Р Е Ш Е Н И Е

 

    1141                          11.06.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1121 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на А.Б.С.,***, подадена чрез процесуален представител, против решение № 94 от 20.02.2018г., постановено по АНД № 2053/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № І-844/03.07.2017г., на началника на РУ на МВР - Несебър, с което на касатора, за нарушение по чл.60, ал.1, т.3, б.”в” от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и на основание чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ е наложена глоба в размер на 500.00 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и необосновано. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно извършеното нарушение. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът А.Б.С., редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от упълномощен представител.

Ответникът - РУ Несебър при ОД на МВР – Бургас, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение, а решението на районния съд, като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

С наказателното постановление, административнонаказателната отговорност на С. е ангажирана за това, че на 10.06.2017г. около 00:30ч. в гр. Св. Влас „Марина Диневи“ в заведение на обществено хранене и увеселение „Планет Клуб“ носи законно притежавано огнестрелно оръжие. За установеното нарушение е съставен АУАН, който е предявен на санкционираното лице и въз основа на който е издадено процесното НП.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Районният съд при напълно изяснена фактическа обстановка и събрани дос­татъчно и надлежни доказателства е стигнал до правилния и законосъобразен из­вод, че касаторът е извършил визираното в наказателното постановление нару­ше­ние, както и че същият следва да бъде санкциониран на основание чл.185 ал.1 от ЗОБВВПИ.

По конкретното възражение в касационната жалба, следва да се посочи, че настоящата инстанция на съда не споделя възраженията, че за да е осъществен съставът на административно нарушение е необходимо в условията на кумула­тивност лицето освен да е носило, да е и използвало личното си оръжие, в случая в “обществено заведения за хранене и увеселение”.

Всъщност текстът на правната норма на чл.60, ал.1, т.3, б.”в” от ЗОБВВПП е пределно ясен и макар да е употребен съюзът “и” не оставя съмнение относно во­лята на законодателя – а именно да забрани както носенето, така и употребата на оръжие на визираните в правната норма места, като достатъчно е адресът на правна норма да осъществи едно от двете изпълнителни деяния, за да осъществи от обективна страна съставът на обсъжданото административно нарушение.

В този смисъл неоснователно е и възражението на жалбоподателя за неп­равилно приложение на материалния закон от състава на районния съд.

Настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 20.02.2018г., постановено по АНД № 2053/2017г. по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                       

 

 

 2.