ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1123 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Ж.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба и допълнителна жалба на Р.Ж.Д., ЕГН: ********** против Решение № 1040-02-29/19.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № РВ-03-02-00365481/19.01.2018 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ Бургас, с което на основание чл. 114, ал. 1 и ал. 3 от КСО е разпоредено възстановяването на недобросъвестно полученото за периода 01.07.2017 г. до 01.12.2017 г. парично обезщетение поради общо заболяване в размер общо на 760,71 лева, от които 734.62 лева главница и 26.09 лева дължима лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на разпореждането.

В допълнителната жалба са направени доказателствени искания, относно които е предоставена възможност на ответника да изрази становище.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 5939/29.05.2018г административната преписка.

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на ответника да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания на този етап. Представили сме административната преписка, която моля да приемете като доказателство по делото. Нямам възражение да се задължи „Н.“ ЕООД - гр. Дупница да представи заверено копие от трудовото досие, от разплащателните ведомости за периода  и от присъствените форми, макар че в хода на проверката от ТП на НОИ - Кюстендил една част от изискваните документи са събрани като доказателства. По искането за допускане и назначаване на криминалистическа експертиза нямам възражение - да се назначи такава. Възразявам срещу довеждането на свидетелите, с които да се доказва фактическата работа в процесния период. Смятам, че има достатъчно писмени доказателства, доказващи тези фактически обстоятелства. Предоставям на съда по отношение на искането за дружеството„К.Т.“ ЕООД гр. Бургас .

 

Съдът, по доказателствата и доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 5939/29.05.2018 г. административната преписка.

 

По направените доказателствени искания за изискване на документи от дружество „Н.“ЕООД, гр. Дупница и дружество „К.Т.“ ЕООД гр. Бургас, съдът счита, че същите са допустими и относими към предмета на спора, поради което и на основание чл. 192 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице – управителя на „Н.“ЕООД, гр. Дупница в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи служебно-заверено копие на трудовото досие, разплащателните ведомости за периода от 01.07.2017 г. до 13.08.2017 г. и присъствените форми за същия период, касаещи жалбоподателката Р.Ж.Д., с ЕГН **********.

 

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на указанията на съда ще бъде наложена глоба, на основание чл.89 от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице – управителя на „К.Т.“ ЕООД гр. Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи служебно-заверено копие от трудовото досие на Р.Ж.Д., с ЕГН **********.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на указанията на съда ще бъде наложена глоба, на основание чл.89 от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

 

Относно направеното искане за допускане до разпит на две лица в качеството на свидетели, съдът счита, че на този етап това искане не следва да бъде уважавано, тъй като в молбата не е посочено за какви точно факти и обстоятелства същите лица ще бъдат разпитани и дали тези факти и обстоятелства не се доказват с писмени документи. Поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА така направеното искане за допускане до разпит при режим на довеждане на двама свидетели.

 

Относно направеното искане за допускане на експертиза, съдът намира искането за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-почеркова-графологическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите изследвания, да отговори на въпросите, поставени в жалбата с вх. № 5461/15.05.2018 год. /л. 12 от делото/

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на заключение по допуснатата съдебно-почеркова-графологическа експертиза, в размер на 300 лева, които следва да се внесат от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в седемдневен срок.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Х.Д.С., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  04.10.2018 г. от 14.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: