Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

   672       /13.04.2017 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева 

Веселин Енчев

 

при секретар С.А. и прокурор Величка Костова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 111/2017 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от управителя на МБАЛ „Лай хоспитал“ ЕООД – Бургас с ЕИК *** против решение № 1861/09.12.2016 година по н.а.х.д. № 1149/2016 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 02/НП 824/29.12.2015 година на заместник - директора на РЗОК (НП).

С НП, на търговеца – лечебно заведение, за петнадесет нарушения на чл. 55 ал.2 т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с чл. 191 т.5 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 година (НРД), са наложени петнадесет имуществени санкции в размер по 200 лева всяка.

Касаторът оспорва решението. Твърди, че РС е тълкувал неправилно материалноправните разпоредби на ЗЗО. Според него, санкционната норма на чл. 105а ал.3 от ЗЗО е отменена и деянията не следва да бъдат санкционирани.

Иска отмяна на решението и на НП.

Ответникът оспорва жалбата в писмено становище.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че при извършена тематична медицинска проверка относно спазване клаузите на индивидуален договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, НРД за медицинските дейности 2015 година, са констатирани общо петнадесет нарушения по чл.55 ал.2 т.2 - 3 от ЗЗО, във връзка НРД за медицинските дейности за 2015 година, които могат да бъдат разделени в следните групи:

1. неспазване на изискването на диагностично – лечебен алгоритъм по КП № 7 при планов прием пациентът да се хоспитализира след неуспех на медикаментозно лечение в извънболничната помощ, доказан със съответна медицинска документация;

2. неспазване на изискването на диагностично – лечебен алгоритъм по КП № 26 при планов прием пациентът да се хоспитализира след неповлияващо се от амбулаторно лечение заболяване на горния ГИТ, което се потвърждава задължително от медицинска документация, приложена към ИЗ, съдържаща данни за конкретно изброени нарушения в здравословното състояние;

3. незавършена КП № 33 – липса на проведено рентгеново изследване на пациента;

4. недоказана диагноза при хоспитализацията и оперативното лечение на пациент по КП № 181 и

5. нарушение при воденето на болничната документация на пациент, хоспитализиран по КП № 78 – непопълване на документ № 2 (не е определена степента на риска от оперативна интервенция по АСА – скала, не са документирани резултатите от клиничния преглед за определяне на оперативния риск).

Санкциите са наложени на основание чл. 105а ал.3 от ЗЗО във връзка с § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО.

РС е потвърдил постановлението като е приел, че материалната норма на закона, по която са наложени санкциите, е отменена, но конкретното правило за поведение е продължило да съществува в текстовете на чл. 106 ал.3 – 4 от ЗЗО, които са с още по – широко приложение.

Жалбата е основателна.

Според § 45 от ЗИД на ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 година), до приемането на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1 проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина – контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване се извършват по досегашния ред. Проверките по ал. 1, налагането на санкции и тяхното обжалване, които са започнали до приемане на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1, се приключват по досегашния ред.

Съгласно чл. 106 ал.3 от ЗЗО (в актуалната му редакция), за нарушаване на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му извън случаите по ал. 1 и 2, чл. 103, чл. 104, 105д и 105е и глава трета, се налага глоба от 100 до 500 лв., а за повторно нарушение - от 200 до 1000 лв. Новата норма на чл. 106 ал.4 от ЗЗО (в сила от 01.07.2015 година) постановява, че когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

Според настоящия касационен състав, нормата на § 45 от ЗИД на ЗЗО урежда единствено процесуалните правила за извършване на проверки, налагане и обжалване на санкции. Тя няма материалноправен характер и не обосновава приложението на материалната норма на чл. 106 ал.4 от ЗЗО. Нарушенията по чл. 106 ал.4 от ЗЗО следва да се установяват (и санкциите да се налагат) от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106 ал.5 от ЗЗО,  нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Доколкото към датите на извършване на нарушенията (през май 2015 година) разпоредбата на чл. 106 ал.4 от ЗЗО не е съществувала, а по време на проверката (24.06 – 10.07.2015 година) материалноправната компетентност на администрацията е била изменена с чл. 106 ал.5 от ЗЗО, заместник – директорът на РЗОК незаконосъобразно е наложил санкции на дружеството.

Решението следва да се отмени, като вместо него се постанови друго, с което НП да се отмени.

По изложените съображения, на основание чл.221 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 1861/09.12.2016 година по н.а.х.д. № 1149/2016 година на Районен съд – Бургас.

Вместо него постановява

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02/НП 824/29.12.2015 година на заместник - директора на РЗОК.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: