Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1502                               от 24.07.2018 г.                               град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - Бургас, дванадесети състав, на единадесети юли две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

    Председател: Диана Ганева

 

при секретаря Й. Б.като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 1122 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на „Нек 60“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Зорница“, к-с „Перла“ ***, представлявано от управителя Д.Е.М., с ЕГН ********** против Решение №38/02.04.2018г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас, с което е прекратен конкурса за възлагане на туристическа дейност с предмет  „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо”, обявен с Решение № 23/12.03.2018г. Решението се оспорва като незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалноправните разпоредби на закона, при нарушение на административнопроизводствените правила и при липсата на мотиви.

Ответникът – Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите гр.Бургас, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт М., оспорва жалбата, като неоснователна. Представя административната преписка. Пледира жалбата да бъде отхвърлена.

Заинтересованата страна „Примотурс“ ЕООД се представлява в процеса от адв.С., който не оспорва жалбата. Пледира за отмяна на решението на директора на РИОСВ гр.Бургас и връщане преписката на органа във връзка с продължаване на конкурсната процедура. Сочи, че жалбата е непрецизна само в частта досежно искането дружеството-жалбоподател да бъде избрано за изпълнител, тъй като не се е стигнало до тази фаза на конкурса –избор на изпълнител, доколкото конкурса е прекратен преди това.

Административен съд - Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

С Решение № 23/12.03.2018 г. на Директора на РИОСВ - гр. Бургас е обявен конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“ (л.16-18). Със същото решение са определени място и срок за изпълнение на дейността, изброени са подробно изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, размер на гаранцията за участие, критерии за оценка на предложенията, начална конкурсна цена на туристическата дейност, срок, място и начин за получаване на документацията, срок и място за подаване на предложенията, валидност на същите и е определено място, дата и час за разглеждане на предложенията. С решението са одобрени покана и документация за участие в конкурса.

По делото не е спорно, че със Заповед № 37/30.03.2018 г. е назначена комисия за провеждане на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо" . С т. 2 и т. 3 от заповедта е възложено на комисията да се събере за провеждане на открито заседание на 30.03.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на РИОСВ-Бургас, да отвори конкурсните предложения по реда на тяхното постъпване, като провери съответствието им с предварително обявените от възложителя изисквания и да проведе закрито заседание, в което да отвори пликовете с предлагана цена, само на допуснатите за участие кандидати, както и да извърши класиране на предложенията.

На 02.04.2018 г. в 10.00 часа е съставен и подписан протокол за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията, на основание чл. 37 във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника, като не се е стигнало до отваряне на плик "Б" с цената.

Със Заповед № РД-28/18.01.2018 г. на МОСВ (ДВ, бр.15/16.02.2018 г.) е утвърден План за управление на резерват „Ропотамо“, като в него е заложено мерки за премахване на отрицателно действащи фактори или за намаляване на тяхното въздействие около и в самата резерватна територия, като е въведено изискване туристическата дейност в Резерват „Ропотамо" разходка с лодки, с които ще се извършва превоз на хора, да бъдат задвижвани от електрически двигател. Това условие е залегнало и в Решението за откриване     на конкурса.

В хода на конкурсната процедура е констатирано, че и двете участващи предложения – това  на „Примотурс" ЕООД и „Нек 60“ ЕООД не отговарят на поставеното в т.4.3.2 изискване, а именно  лодките да са регистрирани по съответния ред в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и да бъдат задвижвани от електрически двигател.

Административен съд - Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна, като съображенията за това са следните:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Решение № 38/02.04.2018г.  на директора на РИОСВ гр.Бургас е издадено от компетентен орган, при спазване на процесуалните изисквания на закона, в предвидената писмена форма, но при нарушение на материалноправните изисквания на закона.

Редът за възлагането на туристически дейности в защитените територии - изключителна държавна собственост е уреден в Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост (Правилника).

Съгласно чл.58, т.2, б.”в” от Правилника, по реда на този правилник могат да се възлагат на трети лица предоставянето на туристически дейности и услуги на физически или юридически лица, включително извършване на развлекателни и образователни мероприятия по определени маршрути с плавателни съдове.

Съгласно чл.59, ал.3 от Правилника, дейностите по чл.58, т.2, буква „в” и „г”, се възлагат чрез конкурс, организиран и проведен от директора на ДНП или на РИОСВ по реда на този правилник, поради което директора на РИОСВ се явява компетентен орган по смисъла на чл.59, ал.3 от Правилника.  

В хода на производството по издаване на решението  са допуснати съществени  нарушения, които да са довели до неговата незаконосъобразност.

Както бе посочено и по-горе дейностите по чл. 58, т. 2, буква "в" и "г", се възлагат чрез конкурс, организиран и проведен от директора на ДНП или на РИОСВ (чл. 59, ал. 3 от Правилника), за който, съгласно чл. 64 от Правилника се прилагат правилата на глава трета, раздел от него. В нормата на чл. 27, ал. 1 от Правилника са регламентирани задължителните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за да участват в конкурса, а в ал. 2 от същата разпоредба е предвидено правомощие на директора на РИОСВ да постави към тях и други изисквания. Спорен по делото е именно въпросът за законосъобразността на въведените с т. 4.3.2. от решението изисквания към кандидатите и конкретно към кой момент следва да бъдат изпълнени. Видно от доказателствата, приложени към делото и конкретно Решение №26/14.03.2018г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас  (л.19) изискването кандидатите в конкурсната процедура да притежават валидно свидетелство за годност при сезонен превоз на хора, следва да се изпълни след подписване на договора с участника, класиран на първо място. В цитираното решение изрично е посочено,че е неразделна част от Решение №23/12.03.2018г. за откриване на конкурса за възлагане на туристическа дейност с предмет „разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват Ропотамо”. От доказателствата, приложени към административната преписка, е видно, че жалбоподателят и заинтеросованата страна са направили необходимите постъпки за задвижване на лодките - договори, срок за доставка, монтаж, обучение, като дружеството –жалбоподател е представило в хода на съдебното производство свидетелство за регистрация (л.256-257) и контролен талон за преглед на кораб (л.258). В тази връзка съдът намира за нужно да отбележи, че въведените с оспореното решение изисквания следва да са съобразени предмета на конкурса, да не нарушават основния принцип на равенство на лицата, участващи в административното производство - чл. 8 от АПК и да не препятстват необосновано правото на участие в обявения конкурс, тъй като изискването кандидатите в конкурсната процедура да притежават валидно свидетелство за годност при сезонен превоз на хора, съгласно Решение №26/14.03.2018г,. е следвало да се изпълни след подписване на договора с участника, класиран на първо място .

Безспорно целта на Правилника е да уреди възлагането дейности, включително туристическите такива, в земите, водните площи и защитените територии изключителна държавна собственост. Начинът, по който е регламентирана в него конкурсната процедура показва стремеж на законодателя, това да се извършва при условия на максимална прозрачност и равнопоставеност на участниците. Предвидените изисквания към кандидатите в никакъв случай не защитават твърдяната теза, че са заложени с оглед мястото на осъществяване на дейността и особения ред за неговата защита, поради което не може да се приеме, че в случая се касае до преценка за целесъобразност, която не подлежи на съдебен контрол. С решението, с което се прекратява конкурсната процедура, се нарушава регламентираният в чл. 6 от АПК принцип за съразмерност, тъй като се засягат права на участниците в конкурса, в степен, която не е необходима за целта, за която актът се издава, като се наруша и принципа на свободна и лоялна конкуренция. Нарушена и целта на закона - провеждането на конкурсна процедура с максимален брой участници за оценяване на най-благоприятното предложение, при максимална прозрачност и равнопоставеност на участниците, което съставлява отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 5 от АПК.

            По изложените съображения Решение №38/02.04.2018г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас, с което е прекратен конкурса за възлагане на туристическа дейност с предмет  „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо”, е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. На основание чл. 173, ал. 2 от АПК преписката следва да се върне на компетентният орган - директора на РИОСВ – Бургас за продължаване на конкурсната процедура.

    За пълнота на изложението съдът намира за нужно да отбележи и следното:

    В жалбата е направено искане освен за отмяна на оспореното решение и продължаване на конкурсната процедура, жалбоподателят да бъде избран за изпълнител. Съобразно чл.173, ал.2 от АПК извън случаите по ал.1, както и когато актът е нищожен поради некомпетентност или естеството на акта не позволява решаването на въпроса по същество, съдът изпраща преписката на съответния компетентен административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, както е и в случая. Тъй като в случая конкурсната процедура не е приключила, същата е прекратена и не се е стигнало да фаза на конкурса-избор на изпълнител, то естеството му не позволява решаване на спора по същество, административната преписка следва да бъде върната на органа за продължаване на конкурсната процедура и произнасяне с административен акт, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона.

  Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 от АПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

  ОТМЕНЯ Решение №38/02.04.2018г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас, с което е прекратен конкурса за възлагане на туристическа дейност с предмет  „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо”.

  ВРЪЩА административната преписка на компетентния административен орган – Директора на РИОСВ гр.Бургас, за продължаване на конкурсната процедура и произнасяне с административен акт, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: