ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 предеседател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1120 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Заложна къща МаксголдЕООД,  редовно призован, не изпраща представител

            ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, представлява се от старши юрисконсулт Евгени Егов, с представено от днес пълномощно по делото

 

 

По хода на делото:

Старши ЮРИСКОНСУЛТ Егов: Да се даде ход на делото.

 

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от заложна къща „Максголд“ ЕООД против Решение №79/27.04.2016 г. на Директора на ТД на НАП -  Бургас, с което е оставена без уважение жалба на Дружеството жалбоподател против действия на публичен изпълнител.

 

Старши ЮРИСКОНСУЛТ Егов: Считам жалбата за  неоснователна, което ще изложа по същество.

Други доказателства няма да сочим и няма да търсим.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на формулирани в жалбата доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Приключва събирането на доказателствата.

Дава думата по същество:

 

Старши ЮРИСКОНСУЛТ Егов: Жалбоподателят е входирал жалба в ТД на НАП - Бургас срещу действия на публичен изпълнител, тъй  като е входирано в сектор „Обезпечаване и  събиране на публични вземания“  издадено от КЗП наказателно постановление, което съставлява изпълнителен титул. Това е наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 800 лв. Жалбата срещу  Решение №79/27.04.2016 г. на Директора на ТД на НАП -  Бургас е за образувано изпълнително дело, в случая след като този изпълнителен  титул е постъпил в Сектор „Обезпечаване и  събиране на публични вземания“ публичния изпълнител на основание чл. 220, ал. 1 от допк е пристъпил към неговото изпълнение. Считаме жалбата за неоснователна, тъй като след като при нас е постъпил изпълнителния титул публичния изпълнител е задължен да пристъпи към неговото събиране. В тази връзка моля да постановите съдебен акт, с който да потвърдите като законосъобразно издаденото от Директора на ТД на НАП – Бургас Решение № 79/ 27.04.2016 г.

Моля да ми присъдите дължимото юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,28 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: