Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       № 411

 

гр. Бургас, 04. 03. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на деветнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 111/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от началника на Митница Бургас, чрез пълномощника си юрк. К. П. К.-Г., против решение № 363/17.12.2014 г., постановено по НАХ дело № 710/2014г. по описа на Районен съд Несебър.

Касаторът счита решението за неправилно, в частите, с които е отменено наказателното постановление (НП). Иска обжалваното решение да бъде отменено в тези части, а по съществото на спора да бъде потвърдено изцяло издаденото наказателно постановление. Поддържа, че в обжалваните части решението е постановено при нарушение на материалния закон – отменително основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. В открито съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и представлява. Не сочи доказателства.

Ответникът по касацията – „ПРИМА ПЛАСТ“ ЕООД, ЕИК: 147130603, със седалище и адрес на управление в ***, редовно призован, чрез представителя си адв. С. Д. от АК - Бургас оспорва касационната жалба. Пледира за оставяне в сила на решението.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Несебър е отменил НП № 166/2014 г. на началника на Митница-Бургас, с което на „ПРИМА ПЛАСТ“ ЕООД, за нарушение на чл.123, ал.6, чл.124, ал.1 и чл.124а, ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер 4 000 /четири хиляди/ лв. Съдът е отменил НП № 166/2014 г. на началника на Митница-Бургас, и в частта, с която на „ПРИМА ПЛАСТ“ ЕООД, е било наложено административно наказание „Лишаване от право да упражнява търговска дейност в търговски обект-магазин за хранителни стоки, находящ се в магазин-кафене, находящ се в к.к. Слънчев бряг, Автогара Запад за срок от 1/един/ месец, на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС, вр. с чл. 108а, ал.1 от ЗАДС. Потвърдил е същото НП, с което на „ПРИМА ПЛАСТ“ ЕООД, за нарушение на чл.108а, ал.1, чл.124, ал.1 и чл.124а, ал.1 от ЗАДС, в полза на държавата са отнети стоките, предмет на нарушението: 9 броя кутии (180 къса) цигари „VELVET Slims“, без български акцизни бандероли, с надписи „Duty free“.

За да постанови решението си в обжалваните части, първоинстанционният съд е приел за безспорно установено по делото, че в деня на проверката - 24.03.2014 г. в 16.30 часа, в търговски обект - магазин-кафене, находящ се в к.к. Слънчев бряг, Автогара Запад, стопанисван от „ПРИМА ПЛАСТ“ ЕООД, в складово помещение, предназначено за обща стая, съблекалня и др. за служителите, в гардероб, ползван от продавачката Й. Р. били установени 9 броя кутии (180 къса) цигари с „VELVET Slims“, без български акцизни бандероли, с надписи „Duty free“. Счел е, че установените и иззети цигари са количество, което би могло да се приеме, че е за лична употреба, още повече и мястото на което са намерени, както и обясненията на разпитаните лица в хода на проверката и в хода на делото. Районният съд е приел, че административно-наказващия орган, макар да е обсъдил възможността за приложение на чл.28 от ЗАНН е стигнал до погрешен извод, че е налице по-висока степен на обществена опасност на нарушението, тъй като същото е относимо към фиска. Формирал е извод, че като не е отчел наличието на всички предпоставки за прилагането на чл.28 от ЗАНН и не е приложил тази разпоредба, наказващият орган е издал незаконосъобразно наказателното постановление. Приел е също, че след като стойността на откритите цигари е несъвместима с размера на санкцията, то са налице основания за отмяна на обжалваното наказателно постановление на основание чл.28 от ЗАНН. По изложените съображения е отменил оспореното НП, в посочените части.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение е правилно, като краен резултат, но по различни от изложените в него мотиви.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, но изложените в същия аргументи не се споделят от касационната инстанция.

Настоящият състав приема, че установеното административно нарушение не може да бъде квалифицирано като маловажен случай. Нормата на чл.126б, ал.1 от ЗАДС постановява, че за маловажни случаи на нарушения по чл.118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания. В алинея 2 (обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) законодателят е квалифицирал като маловажни случаите, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв. Последната разпоредба е специална по отношение на чл.28 от ЗАНН, поради което и приложението на общата норма, е изключено. В разглеждания казус е безспорно установено, че осъщественото административно нарушение е „държане“, съответно правната квалификация е по чл.123, ал.6 от ЗАДС. Доколкото дължимият за всички цигари акциз е в размер на 33.71 лева, то не са налице предпоставките на чл.126б, ал.2 от ЗАДС и административното нарушение не попада в хипотезата на маловажен случай, тъй като двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението е 67.42 лева, т.е. повече от 50 лева. В този смисъл съдът споделя доводите на касатора, че деянието не е маловажен случай.

Касационният съдебен състав счита за неоснователно възражението на касатора, че субект на нарушението е юридическото лице.

Настоящият съдебен състав приема, че със съставянето на акта административно-наказващият орган неправилно е повдигнал административното обвинение за установеното административно нарушение, като е образувал административно-наказателното производство спрямо санкционираното търговско дружество. След като по безспорен начин е установено от органите извършили проверка на търговския обект, че вещите - цигари с „VELVET Slims“, без български акцизни бандероли, с надписи „Duty free“, са в личното държане на Й. С. Р. (цигарите са държани в гардероб, ползван от това лице), а не в търговското помещение, където „ПРИМА ПЛАСТ“ ЕООД реално осъществява продажбата на стоки, то именно физическото лице е правният субект, който е осъществил административното нарушение, респ. спрямо което е следвало да се повдигне административното обвинение. Този извод на съда не се променя от факта, че към релевантната дата и час Р. е осъществявала дейност, като продавач при санкционираното дружество, тъй като последното не изключва възможността да държи вещите за себе си. Още повече, че при снемане на обясненията, Радилова изрично е посочила, че цигарите са за лично ползване, а не с търговска цел (лист 28 по административната преписка, приложена към делото на РС). Последното е отразено и в съставения АУАН, но въпреки това административното обвинение е насочено към друг правен субект - „ПРИМА ПЛАСТ“ ЕООД, а не срещу извършителя на нарушението Й. С. Р. В случая е приложима разпоредбата на чл.123, ал.6 от ЗАДС която постановява, че физическо лице, което държи тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE, се наказват с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 лв. Държането на тютюневи изделия с посочения надпис е предмет на забраната по чл.99, ал.2, т.4 от ЗАДС.

По изложените съображения настоящия касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, в обжалваните части, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 363 от 17.12.2014 г., постановено по НАХ дело № 710/2014г. по описа на Районен съд Несебър, в обжалваните части.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.