ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1124 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:20 часа  се явиха:

 

          ИЩЕЦЪТ К.Б.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Х., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Община Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомен, се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение на имуществени вреди в размер на 600 лв., заплатено адвокатско възнаграждение за защита по НАХД № 5182/2017г. на Районен съд - Бургас и КНАХД № 272/2018г. на Административен съд - Бургас. 

Ответникът е представил писмен отговор, в който оспорва иска. Съдът изиска и по настоящото дело са приложени НАХД № 5182/2017г. на Районен съд - Бургас и КНАХД № 272/2018г. на Административен съд – Бургас.

 

АДВ. Х.: Поддържам исковата молба.

По отношение на представения отговор по исковата молба от ответника, заявявам следното: търсената защита в настоящото производство е по чл. 1 от ЗОДОВ, като фактическият състав и нормата изисква кумулативното наличие на следните предпоставки - незаконосъобразен акт, действия или бездействия на административен орган, в случая общината или по повод изпълнение на административната дейност. В настоящия случай е налице влязло в сила решение, с което е отменено влязло в сила наказателно постановление. По отношение на втората предпоставка за настъпила вреда от такъв акт, действие или бездействие, в конкретния случай са представени договорите за правна защита и съдействие пред Районен съд – Бургас и пред Административен съд – Бургас.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените по делото доказателства.

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези приложени по НАХД № 5182/2017г. на Районен съд - Бургас и КНАХД № 272/2018г. на Административен съд - Бургас. 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Х.: Моля да ни присъдите разноски съгласно представения списък. Ще представя писмена защита.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е основателна. Налице са предпоставките на ЗОДОВ и ТР № 1. Считаме, че е доказано наличието на вреда, заплащането й, като не е налице прекомерност предвид минималния хонорар определен с Наредба за минималните адвокатски възнаграждения.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: