ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1118 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. Н., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Р., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Х.Й., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Р., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.С.Р., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.К.Й., редовно призован, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.В.Х., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Г., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.В.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.О., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Щ.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Щ.Р., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.Р., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.З., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Г.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.Д. - Ж., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.В., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

Юк. В.: Да се даде ход на делото.

Юк. Н.: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 10914/17.10.2017 г. от жалбоподателя са постъпили писмени доказателства по нарочен опис.

Съдът докладва, че по делото с молба-становище вх. № 10926/17.10.2017 г. от ответника са постъпили изисканите в предходно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Юк. В.: Моля да се приемат така представените доказателства.

 

Юк. Н.: С оглед така представените документи от страна на жалбоподателя считам, че същите са неотносими към предмета на спора. Моля да бъдат приобщени представените от нас доказателства.

 

адв. И.: Възразявам против приемането на така представените от жалбоподателя писмени доказателства под опис. Същите считам за напълно неотносими към делото.

 

Адв. Г.: Предоставям на съда по приемането им.

 

Съдът, с оглед становището на страните и с оглед представените както от страна на жалбоподателя, така и от страна на ответния административен орган документи с искане за приемането им като писмени доказателства намира така формулираните искания за процесуално допустими. Формулираните искания за приемане като писмени доказателства на приложени документи съставлява допустимо процесуално средство, поради което и като такова същото следва да бъде уважено. Доколко така приетите и причислени към доказателствения материал писмени доказателства са относими към предмета на спора съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с молба вх. № 10914 от 17.10.2017 г. от жалбоподателя и представените с писмо вх. № 10926 от 17.10.2017 г. от ответника документи като писмени доказателства по делото.

 

Юк. В.: Поддържам така подадената жалба и сочените с нея доказателства и представените на по-късен етап такива. Имам доказателствени искания.  Моля да задължите административния орган, на когото му е вменено с обжалваната от нас заповед контрол по изпълнение на заповедта, да представи доказателства на съда, че фирмата извършила фактическото събаряне на процесната сграда „Строй Спийдоод има съответната категория строителен лиценз за извършване на изкопно-разрушителни дейности. Правя уточнение, ако същото вече е представено, да не се взема предвид това доказателствено искане. Моля да задължите административния орган да представи длъжностните характеристики на инж. К.С. – гл. експерт строителни конструкции - отдел „УТ“ към Община Несебър. Този инженер е съставил първия по делото КП от 15.06.2016 г. и длъжностната характеристика на Я.Н.Г.– началник отдел „Контрол по строителството”, който е съставил КП от 24.04.2017 г. с оглед уточнението дали същите лица имат правоспособността да съставят подобни протоколи, дали имат пълна проектантска правоспособност понеже са изследвали конструкцията на сградата. Имам още две доказателствени искания. Моля съда да прецени кой е по-лесният начин за процеса, за да се съберат. Единият начин е със съдебно-техническа експертиза от вещо лице, което има познания по зут,  да изследва дали има изготвен и съгласуван проект от компетентни лица от Община Несебър за извозване на строителни отпадъци във връзка с изпълнение на заповедта и следващият въпрос е дали има изготвен, съгласуван и одобрен от общинската администрация ПБЗ за извършване на тези изкопно-разрушителни дейности. Моля да присъедините частно административно дело № 1119 от 2017 г., което дело е с предмет на обжалване допуснато предварително изпълнение на обжалваната от нас заповед. Казвам го във връзка с факта, че в това дело въз основа на събраните и проверени доказателства председателят на IV състав на Административен съд гр. Бургас е постановил, че така съществуващата сграда не създава опасност за здравето и живота на гражданите, а в оспорената от нас заповед това е едно от основанията да бъде издадена тя. Към този момент нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

Юк. Н.: Противопоставям се на така направените искания. На първо място относно длъжностната характеристика на Я.Н.Г.не разбирам в каква връзка иска колегата същата да бъде представена. Той не фигурира нито в първоначалната комисия, така че моля да бъде направено уточнение. По отношение на длъжностната характеристика инж. С. не възразявам, ще я представим. По отношение на останалите доказателствени искания считам същите за неотносими. Предоставям на съда да прецени.

 

Адв. И.: Изцяло оспорвам така направените искания от страна на жалбоподателя в днешно съдебно заседание. Считам, че същите целят по-точно шиканиране на процеса и то напълно неоснователно, като основанията ми затова са следните: исканите от жалбоподателя длъжностни характеристики касаят официален документ – КП, издаден от Община Несебър, който в случая обективира волята на Община Несебър, като подписаните в него лица са длъжностни лица на Община Несебър.  С оглед на това и поради липсата на оспорване въобще на този официален писмен документ – КП, а искането да се изискат длъжностни характеристики на длъжностни лица, които са участвали  при съставянето на този КП без същия да се оспорва, намирам за недопустимо. Има друг ред, по който жалбоподателят би могъл да потърси евентуално някакво нарушение при издаването на този КП. По отношение на искането да бъдат представени от страна на строителна фирма  проекти за безопасност мисля, че процесуалният представител на жалбоподателя би следвало да отдели време и да се запознае с материалите, приложени по делото, тъй като цялостният проект с всичките му части, включително и „Безопасност“ лично аз представих в предходно съдебно заседание като писмени доказателства по делото, които не бяха оспорени от страна на жалбоподателя. По отношение на третото искане за присъединяване на частно административно дело № 1119/2017 г. намирам същото за изцяло неоснователно. Не съм запозната с това дело, но и съдът предвид констатацията и не само констатацията, а изричното съдържание на този документи достатъчно ясно разкрива целта на жалбоподателя, а именно това, което заявих - протакане излишно във времето на съдебното производство.  С оглед на това моля да не бъдат приемани нито едно от исканията на жалбоподателя.

 

Адв. Г.: Считам доказателствените искания за неоснователни и неотносими към спора. Предмет на настоящето производство е заповедта на кмета на община Несебър, а не нейното изпълнение и начина на изпълнение, за да се изследва дали фирмата е имала лиценз, съгласуван маршрут за извозване или т. нар. ПБЗ.

 

Съдът, с оглед формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания и като взе предвид становището на процесуалните представители на ответния административен орган и на заинтересованите страни намира следното:

По отношение формулираното доказателствено искане за изследване на обстоятелството дали фирмата, осъществила премахване на процесната сграда, има съответната правоспособност за това, съдът намира така формулираното искане за неоснователно и неотносимо към предмета на спора. Съгласно нормата на чл. 142, ал. 1 апк съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му. В този смисъл всички формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания, касаещи действия или лица, извършели тези действия, които са се случили след установяване на оспорения акт (каквито действия се явяват действията на фирмата, осъществила премахването), са неотносими към въпроса за материалната законосъобразност на оспорения акт. В този смисъл така формулираното искане като неоснователно следва да бъде отхвърлено.

Съдът намира за неоснователно и доказателственото искане за представяне на длъжностните характеристики на посочените от процесуалния представител на жалбоподателя лица, доколкото в хода на административното производство не е направено оспорване на изготвените от тези лица официални документи.

Съдът намира за неоснователно искането за изследване на съставените проекти, послужили при премахване на процесната сграда, доколкото както стана ясно от изявлението на адв. И. същите са приложени в настоящето производство.

Съдът намира за неоснователно и искането за присъединяване към настоящето производство на частно административно дело № 1119/2017 г., доколкото крайният съдебен акт по това дело е приложен и наличен в настоящето.

Искането за допускане на експертиза, която да установи дали за премахването на сградата са надлежно изготвени проекти, в това число и ПБЗ, се явява отново неоснователно, доколкото въпросните проекти са приложени по делото.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания.

 

Юк. В.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Н.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. И.: Представям и моля да приемете под опис допълнителни писмени доказателства с оглед заявеното твърдение на жалбоподателя, че той е собственик на процесната сграда, а именно това е Заповед № 91 от 2003 г., с която процесният НИ, в който се намира сградата, за първи път е нанесен на името на наследодателката на доверителите ми. Представям и Удостоверение от Областен управител за липса на съставен акт за държавна собственост във връзка с това, както и влязло в сила Определение № I-1716 на Окръжен съд гр. Бургас, в мотивите на което се съдържат данни за това, че жалбоподателят не може да се легитимира като собственик на съответния имот.

 

Юк. В.: Представените документи считам за неотносими, моля същите да не се приемат.

 

Юк. Н.: Оставям на съда преценката за приемането на така представените документи.

 

Адв. Г.: Аз също не съм запозната с така представените документи. Предоставям на съда, като считам, че същите са неотносими към предмета на спора.

 

Съдът, с оглед така представените документи намира, че така формулираното доказателствено искане е процесуално допустимо, а относно относимостта на същите към предмета на спора съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

Адв. И.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. Г.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от адв. И. документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Юк. В.: Уважаеми г-н съдия, моля да постановите решение, с което да намерите обжалваната от нас Заповед за незаконосъобразна поради наведените с нашата жалба съображения.  Предвид големия обем от документи, представени по делото, ще помоля за срок, в който подробно да аргументирам съображенията си. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за заплащане на правната помощ в размер на 200,00 лв. Моля за присъждане на сторените от доверителя ми разноски по делото.

 

Юк. Н.: Уважаеми г-н съдия, моля да оставите без уважение така подадената жалба и да потвърдите Заповед №  551 от 27.04.2017 г. на кмета на Община Несебър като законосъобразен административен акт. Подробни съображения по допустимостта и основателността на жалбата ще изложим в писмени бележки. Моля за подходящ срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Адв. И.: Уважаеми г-н съдия, моля при постановяване на съдебния си акт да съобразите всички събрани по делото доказателства и направените в хода на производството възражения и оспорвания, като постановите Определение, с което да прекратите настоящето производство поради липса на активна процесуална легитимация и правен интерес от оспорване от страна на жалбоподателя. За същия липсва активна процесуална легитимация по оспорване на Заповедта, жалбоподателят не се явява неин адресат, което е изрично описано и в оспорваната Заповед, поради което и оспореният акт не създава задължения и не ги засяга пряко. От друга страна, ако счетете, че са налице основания за обжалване от страна на жалбоподателя тогава моля да отхвърлите като непълно неоснователна тяхната жалба поради липса на допуснати нарушения при издаване на процесната Заповед. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, за които представям опис.

 

Адв. Г.: Присъединявам се към казаното от процесуалния представител на другите заинтересовани страни, като моля да отхвърлите жалбата срещу издадената заповед на кмета на Община Несебър, предвид че същата е мотивирана и издадена на посоченото правно основание в нея. Моля за присъждане на направените от доверителя ми разноски в размер на адвокатски хонорар по пълномощно, представено по делото.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Предоставя възможност на страните в 10-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: