О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №746

 

гр.Бургас , 4.05.2017г.

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито заседание на четвърти май две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1119 по описа за 2017г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.166, ал.4 АПК.

         Образувано е по подадена жалба (вх.№4363/2.05.2017г.; 17,01ч.-л.53 ) от „Ученически отдих и спорт“ЕАД, гр.София, ЕИК ***, представлявано от Ц.А.Н. против допуснато предварително изпълнение по Заповед №551/27.04.2017г., издадена от кмета на Община Несебър, с която се иска съдът да постанови спиране на допуснатото предварително изпълнение.

         Със Заповед №551/27.04.2017г., издадена от кмета на Община Несебър, на осн. чл.195, ал.6 във вр. с чл.196, ал.3 от ЗУТ, е наредено в срок до 15.05.2017г. собствениците на поземлен имот с идентификатор *** (А. И. Д., А. И. Д.,В. К. Р.,Г. А. Б., К. Х. Й.,Л. Х. Д., М. С. Р., Н. Г. К., С. Д. К., Т. С. Р., Х. К. Й., Х. В. Х., Ц. В. Б.) и собствениците на поземлен имот с идентификатор **** (И. П. О., И. Щ. А., К. Б. С., М. Щ. Р., Р. П. Р., С. Б. З., Т. Г. П.) да премахнат съществуваща двуетажна постройка в поземлени имоти с идентификатор *** и ****. Предвид състоянието на сградата 8 полуразрушена и застрашена от самосрутване/, местонахождението й /в непосредствена близост до плажната ивица на с. Равда/, предстоящото начало на туристическия сезон, както и констативен протокол от 24.04.2017г. на служители на отдел „КС“ при Община Несебър, на осн. чл.196, ал.3 от ЗУТ, е допуснато предварително изпълнени на заповедта.

         По делото няма доказателства посочената заповед да е била съобщена на „Ученически отдих и спорт“ЕАД. Дружеството не е и сред адресатите на акта.

Същото обаче, е представило с искането доказателства, удостоверяващи правото му собственост върху посочените поземлени имоти и сградата, чието премахване е разпоредено със заповедта.

При извършена служебна справка в деловодната система на Административен съд гр. Бургас, съдът установи и че „Ученически отдих и спорт“ЕАД е оспорило законосъобразността на Заповед №551/27.04.2017г., издадена от кмета на Община Несебър. По това оспорване е образувано адм. дело № 1118/2017г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

По делото е представен констативен протокол от 2.05.2017г., подписан от П. И. К.- гл. специалист в отдел „КС“Община Несебър и М.Д.- специалист в същия отдел. Според този документ, към датата на съставяне на протокола сградата, предмет на Заповед №551/27.04.2017г., издадена от кмета на Община Несебър, е съборена изцяло. Извършва се извозване на строителните отпадъци от лицето, подало уведомление с вх.№Н2-КС-3801/28.04.2017г.- Х. К. Й., вписан в кадастралния регистър като съсобственик в ПИ с идентификатор *** по КК на с. Равда, община Несебър, област Бургас.

Съдът, въз основа на установените факти, намира искането на „Ученически отдих и спорт“ЕАД, гр.София, ЕИК ***, представлявано от Ц.А.Н. за спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на Заповед №551/27.04.2017г., издадена от кмета на Община Несебър, за недопустимо поради липса на правен интерес.

Посочва, че в случая, въпреки съдържащото се в заповедта разпореждане на издателя й, на осн. чл.196, ал.3 от ЗУТ, с което се допуска предварително изпълнени на акта, е неприложима разпоредбата на чл.60, ал.4 и 5 АПК, не само защото жалбоподателят не е направил искане за отмяна на разпореждането, но и по аргумент на по- силното основание- чл.217, ал.1, т.9 от ЗУТ.

Последната норма изрично дерогира суспензивния ефект на подадената срещу административния акт жалба, като предвижда предварителна изпълняемост на акта, при наличието на презумирани предпоставки за това.

Поради това, допустимостта на искането следва да се преценява, с оглед законовата регламентация, дадена с разпоредбата на чл.166, ал.4 във вр. с ал.2 от АПК   и предвид уредената със специална норма възможност за приложимостта й- чл.217, ал.2 от ЗУТ.

         Според чл.166, ал.2 от АПК, искането за спиране на допуснато по силата на закона предварително изпълнение би било основателно, само ако оспорващият докаже, че изпълнението би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда, или с оглед спецификата на акта докаже, че строежът не създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите.

         Такова доказване обаче, е невъзможно да бъде проведено при положение, че изпълнението на оспорения административен акт вече е реализирано, както е в случая.

В този смисъл , искането за спиране на предварителното изпълнение към датата и часа на подаването му е  лишено от предмет, тъй като не е възможно да се спре нещо, което вече е изпълнено.       

         Ето защо и на осн. чл. 166 ал.3 във вр. с чл.159, т.4 АПК, съдът,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

       Оставя без разглеждане искане на „Ученически отдих и спорт“ЕАД, гр.София, ЕИК ***, представлявано от Ц.А.Н. (вх.№4363/2.05.2017г.; 17,01ч.)  за спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на Заповед №551/27.04.2017г., издадена от кмета на Община Несебър.

Прекратява производството по адм. дело №1119/2017г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София,  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                                               СЪДИЯ: