ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1122 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Нек 60“ООД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална инспекция по околна среда и води Бургас редовно призован, юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Пимортурс“ЕООД, редовно призована , се представлява от управителя Т.Т. и адвокат С., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

       

          Производството е образувано по жалба на „Нек 60“ЕООД против решение № 38/02.04.2018 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда и води Бургас, с което е прекратен конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“, обявен с решение № 23/12.03.2018г.

          ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт с писмо вх.№5703/21.05.2018г. от ответника.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

         

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.  Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ С.: Считам, че жалбата е допустима и по е същество основателна. Моля да приемете представената административна преписка. Доколкото се запознах с административната преписка същата не е в цялост, тъй като към нея не фигурират конкурсните документи на Пимортурс“ЕООД, които сме подали. Държим да бъдат представени в цялост и нашите документ, т.е. цялата административна преписка по конкурса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да ми предоставите кратък срок, в който да  представя конкурсните документи на заинтересованата страна.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

          ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи по делото конкурсните документи на заинтересованата страна „Пимортурс“ ЕООД по обжалвания конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“, обявен с решение № 23/12.03.2018г.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018г. от 14.30 ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: