ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1154

 

25.05.2018 г., гр. Бургас,

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                               СЪДИЯ:  Марина Николова

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 1118 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Х.Е.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, офис 6 срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0335-000030/31.03.2018 год., издадена от Началник РУ – Руен при ОДМВР гр. Бургас.

Жалбата с вх. № 5038/02.05.2018 год. е депозирана директно в съда, донесена на ръка /р./, на 02.05.2018 год., видно от отбелязването на документа.

С Разпореждане на съда от 03.05.2018 год. е изискана административната преписка, както и е указано на Х., че следва в 7-дневен срок  от съобщението да отстрани следните нередовности на жалбата си: да представени всички доказателства, с които разполага, ведно с жалбата, с препис за ответника, както и да представени документа за платена държавна такса в размер на 10 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.

Впоследствие, с Разпореждане на съда от 15.05.2018 год. е указано на Х. в 7-дневен срок да ангажира доказателства за спазване на срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, за депозиране на жалбата си, предвид факта, че видно от постъпилата административна преписка, Заповедта за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0335-000030/31.03.2018 год., издадена от Началник РУ – Руен при ОДМВР гр. Бургас му е връчена на 16.04.2018 год., а жалбата му е постъпила в Административен съд Бургас на 02.05.2018 год.

С молба вх. № 5797/23.05.2018 год. Х. е посочил, че в случая следва да се приложи разпоредбата на чл. 140 от АПК.

Административен съд Бургас, осемнадесети състав, следа като се запозна с доводите на жалбоподателя и наличните в делото материали, намира следното:

Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0335-000030/31.03.2018 год., издадена от Началник РУ – Руен при ОДМВР гр. Бургас е връчена на адресата си Х.Е.Х., ЕГН: ********** на 16.04.2018 год., видно от отбелязването на самата заповед /л. 8 гръб/. В Заповедта изрично е отбелязано, че същата подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Директор ОДМВР гр. Бургас и по съдебен ред пред Административен съд Бургас.

Срокът за обжалване на Заповедта за налагане на ПАМ е започнал да тече от 17.04.2018 г. и е изтекъл на 30.04.2018 год. /понеделник – работен ден/.

Жалбата с вх. № 5038/02.05.2018 год. е депозирана на 02.05.2018 год. директно в съда, донесена на ръка /р./, на 02.05.2018 год., видно от отбелязването на документа, т.е. след изтичане на срока за обжалване.

Срокът за обжалване пред съда е 14 - дневен, а не двумесечният срок по чл. 140, ал. 1 АПК, тъй като в Заповедта изрично е било указано пред кой съд и в какъв срок подлежи на обжалване.

Този срок е преклузивен и с неговото изтичане се прекратява самото субективно право на жалба, възможността на засегнатата страна да сезира съд за разрешаване на възникналия спор, както и възможността на съда да разгледа подобен спор и да постанови решение. Спазването на срока за обжалване е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимостта на всяка жалба, за която съдът е длъжен да следи служебно, съответно нейната липса обуславя задължението на съда да прекрати образуваното съдебно производство.

Поради горното, следва да се заключи, че е налице основанието по чл. 159, т.5 от АПК – оспорването е просрочено, поради което жалбата срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0335-000030/31.03.2018 год., издадена от Началник РУ – Руен при ОДМВР гр. Бургас следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на жалбата производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Е.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, офис 6 срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0335-000030/31.03.2018 год., издадена от Началник РУ – Руен при ОДМВР гр. Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1118/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                 СЪДИЯ: