ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1125 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподател – «НЕС БУРГАС» ООД, представлявано от С. Г. И., редовно уведомен, явява се адвокат Ж., редовно упълномощена от по-рано.

Ответник по оспорването – Директор на ТД «Приморие» при Община Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Ж.: Не възразявам да се приемат приложените документи от Община Бургас.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Правя възражение за недопустимост на жалбата поради просрочие. Видно от изявлението на жалбоподателя,  направено в депозираната пред съда жалба, той е получил на 16.06.2008 г. разрешение за поставяне на преместваеми обекти – маси, и на тази дата е узнал за отказа на административния орган за  поставяне на преместваеми обекти – маси, в повече от разрешените му. Жалбата е депозирана пред Община Бургас на 02.07.2008 г., от което е видно, че е просрочен 14-дневния срок.

На второ място, ако не приемете тези възражения за недопустимост на жалбата, считам, че същата е нередовна по смисъла на чл. 150, ал. 1, т. 6 от АПК, а именно не са посочени указания в какво се състои незаконосъобразността на административния акт. В този смисъл не е ясно коя молба е поставила началото на административното производство, по коя е постановен частичният отказ.

Моля съдът да разпореди жалбоподателят да конкретизира по кое административно производство, развило се пред административния орган, прави възражения.

Моля да се приемат представените от Община Бургас писмени доказателства с оглед доказване законосъобразността на отказа, както и представените с нарочна писмена молба. Представям и пет броя актове за установяване на административни нарушения.

 

АДВОКАТ Ж.: Да не се приемат представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание доказателства, тъй като те са неотносими към спора.

Видно от представените от Община Бургас доказателства ние сме подали м.март молба за издаване на разрешително за поставяне на съответния брой маси, след което е имало заседание на съответната комисия, но не сме били уведомени за това. Не знам как процедира общината, но не сме уведомени. Първоначално разбрахме, че част от искането ни няма да бъде уважено и именно поради това сме писали жалбите по този начин, тъй както реално не бяхме уведомени и не бяхме наясно какво да оспорване. За нито едно от действията в хода на това производство не сме уведомявани от Община Бургас. Въз основа на тези първоначални жалби е имало второ заседание на комисията, която казва, че потвърждава решението си от месец март и потвърждава отказа. За това решение също не сме уведомени, след което ни се издават някакви разрешения с дата 16.06.2008 г., но ние не ги получаваме на тази дата, ние ги получаваме тогава, когато отидем да си платим.

Други доказателства няма да соча.

 

Съдът намира, че жалбата не следва да бъде оставена без движение, тъй като при подаването й са спазени всички законови изисквания и същата притежава съответните реквизити. Що се отнася до възражението за допустимост, същите ще бъдат обсъдени в окончателния акт от съда. Следва да бъдат приети като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и като допустими, тези представени от процесуалния представител на ответника по оспорването в днешно съдебно заседание. Относимостта на същите също е предмет на коментар в окончателния съдебен акт. С оглед липсата на други доказателствени искания следва да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество. По  тези съображнеия съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИЕМА документите представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Ж.: Моля да уважите подадената от доверителя ми жалба, като Ви моля да отмените като незаконосъобразен частично постановения отказ и да ни разрешите да поставим исканите от нас маси. От доказателствата по делото е видно, че едва във второто си заседание комисията с един единствен мотив ни е отказала, а именно, че ул.”Тутракан”, в отсечката на ул.”Александровска” и ул.”Възраждане”, е пешеходна зона, няма достатъчно място, с оглед да се установи стопански и авариен подход. В този смисъл искам да покажа на съда схемата. Ние впоследствие се отказахме от някои маси, при което се образува разстояние от 2.5 м - 2.7 м, което е достатъчно и кола да мине. Основният аргумент в жалбата е, че е нарушен чл. 13 АПК във вр. чл. 11, ал. 3 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас. Няма критерии въпреки, че са законово изискуеми.

Ще представя писмена защита.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Преценката за разполагане на масите е единствено от компетентността на административния орган, който действа в хипотезата на свободно усмотрение и той има право да прецени за конкретното заведение и съобразно изискванията на специалните закони дали е целесъобразно издаването на искания брой маси, а що се отнася до критериите и правилата, то те са посочени в Наредбата за категоризиране на туристическите обекти, които критерии са спазени и не са нарушени.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: