ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юли                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1125 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.В.Р., редовно уведомен, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТДИРЕКТОР НА  ОД  НА МВР БУРГАС, редовно призован, не се явява. Явява се процесуален представител гл. ю.к.В., с представено по делото пълномощно по делото.

Назначенията по делото преводач О.Б. не се явява

На именното второ повикване в 11:38 часа 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.В.Р., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

          ГЛ.Ю.К.В.: Да се даде ход на делото.    

 

Съдът намира обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Предвид обстоятелството, че жалбоподателят  не е внесъл в срок определения от съда депозит за възнаграждение на назначения от съда преводач, както и това, че същия не се явява в днешното съдебно заседание, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение №1334/13.06.2018 година за назначаване на преводач на делото от руски на български език и обратно О.Б..

Ю.К.В.: Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

В съдебната зала влиза жалбоподателят Р..

ЖАЛБОПОДАТЕЯТ Р.: Водя със себе си г-н В.П.Б., който да ми помага в превода от руски на български и обратно.

Съдът сне самоличността на водения от жалбоподателят преводач, както следва:

В.П.Б., ЕГН **********, българин, български гражданин, неосждан, без родство със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290, ал.2 от НК.

Обещава да даде верен и точен превод.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р. /чрез преводача/- Поддържам жалбата. Представям няколко документа. Обърнах се с жалба към Агенция по бежанците, за да се образува отново дело, представям обратна разписка. Представям и превод. Изпратих документите, те са ги получили, но в срок от две седмици не съм получил отговор. Мои роднини са искали да се образува дело, за да се продължат зелените карти, но тъй като не разполагат с преводач чакаме от доста време. Подал съм искане до органите в Женева тези същите документи да се изпратя там. Представям разрешение за разкриване на информация на английски с превод на руски. Представям и молба с искане за спиране на изпълнението на оспорената заповед на основание чл.166, ал.2 от АПК.

Ю.К.В.: По отношение на представените в днешното съдебно заседание писмени документи възразявам да бъдат приети документите, които не са изготвени на български език и не са представени с надлежен превод, да не бъдат приемани като доказателство по делото. Визирам документ ненаименован, представен на анлийски с превод на руски език, който не мога да идентифицирам по-точно. По отношение представената молба до председателя на ДАБ, същата се намира между кориците на делото и е представена с жалбата на жалбоподателя. Считам, че също не следва да бъде приемана като доказателства в днешното съдебно заседание, още повече, че същата дори няма дата. По отношение на обратната разписка считам, че не е относима към производството, тъй като от нея не става ясно какъв докуменат и пред кой орган, не удостоверява обстоятелството, което жалбоподателят цели да удостовери, а именно, че молбата до ДАБ действителто е депозирана пред органа. Не става ясно какъв документ е представен с нея. По отношение на  изложеното в молбата искане считам, че искането не е основателно и не следва да бъде уважено  на осн. чл.166, ал.2 от АПК да бъде спряно  изпълнението  на заповедта. Процесната заповед не  е приведена в изпълнение и към настоящия момент, независимо, че е допуснато предварително изпълнеие по посочените в заповедта мотиви. Същата не е приведена в изпълнение, защото административния орган е съобразил разпоредбата на чл.67, ал.1 от Закона за  бежанците, според която мерките не се привеждат до приключване с влязл в сила решение. Моля да имате предвид, че пред административния орган не са ангажирани обстоятелства,  че нова молба до Агенцията за бежанците е депозирана, но въпреки това административния орган не е предприел действия по привеждане в изпълнение на заповедта. Нещо повече, спирането на изпълнение на заповедта считам, че е недопустимо с оглед разпоредбата на чл.67, ал.2 от Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/, според която принудителната мярка се отменя, когато на чужденеца е предоставено убежище или международна закрила. ПАМ ще бъде отменена след решение влязло в сила на Агенцията по бежанците.

Съдът след като изслуша страните по делото намира, че  представените в днешното съдебно заседание документи, с изключение на известието за доставяне не се следва да бъдат приемани по делото, тъй като молбата до председателя до ДАУБежанците вече е  приета по делото като доказателство и не необходимо да бъде приемана повторно, а ненаименовния документ,  представен с печатен текст на лист формат А4 не е преведен на български език, за да бъде ползван като годно доказателство.

Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешното съдебно заседание известие за доставяне, заверено коипе  №ИД PS 8238 000 W0S 3.

НЕ УВАЖАВА искането и не приема като доказателство по делото представения  ненаименован документ на лист формат А4, непреведен на български език.

ЖАЛБАПОДАТЕЛЯТ Р. /чрез преводача/- Искам да кажа, че от руския следствен комитет ми е образувано дело, заплашват ме 20 години  лишаване от свобода за блогърска дейност. Не можах да подготвя  документа,  получих отговор от Хелзинската група в петък, но тъй като не съм запознат с българските документи, ако беше необходимо само да се извърши превод  щях да го представя. Моля да ми се предостави  възможност да извърша превод на документа.

Ю.К.В.: Противопоставям се. Жалбоподателят имаше тази възможност, беше отложено  едно съдебно заседание,  за да може да ангажира доказателства и няма основание за ново отлагане на делото. Образуваното на дело пред Хелзинкския комитет е неотносимо обстоятелство към  въпроса за законосъобразна ли е издадената заповедта или не. Това са обстоятелства, които жалбоподателят следва да установи пред Държавната агенция по беженцити и нямат отношение  към  ПАМ. Не намира основание и моля да не бъде прието искането за ново отлагане на делото.

Съдът, с оглед изявлението на жалбоподателя и на процесуални представител на ответната страна намира, че направеното от жалбоподателя искане е неоснователно предвид твърдяното от него относно съдържанието на документа, чийто превод иска да извърши.

Съдът намира, че същия  е неотносим с оглед изявлението на жалбоподателя, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на жалбоподателя да му бъде дадена възможност да извърши превод на представения  днешното съдебно заседание документ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р./чрез преводача/: Мога да представя документи,  които ги има на руски език. Аз като направя превод ще  ги има на български език.

Съдът предвид изявленията на процесуалните представители на страните и с оглед събраните по делото доказателства намира, че същото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р./ чрез преводача/: В Агенцията по  Бежанците на мен ми липсваха документи, които да закрепят позицията ми. Аз поддържам жалбата си. Нямам какво друго да добавя.

Ю.К.В.: В допълнение на изложеното в предходното съдебно заседание по съществото на спора, моля при постановяване на решението да имате предвид, че в настоящия случай директорът на ОД на МВР Бургас, в качеството си на административен орган, издател на заповедта е действал при условията на обвързана компетнтност. Законовите  разпоредби по ЗЧРБ, ЗУБ не дават възможност на административния орган да прецени дали да приложи мярката, предмет на настоящето обжалване или не. Чл.66, ал.1 от ЗУБ предвижда, че срямо чужденец с влязло в сила решение за отказ, какъвто е настоящия случай се прилага разпоредбата на Закона за чужденците в РБ и съобразно разпоредба на чл.39а, т.2 в случая е приложена мярката връщане до страната на произход, тъй като по отношение на чужденеца има влязло сила решение за отказ съгласно чл.41, ал.1, т.4 от ЗЧРБ.  Образувано или не ново производство пред ДАБ, което обстоятелство е спорно и не беше установено по безсъмнен  начин,  но дори и да приемете, че депозираната нова молбата представлява ново произнасяне на ДАБ, това обстоятелство е ирелевантно по отношение на законосъобразността на обжалваната заповед, тъй като както изясних и преди малко, решението с което е допуснато предварително изпълнение  към настоящия момент не е приведено в изпълнение, тъй като административния орган все пак приема, че е възможно да е образувано ново производство пред ДАБ, но по отношение на оспорената заповед по безсъмнен начин се установи, че същата е издадена при спазване на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за издването й. Същата е връчена на жалбоподателя в присъствието на преводач, той е запознат с всички обстоятелства, във връзка с издаването й. Допълнителни доказателства в този връзка е депозирането на жалбата в законовия срок.

Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана и да оставите в сила обжалваната заповед като законосъобразна. Моля да се присъдят разноските за процесуално представителство в полза на ОД на МВР Бургас.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок, включително и по отношение на направеното от жалбоподателя искане за спиране на допуснато предварително изпълнение на оспорената заповед с представената в днешното съдебно заседание молба.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: