ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети октомври                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1118 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, редовно призован, се представлява се от юк. Ч., с представено по делото пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Р., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Х.Й., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Р., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.С.Р., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.К.Й., редовно призован, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.В.Х., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Г., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.В.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.О., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Щ.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Щ.Р., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.Р., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.З., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Г.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.Д. - Ж., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.В., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

 

Юк. Ч.: Да се даде ход на делото.

Юк. В.: Да се даде ход на делото.

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

адв. И.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД против Заповед № 551/27.04.2017 г. на кмета на община Несебър, с която на основание чл. 195, ал. 6 във вр. с чл. 196, ал. 3 ЗУТ е наредено до 15.05.2017 г. да бъде премахната двуетажна сграда, находяща се в ПИ с идентификатори 61056.501.628 и 61056.201.613 по КККР на с. Равда, община Несебър.

 

Юк. Ч.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. Моля да задължите административния орган да представи доказателства относно съобщаването ни за датата и часа на съставения констативен протокол, с който се започва производството от 16.06.2016 г., както и моля да задължите административния орган да представи доказателства във връзка с това дали е изискано от нас становище и дали сме били изслушани във връзка с цялото производство по сигнал за разрушаване на сградата. Моля да задължите ответника да представи констативен протокол от 16.06.2016 г. с констатациите в него. Към административната преписка е представен констативен протокол от 15.06.2016 г. Затова моля административния орган да представи посочения в заповедта констативен протокол от 16.06.2016 г. Моля да задължите административния орган да представи следните документи:  декларация по чл. 14 ЗМДТ и други относими документи, на основание на които адресатите, посочени в заповедта във връзка с посочения парцел с идентификатори 61056.501.628 и 61056.201.613,  са се легитимирали като собственици. Също така моля да задължите ответника да представи, в случай че има такива, доказателства относно прилагането на разпоредбата на чл.195, ал. 4 зут, а именно има ли издадена заповед за заздравяване на сградата с оглед разпоредбата на чл.195, ал. 6 зут като крайна мярка. Към настоящия момент това са доказателствените ми искания.

 

Юк. В.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Относно направените доказателствени искания искам да направя едно уточнение. В процесната заповед, в самото й начало е допусната техническа грешка при посочването на констативния протокол, а именно в заповедта е посочено КП от 16.06.2016 г., а в административната преписка е представен КП от 15.06.2016 г. В това се изразява техническата грешка при посочване на самата дата. Това е констативният протокол, същият е представен и е част от преписката. КП от 16.06.2016 г. не е съставен и няма. Моля съда да ми предостави срок, в който да представя наличните писмени доказателства с оглед формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя искания.

Сега мога да заявя, че по делото е представено заверено копие на придружително писмо с дата 07.03.2017 г. , което придружително писмо се отнася за КП, посочен като 16.06.2016 г. Придружителното писмо е част от делото.

 

Адв. И.: Оспорвам така представената жалба като недопустима и неоснователна. В случая за жалбоподателя липсва правен интерес от оспорване на процесната заповед, тъй като същият не се легитимира като собственик на процесната сграда, а приложените по делото актове за държавна собственост не легитимират жалбоподателя и не идентифицират конкретно процесната сграда, за която е издадена заповедта. Освен това самият жалбоподател не е сред адресатите, които са изрично  изброени в заповедта, поради което считам, че липсва активна процесуална легитимация и правен интерес от оспорване на процесната заповед от жалбоподателя. От друга страна считам жалбата за напълно неоснователна, тъй като в случая цитираната и подробно описана в административното производство пред Община Несебър сграда е била полуразрушена. Същата не е отразена в КК на село Равда и като останки от тази сграда със заповед № кд-14-02-1379 от 27.07.2012 г. на АГКК гр. Бургас е била заличена като строителен обект. Представям и моля да приемете по делото писмени доказателства по опис, които удостоверяват именно липсата на годна сграда по нормите на зут, както и документи за собственост на доверителите ми,  удостоверяващи, че те са единствените заедно с другите подробни изброени в оспорената заповед лица собственици на поземлените имоти, за които до 2012 г. е имало останки от сграда. Представям и актуална скица за имота на доверителите ми с идентификатор 610556.501.628 от 28.07.2017 г., издадена от СГКК гр. Бургас, от която скица е видно, че липсва каквато и да е сграда като обект в този имот и съседния на него, като подробно са описани и собствениците на този ПИ, сред които не е жалбоподателят. Сред писмените доказателства съм представила и проект за събаряне на сградата, изготвен от доверителите ми и приет от общината с подробно описано в този проект състояние на останките от сградата, който проект е послужил като основание и мотив кметът на Община Несебър да издаде оспорената заповед. Оспорвам искането на жалбоподателя да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, с които да установи състоянието на сградата, тъй като считам, че състоянието на сградата би могло и следва да бъде установено към момента разбира се преди нейното събаряне с писмени доказателства, а не със свидетелски показания. Ако съдът счете за необходимо и допусне по този повод свидетелски показания за жалбоподателя, то ще моля също за нас да се допуснат двама свидетели, които при условията на довеждане ще установят какво е било състоянието на сградата от 2006 г., когато доверителите ми изцяло са придобили и влезнали във владение на процесния НИ до сега, до датата на нейното събаряне.

