ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,21.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1126 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.В., редовно уведомен, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ КОМИСИЯ по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 164 от делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на определението за уточняване на петитума, жалбоподателят е депозирал уточнение, в което иска да се постанови решение за незаконосъобразност по прилагане на чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас. Така формулирано уточнението е неточно и неясно, поради което съдът

ПРЕДОСТАВЯ повторна възможност на жалбоподателя да направи уточнение на искането си.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Правя второ уточнение:

Обжалвам решението на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас, което е отразено в Протокол № 2 от 09.05.2016г., с което не съм допуснат до участие в конкурса за обществен посредник. Обжалвам всъщност решението по т.2, с което е извършено класирането.

 

След като изслуша становището на жалбоподателя съдът намира     , че нередовността на жалбата е отстранена и предмет на делото е решение на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас, взето по т.2 от Протокол № 2/09.05.2016г.

Като заинтересовани страни в това производство следва да бъдат конституирани лицата, които са участвали в класирането, а именно В.Х.С., В.Г.Ч. и И.Б.Г.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в процеса В.Х.С., В.Г.Ч. и И.Б.Г.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.10.2016г. от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведомят своевременно новоконституираните страни.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  Оттеглям жалбата и моля делото да бъде прекратено.

 

Юрисконсулт Т.: Представям Протокол № 12 от 01.06.2016г., в  който е отразено по т.7 на заседание на Общински съвет-гр.Бургас, че не се избира обществен посредник на територията на Бургаска община. Предвид това считам, че процедурата е приключила и липсва правен интерес от страна на жалбоподателя да оспорва решението на комисията.

 

След като изслуша становищата на страните съдът намира, че молбата на жалбоподателя за прекратяване на производството е основателна и следва да бъде уважена, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението от днешно съдебно заседание, с което конституира заинтересовани страни в производството.

 

ОТМЕНЯ определението от днешно съдебно заседание, с което насрочва делото за разглеждане на 05.10.2016г.

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.К.В.,*** против т.2 от решението на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас взето на 16.05.2016г.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок считано от днес пред Върховен административен съд.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: