормативни актове или определени от ръководителите на ведомствата, на които е възложено приложението или контрола по приложението на съответните нормативни актове/по арг. от чл.37 ЗАНН/.

В конкретния случай, безспорно се установява, че нарушението е извършено в гр.Бургас, което е посочено в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление.

АУАН №В-22 от 08.06.2017 г. за нарушения по ЗУТ е съставен от инспектор в РО НСК, Варна, РДНСК, Североизточен район, а наказателното постановление № В-22-СИР-37 от 05.12.2017 г. е издадено от изпълняващия длъжността началник на РДНСК, Североизточен район.

Съобразно нормата на чл.238, ал.1 ЗУТ установяването на нарушенията по този закон/ЗУТ/, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН, доколкото в този закон не е предвидено друго. А чл.238, ал.2, т.1 ЗУТ сочи, че актовете за установяване на административни нарушения по този закон се съставят от служители на ДНСК.

Безспорно инспекторът в РО НСК, Варна при РДНСК, Североизточен район, съставил АУАН, е служител на ДНСК.

В чл.18 от Устройствения правилник на ДНСК са посочени правомощията на регионалните дирекции за национален и строителен контрол/РДНСК/, сред които е и това да съставят актове за установяване на административни нарушения, предвидени в ЗУТ/ т.5 от цитираната норма/.

В случая, нарушението е извършено в гр.Бургас, а доколкото  ДНСК има регионални дирекции за национален строителен контрол, съгласно  чл. 15, ал.1, т.3 от Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, актът за установяване на административно нарушение е следвало да се състави служители на РДНСК, Югоизточен район със седалище в гр.Бургас.

Налице е съществено процесуално нарушение в административнонаказателното производство още при неговото образуване, което налага отмяна на наказателното постановление.

Като е достигнал до краен извод за отмяна на наказателно постановление № В-22-СИР-37/05.12.2017 г. макар и по други съображения, районният съд е постановил решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 371 от 26.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 293/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1.                                      

 

                              2.