 

Адв. Г.: Изразявам следното становище: действително моят доверител е съсобственик на ПИ, в който се е намирала съборената сграда. Считам, че обжалваната заповед е издадена при грубо нарушение на процесуалните правила предвид това, че  явно и жалбоподателят, и моят доверител не са били уведомени за започване на производство по реда на чл. 26 аПК. Доверителят ми не е получил нито КП, като заповедта е получена много след събаряне на сградата. Друг е въпросът относно допустимостта на жалбата и дали жалбоподателят се легитимира като собственик на съборената сграда. Действително между страните се води спор за материално право.  Интересно е действително, че в заповедта жалбоподателят не е адресат на същата, но същевременно Община Несебър го уведомява за констативни протоколи  и за тази заповед. Предоставям на преценката на съда дали е заинтересована страна жалбоподателят. На този етап няма да ангажирам доказателства.

 

Съдът, с оглед становището  на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното в жалбата доказателствено искане за допускане до разпит на двама свидетели, които да удостоверят факти и обстоятелства относно състоянието на сградата, обект на оспорената заповед, настоящият съдебен състав намира така формулираното искане за процесуално недопустимо. Съгласно нормата на чл. 164, ал. 1, т. 2 гпк, субсидиарно приложим по реда на чл. 144 апк свидетелските показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнасят за опровергаване съдържанието на официален документ. В случая в кориците по делото са налични два констативни протокола – съответно от 15.06.2016 г. и от 24.04.2017 г., в които протоколи подробно е описано състоянието на сградата, предмет на заповедта. Въпросните протоколи са съставени от длъжностни лица при и по повод изпълнение на служебните им задължения. Издадени са и по реда и при условията на ЗУТ, като първият от тях е одобрен и от кмета на Община Несебър.

 В този смисъл така съставените и приложени по делото констативни протоколи безспорно съставляват официални документи, поради което оборването на същите посредством свидетелски показания се явява процесуално недопустимо с оглед цитираната норма на ГПК.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за допускане до разпит на двама свидетели, които да удостоверят състоянието на сградата, чието премахване е разпоредено с оспорената заповед.

 

С оглед формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания, с които се иска да бъде задължен ответника да представи по делото конкретно изброени писмени доказателства съдът намира за необходимо да предостави възможност на процесуалния представител на ответника в указан от съда срок да се запознае подробно с така формулираните доказателствени искания и да представи поисканите писмени доказателства, или нарочно писмено становище по тях.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, подробно да се запознае с доказателствените искания на процесуалния представител на жалбоподателя, формулирани в днешно съдебно заседание, като в указания срок задължава същия да представи за прилагане по делото на заверени копия от поисканите документи или становище относно тяхната липса, или относимостта, респективно неотносимостта им към спора.

 

 

юк. Ч.: Във връзка с Вашето разпореждане представям и моля да приемете заключение, което е представено на 25.04.2017 г. по административно дело № 1852 от 2016 г. по описа на Административен съд гр. Бургас, с което е констатирано какво е било състоянието на сградата един ден след съставения КП от 24.04.2017 г. от служители на общината.

 

Адв. И.: Възразявам против приемането на така представеното становище на вещото лице по друго дело. В случая това становище и мнение на вещото лице по дело, което е извън настоящето, не ангажира по никакъв начин настоящия съдебен състав и няма доказателствена сила за установяване състоянието на сградата към момента, когато е било гледано съответното дело. Освен това мнението на вещото лице е оспорено по това същото дело и не следва да се приема като писмено доказателство по настоящето дело.

 

Юк. В.: Присъединявам се към казаното от колегата. Считам, че е недопустимо и не следва да се приема като доказателство по настоящето дело.

 

Съдът, с оглед направеното доказателствено искане и предвид заявените становища намира така формулираното искане за неоснователно по следните съображения: със сезиращата съда жалба дружеството-жалбоподател е депозирало писмени доказателства, между които е приложено и представеното днес заключение по съдебно-техническа експертиза по административно дело № 1852/2016 г. по описа на Административен съд гр. Бургас. С нарочно Определение, произнесено в днешно съдебно заседание, настоящият съдебен състав постанови, че приема като писмени доказателства документите, представени както с жалбата, така и с административната преписка. В този смисъл представеното днес заключение вече е прието като писмено доказателство, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Връща представеното заключение по СТЕ на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

юк. Ч.: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания към момента, както и предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

Не приключва събирането на доказателствата.

 

Отлага делото и насрочва съдебно заседание за 05.12.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: