ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1125 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.В.Р., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА  ОД  НА МВР БУРГАС, редовно призован, не се явява. Явява се процесуален представител гл. ю.к.В., с представено по делото пълномощно, в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

          ГЛ.Ю.К.В.: Да се даде ход на делото.    

 

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от А.В.Р.,*** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ „Връщане до страната на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“ № 251з-1267/03.04.2018г., издадена от старши комисар К.К.– **** ОДМВР Бургас, с която на Р.А., роден на ***г., с гражданство Руска федерация, ЛНЧ ********** е наложена ПАМ „Връщане до страната на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

          ГЛ.Ю.К.В.: Нямам възражения по доклада.Нямам доказателствени искания. С опредлението на съда са приети доказателствата, съставляващи административната преписка по издаването на административния акт. Оспорвам жалбата.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ГЛ.Ю.К.В.: Моля, да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата, предмет на производството като неоснователна и недоказана. От представената по делото административна преписка по безсъмнен начин се установи, че са налице фактическите и правните основания за издаване на заповедта. Издадена от компетентен орган, при спазване на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за издаването й. В настоящия случай административният орган действа при условията на обвързана компетентност, който не разполага с правната възможност да прецени дали да наложи административна мярка или не. С оглед постъпило уведомление от Държавна агенция по бежанците, с което административния орган е уведомен, че жалбоподателят е получил отказ да му бъде предоставен статут на бежанец и хуманитарен статут, като този отказ е влязъл в сила. Административният орган е приел, че са налице основанията основанията на чл.39а, ал.1,т.2 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) по отношение на чужденеца, тъй като е налице влязло в сила решение за отказ и следва да бъде наложена принудителна административна мярка „Връщане до страната на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“, с оглед на което е издадена настоящата заповед. Отделно от това, представената с жалбата от оспорващия нова молба до Държавна агенция за бежанците, придружена с превод на български език, няма доказателства, че същата е депозарана. Не са ангажирани доказателства към настоящия момент да е налице нова процедура, което би се отразило на изпълнението на настоящата мярка. С оглед на разпоредбата на чл.67, ал.1 от Закона за убежището и бежаците принудителна административна мярка, в това число и връщане не се привежда в изпълнение до приключване на производството пред ДАБ. Независимо от това, че оспорващия не е представил доказателства, че е депозирал нова молба и независимо, че е оспорил заповедта и е допусната предварително изпълнение, същия не е изведен от страната, заповедта не е изпълнена, тъй като административния орган се е съобразил  с посоченото от него.  ПАМ към този момент не е приведена в изпълнение, в съответствие с изисквания по чл.67, ал.1,  а ПАМ съгласно разпоредбата на ал. 2 се отменя само когато на чужденеца е предоставено убежище или международна закрала, това не е налице. С оглед на което считам, че заповедта  е правилна имоля да я оставите в сила. Моля да ни присъдита разноските, съобразно практиката на съда.

В съдебната зала влиза  жалбоподателя А. В.Р..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.: На мен ми е небходим преводач, защото не разбирам български език. Аз написах жалбата.

Съдът,  след изявлението на жалбоподателя, че не владее български език и му е необходим преводач намира, че е необходимо на същия да бъде назначен такъв.

Съдът  намира, че делото не е иязснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си  за даване на ход по същество.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.07.2018 година от 11:30 часа,  за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: