ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1119 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.К., редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощен с днес представено пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., надлежно упълномощен с днес представено пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от К.П.К. ***, жалба против Заповед № РД-282/13.02.2013г., издадена от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02102193 от 16.04.2007 г., издадено на риболовен кораб с външна маркировка ЦР 241 и име ЦР 241, поради това,  че през 2011 г. и 2012 г. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение  за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми по чл. 18е от Закона за рибарството и аквакултурите, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна и постановена в нарушение на материалноправните разпоредби, несъответствие с целта на закона, както и с административнопроизводствените правила.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам жалбата.

Доказателствени искания нямам. Няма да представям други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Жалбата е неоснователна и предвид на което моля да я оставите без разглеждане.

Няма да соча доказателства.

 

С оглед заявеното от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателствата по делото приложените към жалбата писмени документи, както и представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт писмени документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата. Считам, че разпоредбата на чл. 18в, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите, в редакцията в момента на постановяване на оспореното решение предвижда, че изпълнителният директор на ИАРА прекратява със заповед действието на разрешителното когато две поредни години на притежателя на разрешението не е издавано удостоверение по чл. 18а, второ, притежателят на разрешителното не изпълнява разпоредбата на чл.20 и трето, е деклариран нулев улов. Конкретно в настоящото производство от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури се претендира наличието на трите предпоставки по отношение на моя доверител. Така цитираната редакция на нормата на чл. 18в, ал. 2, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите  е приета със ЗИД ЗРА, обн. ДВ брой 59/2012г., в сила от 06.08.2012 г.  Разпоредбата е материално правна, т.е. с действие занапред, поради което постановеният с нея срок  следва да се брои, считано не по-рано от тази дата занапред, доколкото на същата разпоредба не е предадено изрично със същия нормативен акт обратно действие. В този смисъл са императивните разпоредби на чл. 14, ал. 1 от ЗНА, както за още по-голяма сила разпоредбата на чл. 14, ал. 3 ЗНА, предвид факта, че се касае за санкционна норма, която не е по-благоприятна от преходната такава, тъй като преди постановяването и подобна санкция не е съществувала в Закона за рибарството и аквакултурите. Поради изложеното въведеният с разпоредбата двегодишен срок хипотетично може да се счита изтекъл най-рано на 14.08.2014 година. Следва да бъде взето предвид и обстоятелството, че същият е давностен по съществото си, доколкото същият може да бъде спиран, респ. прекъсван по аргументи на чл. 18в, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите.

При произнасяне по въпроса за наличие на предпоставките по чл.18в, ал.2, т.1 Закона за рибарството и аквакултурите административният орган е следвало да събира доказателства и за това обстоятелство преди да постанови окончателния си административен акт, но същият не го е сторил в нарушение на разпоредбата на чл. 35 от АПК. Доколкото сега в административното производство се претендира липса на издавано удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс в полза на жалбоподателя за периода 2011-2012 година, подобна хипотеза за отнемане на разрешителното за извършване на стопански риболов нямало как да бъде съблюдавана от жалбоподателя. С две думи считам, че нормата е с действие занапред и няма обратно действие и моля да отмените заповедта на Изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция по рибарство и аквакултури.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам, че обжалваната заповед е законосъобразна. В редица нормативни актове от рода на Наредба за регистриране на корабите и т. н. се цитира едно основно задължение на всичките лица, които осъществяват стопански риболов – регистрираш своя кораб, получаваш предсрочно разрешително за осъществяване на стопански риболов, получаваш надлежно удостоверение за календарната година, но в случай, че ти не можеш да осъществиш своето единствено право, респ. задължение, освен да платиш минимална такса, а то е да осъществиш стопански риболов, ти си длъжен да уведомиш Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за това обстоятелство. Вярно, нормата, както каза колегата, може да поражда права и задължения занапред, но при положение, че в подзаконов нормативен акт имаш едно просто задължение да уведомиш органа за това, че не можеш да осъществяваш дейностите, за които си получил необходимите регистрационни документи, не си го спазил, не можеш да очакваш, че няма да настъпят вредни последици. Конкретният случай е точно такъв и 99% от случаите, които са подсъдни на Вас са такива. Ето защо, моля да потвърдите заповедта на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и я оставите в сила.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: