ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1123 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Ж.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.С. не се явява. Същият не е уведомен за съдебното заседание, тъй като все още не е внесен определения депозит.

        

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 8392 от 24.7.2018г. доказателства от трето неучастващо лице „К.Т.“ ЕООД, изискани от съда в проведено на 05.07.2018 г. съдебно заседание.

Съдът КОНСТАТИРА, че в съдебно заседание от 5.7.2018г., е
ЗАДЪЛЖИЛ третото неучастващо лице – управителя на „Н.“ЕООД, гр. Дупница в 7-дневен срок да представи служебно-заверено копие на трудовото досие разплащателните ведомости за периода от 01.07.2017 г. до 13.08.2017 г. и присъствените форми за същия период, касаещи жалбоподателката Р.Ж.Д., с ЕГН **********. Изпратена е призовка до „Най 21“ЕООД на 06.07.2018 г. на посочения адрес, призовката не е връчена. Посоченият в делото телефон е на К.Т.Б.– счетоводител, по думите на която „фирмата е продадена“. Към датата на днешното съдебно заседание не са постъпили изисканите доказателства.

Не е внесен от жалбоподателя депозитът за вещо лице в размер на 300 лева, определен за внасяне в 7-дневен срок /считано от 05.07.2018/ в предходното съдебно заседание, проведено на 05.07.2018г. На жалбоподателката е изпратено съобщение на 06.07.2018 г.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 10949/03.10.2018 г. молба от жалбоподателката, с която уведомява съда, че към настоящия момент след направена справка в деловодството на Административен съд Бургас, е установила, че от дружество „Най 21“ ООД – гр. Дупница не е изпратено трудовото й досие. Поради тази причина не е внесла определения депозит за допуснатата криминалистическа експертиза в размер на 300,00 лева. Поддържа искането си за извършване на експертизата и моли съдът да предприеме следващите си по закон действия за изискване на документацията.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 8392/24.7.2018г. доказателства от трето неучастващо лице „К.Т.“ ЕООД.

 

ЗАДЪЛЖАВА НАП – гр.Кюстендил в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи копие от наличните документи, касаещи трудово-правните взаимоотношения на жалбоподателката Р.Ж.Д. с дружество „НАЙ 21“ЕООД - гр. Дупница за периода от 01.07.2017 г. до 13.08.2017 г.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  04.12.2018 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: