ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата 18 юни 2009 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в открито заседание на 01 юни 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 1122  по описа за 2007  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от В.Т.Г., Ф.В.Г.,*** и С.Д.Г. *** против Заповед № 17/24.02.2005 год. на главен архитект на община Несебър, с която на основание чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ първите двама жалбоподатели са заличени като титуляри в издадено в тяхна полза Разрешение за строеж № 17/24.02.2004 год. и вместо тях като възложител в разрешението за строеж е вписано лицето В.Л.П.. Жалбоподателите оспорват също така и Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 145/26.05.2006 год., издадено от главен архитект на община Несебър, издадено на името на вписания за възложител В.Л.П.. Навеждат се доводи както за незаконосъобразност на оспорените актове, така и доводи за тяхната нищожност, поради което се иска отмяната им.

         Съдът, след като взе предвид обжалваните актове, намира подадената против тях жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

         Заповед № 17/24.02.2005 год., издадена от главен архитект на община Несебър, с която жалбоподателите В.Г. и Ф.Г. са заличени като титуляри в издадено Разрешение за строеж № 17/24.02.2004 год., по своята същност и правни последици представлява разрешение за строеж, издадено в полза на новия титуляр В.П.. Законосъобразността на този акт следва да бъде разгледана първо по реда на особената юрисдикция по смисъла на чл.216, ал.2 от ЗУТ, компетентен при която е началника на РДНСК – Бургас и едва след постановяване на неговия акт, оспорването може да бъде заявено и пред съда. В случая жалбоподателите са подали жалбата си направо пред съда, като не са спазили задължителната законова процедура за обжалване на разрешението за строеж.

По отношение на това оспорване жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като преписката се изпрати на началника на РДНСК – Бургас.

Обжалването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 145/26.05.2006 год., издадено от главен архитект на община Несебър, по необходимост е обвързано с оспорването на посоченото разрешение за строеж, като тук, освен зависимостта между двата акта, следва да се отбележи и следното:

Съгласно нормата на чл.177, ал.1 от ЗУТ административното производството по въвеждане в експлоатация се развива само между възложителя и органа, издал разрешението за строеж, без да е предвидена възможност за участие на трети заинтересовани лица. Удостоверението за въвеждане в експлоатация по своя характер е само документ, с който се установява законността на ползване на строежа съобразно неговото предназначение. В този смисъл, само възложителят е този, който има правен интерес, респ. процесуална легитимация да обжалва издаденият акт, респ. отказът за издаването му. Следва да се отбележи, че в административното производство по въвеждане в експлоатация, не се извършва контрол за законосъобразност на строителните книжа – разрешение за строеж и инвестиционен проект, свързани със законността на строителството, поради което и в рамките на това оспорване не може да се проведе търсената от жалбоподателите защита. 

По отношение на това оспорване жалбата също следва да бъде оставена без разглеждане.

С оглед горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Т.Г., Ф.В.Г.,*** и С.Д.Г. *** против Заповед № 17/24.02.2005 год. на главен архитект на община Несебър.

ИЗПРАЩА преписката по издаване на Заповед № 17/24.02.2005 год. на главен архитект на община Несебър за разглеждане от началника на РДНСК – Бургас.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Т.Г., Ф.В.Г.,*** и С.Д.Г. *** против Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 145/26.05.2006 год., издадено от главен архитект на община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1122/2007 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                               СЪДИЯ:……………….