Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 728

 

гр. Бургас, 18. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар М.В. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 111/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Производството е образувано по касационна жалба подадена от Н.О.Ц. ***, чрез процесуалния си представител адв. С.Д.С. от САК, против решение № 194/18. 12. 2015г., постановено по административнонаказателно дело № 759 по описа за 2015г. на Районен съд Царево. Счита решението за неправилно и необосновано. Поддържа, че не са събрани доказателства за техническата изправност на дрегера към датата на нарушението, както и че няма доказателства за преминато обучение от извършващото измерването служебно лице за работа с „Алкотест дрегер“. Твърди, че размерът на наложеното наказание е необосновано завишен. С подадената касационна жалба иска от съда да отмени изцяло първоинстанционното съдебно решение, както и потвърденото с него наказателно постановление и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Царево. При условията на евентуалност иска решението да бъде изменено, като бъде намалено наказанието „лишаване от правоуправление на МПС“ до предвидения в закона минимум от шест месеца. Твърди, че въззивният съд е постановил решението си при неизяснена фактическа обстановка и не е коментирал в мотивите си размера на максималното наложено предвидено в закона наказание. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не сочи нови доказателства.

Ответникът – началник на РУ „Полиция” гр. Царево, редовно призован не се явява и не се представлява. Не изразява становище по жалбата и не сочи доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Царево е потвърдил наказателно постановление № 15-0302-000196/19. 08. 2015г. на началник група РУП гр. Царево, с което на касатора на основание чл. 174, ал.1, предл. 1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, както и отнемане на 10 контролни точки на основание Наредба № І-2539 на МВР. Съдът не е констатирал процесуални нарушения при установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание, които да обосновават отмяна на наказателното постановление. По същество е приел за установено, че касаторът е управлявал МПС след употреба на алкохол, а по отношение на наложеното наказание, съдът е преценил, че е в законоустановения размер. По изложените съображения е потвърдил оспореното наказателно постановление.

Решението е обжалвано изцяло и подлежи на касационна проверка.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В случая касаторът не оспорва, че е извършил административното нарушение, за което е санкциониран с обжалваното наказателно постановление, а именно на 11. 08. 2015г. в 04.30 часа е управлявал мотроно превозно средство под въздействието на алкохол, като при извършената проба е отчетен резултат от 0.78 промила. В този смисъл неоснователни са и възражениеята му за липса на изправност на техническто средство и техническата компетентността на органа, установил нарушението. Извършеното деяние правилно е квалифицирано като административно нарушение на чл.174, ал.1, предложение първо от ЗДвП (в прилжимата редакция обн. в ДВ бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012г.). Съгласно приложимата норма наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително. За извършеното нарушение на лицето са наложени две санкции - „глоба” в размер на 500 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца. Видно от санкционната норма наказанието глоба е определено в манималния предвиден от законодателя размер, а наказанието лишаване от право да управлява МПС е в максимално предвидения срок.

Първоинстанционният съд е приел, че наложените на лицето наказания са правилно определени.

Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и поведението на нарушителя при установяване на нарушението. При издаване на наказателното постановление административният орган не е изложил никакви мотиви, които да обосновават определения размер на наложените наказания, като при определяне на двете наказания е наложил наказание глоба в минималния предвиден размер, а отнемането на правото да управлява МПС е в максимално предвидения от закона срок.

Настоящият касационен съдебен състав, след като съобрази тежестта и характера на нарушението намира, че с оглед целите на административните наказания, визирани в разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН, размера на наказанието лишаване от право за управлява МПС, следва да бъде определен на шест месеца, което е минималния размер и съответства на наложеното наказание глоба. Касационната инстанция счита, че на касатора е следвало да бъде наложено наказанието в минималния по закона срок, а именно шест месеца. Този срок съдът приема за подходящ да осъществи функциите на административното наказание, свързани със специалната и генерална превенция, с оглед цялостното поведение на лицето, както по време на извършването и установяването на нарушението, така и в хода на първоинстанционното съдебно производство. Не са установени отегчаващи обстоятелства. В хода на административно-наказателното и съдебното производство липсват доказателства да е установено системно нарушение на закона и правилника за прилагането му от страна на касатора, което да обоснове налагане на по-тежко наказание от минималното. След като административнонаказващият орган е счел, че наложената глоба и в минимален размер ще постигне целите на наказанието, то същото следва да се приеме и по отношение на срока за лишавана от право за управляване на МПС.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 194/18. 12. 2015г. постановено по административнонаказателно дело № 759 по описа за 2015г. на Районен съд Царево, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 15-0302-000196/19. 08. 2015г. на началник група РУП, гр. Царево, с което на Н.О.Ц. с ЕГН ********** ***, е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от дванадесет месеца за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата и вместо него постановява:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0302-000196/19. 08. 2015г. на началник РУП, гр. Царево, в частта, в която на Н.О.Ц. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от дванадесет месеца, като намаля срока на наложеното наказанието на шест месеца;

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 194/18. 12. 2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 759 по описа за 2015г. на Районен съд Царево, в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                  2.