ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2009, 13.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАДИКОВА

Административно дело номер 111 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Т.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощен от по-рано.

Ответникът по оспорването – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призовани, не изпращат представител.

Заинтересованите страни – Н.Т.З., редовно призована, не се явява, не изпраща представител, И.К.Т., редовно призован,  не се явява, не изпраща представител, Т.К.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител, М.П.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.П.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., редовно преупълномощен.

За Заинтересованата страна П.М.К., редовно призован, се явява адвокат К.К., редовно преупълномощен.

Заинтересованата страна А.Е.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител. Постъпила е молба от заинтересованата страна С., в която указва адрес, на който да бъдат изпращани призовките и съобщенията и се сочи, че е редовно призована за настоящото съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да бъдат приети приложените към нея писмени доказателства.

Моля, също така, да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, въпросите към която съм уточнил с нарочно заявление и с преписи за страните.

 

АДВОКАТ К.: Считам, че подадената жалба е неоснователна и моля да бъде отхвърлена.

Представям и моля да приемете като доказателства копие от искова молба, по която е образувано гражданското дело №1209/2001 година и призовката, която е връчена на В.П., от която се вижда, че същата е получена на 23.05.2001 година.

Други доказателства няма да соча.

 

АДВОКАТ П.: Заявявам, че исковата молба – претенция за собственост, няма действие по отношение на доверителите ми, тъй като не е вписана.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите представени с административната преписка, както и тези, представени от адвокат К. в днешно съдебно заседание, като тяхната относимост към спора ще бъде ценена с окончателния акт. Следва да бъде уважено искането на адвокат П. за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в депозираното в днешно съдебно заседание писмено заявление.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от адвокат К. в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат П. в писмено заявление, представено в съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, които да се внесат в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя.

УКАЗАВА, че при невнасяне на депозита експертизата няма да бъде изготвена.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.06.2009 година от 10.30 часа, за която дата страните призовани по реда на чл. 137 ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: