ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 25.03                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети март                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 111 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподател – В.Т.Г., редовно призован, явява се лично и с адвокат П., редовно упълномощен.

Ответник по оспорването – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призовани, не изпращат представител.

Заинтересовани страни – Н.Т.З., редовно призована, не се явява, не изпраща представител, И.К.Т., редовно призован,  не се явява, не изпраща представител, Т.К.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител, М.П.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

За заинтересованите страни М.П.К., редовно призован и П.М.К., редовно призован, се явява адвокат К.К., редовно преупълномощен от адвокат Н.Д.

Призовката на заинтересованата страна А.Е.С., е приложена към делото с отбелязване, че е получена от П.М.К. в качеството му на пълномощник. По делото не е приложено пълномощно, от което да се направи извод, че тази заинтересована страна е редовно представлявана, респ. редовно уведомена чрез пълномощника си. По тези съображения съдът приема, че е налице нередовно призоваване на заинтересованата страна по спора, което е пречка за даване ход на делото.

По изложените съображение съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 13.05.2009 година от 10.30 часа, за която дата, редовно призованите страни – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ А.Е.С., като в случай, че призовката се получава от пълномощник, към нея да бъде приложено пълномощно или заверен препис от него.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: