ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 04.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 111 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.Х., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Председател на Районен съд Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 4146/02.06.2014 г. в изпълнение определение на съда, ответникът представя доказателства, удостоверяващи наличието на компетентност по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредба № 8/26.08.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, а именно: заверено копие от заповед на административния ръководител на Районен съд Бургас № 644/27.10.2009 г., относно възлагане на правомощия и заверено копие от график за дежурствата на съдиите от наказателна колегия от 01.12.2013 г. до 05.01.2014 г.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 4146/02.06.2014 г. документи.

Предвид липсата на доказателствени искания, следва да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 4146/02.06.2014 г. документи – заверено копие от заповед на административния ръководител на Районен съд Бургас №644/27.10.2009 г., относно възлагане на правомощия и заверено копие от график за дежурствата на съдиите от наказателна колегия от 01.12.2013 г. до 05.01.2014 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: