ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 26.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и шести януари                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1122 описа за 2007 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, В.Г., Ф.Г. и С.Г., редовно уведомени, не се явяват и представляват в днешно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ - Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, В.П., редовно уведомен, се представлява от адв. А., надлежно упълномощена от по-рано.

         Явява се вещото лице С.Р..

 

         Съдът докладва постъпила по делото молба от процесуалния представител на ответника в която сочи, че в досието за строежа на процесния имот, находящо се в община Несебър, няма приложени оригинални документи, като общината разполага единствено само с копия на търсените актове и протоколи. В молбата се сочи също така, че съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, оригинални екземпляри следва да се съхраняват при лицата, които са участвали при изготвянето им, като един от участниците е възложителя на строежа.

 

         АДВ. А.: Към настоящия момент не мога да взема отношение дали моя доверител притежава такива документи като възложител на строежа. Доколкото знам имота е препродаден и е необходимо да разговарям с доверителя ми за това, дали при него въобще се съхранява някаква документация. В тази връзка моля да ми се предостави възможност да взема отношение в по-късен момент.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Аз съм запозната с преписката, която се съхранява в община Несебър и въз основа на нея съм изготвила заключението, което е прието от съда в предходно съдебно заседание. Отново заявявам, че не мога да бъда категорична по отношение на датите на отделните видове протоколи за приемане конструкциите и кота „било”. Жалбоподателите не разполагат с никакви строителни книжа по отношение на които са били съставени в хода на строителството. Според мен, редно е който е подал документите до община Несебър за процесния обект да се издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация и е приложил копие от документите, които се съхраняват, той да има оригиналите. В противен случай не мога да изработя допълнителното заключение. Част от преписката, която се съхранява в общината е приложена към делото. Аз съм я гледала в общината.

 

         Съдът с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на заинтересованата страна най-късно до следващо съдебно заседание да представи исканите документи във връзка с извършване на допълнителната съдебно-техническа експертиза по делото или ако същите не се намират при нея и съществува информация за местонахождението им, да я посочи.

         УКАЗВА на жалбоподателите задължението им да представят в заверени копия или в оригинал документите, удостоверяващи датата на приемане на конструкцията на процесната сграда, необходими за изготвяне на допълнителната съдебно-техническа експертиза, които следва да се намират и съхраняват от тях в качеството им на възложители, най-късно до следващо съдебно заседание.

         НЕ приключва събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.03.2009 г. – 14,15 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: