О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/27.06.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 1118/2011 година.

 

Производството е по реда на чл.166 от АПК.

Образувано е по искане на “Чистота 98” ЕООД - Царево с ЕИК 102163214, за отмяна на разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-49/25.05.2011 година на директора на РИОСВ – Бургас.

Със заповедта, отмяната на чието предварително изпълнение се иска, е разпоредено да бъде преустановена експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци – Китен, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 37023.15.43 – Китен, община Приморско, чиито оператор е “Чистота 98” ЕООД, считано от 26.05.2011 година, както и да се предприемат мерки по неговата рекултивация.

Жалбоподателят поддържа, че допуснатото предварително изпълнение е незаконосъобразно – скрепено с общи и формални мотиви, които не намират основание в конкретни факти, установени от административния орган. Твърди, че преустановяването на експлоатацията на депото без необходимия по закон план за консервация крие по – голям риск за околната среда, отколкото продължаването на експлоатацията. Липсата на мотиви за допускане на предварително изпълнение на заповедта е основание за неговата отмяна. Отделно, от страна на дружеството се изтъква, че предварителното изпълнение ще причини значителни и труднопоправими вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от неизвършването на услуги по третиране на битови отпадъци, тъй като депото е единствения обект, в който дружеството извършва дейност.

След като се запозна с приложените доказателства и становището на ответника, съдът установи следното - от фактическа страна,

            В оспорения акт се съдържа разпореждане за допускане на предварително изпълнение, на основание чл.60 ал.1 от АПК. Разпореждането е мотивирано с това, че посредством него се цели предотвратяване, намаляване и ограничаване вредното въздействие на депото върху човешкото здраве и изпълнение на ангажименти, поети от Република България, като член на Европейския съюз, във връзка с третирането на битовите, строителните и производствените отпадъци.

            Съгласно чл.60 ал.1 изр. І от АПК, в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

Съдът счита, че в настоящия случай разпореждането за предварително изпълнение е мотивирано в достатъчна степен.

На първо място, в него е посочено, че се цели предотвратяване, намаляване и ограничаване вредното въздействие на депото върху човешкото здраве. Видно от доказателствата, приложени към становището на ответника, процесното депо подлежи на закриване и рекултивация, с оглед на обстоятелството, че за територията на община Царево има одобрено Регионално депо за неопасни отпадъци на територията на община Созопол. Съдът не споделя доводите на жалбоподателя, че преустановяването на експлоатацията на депото без необходимия по закон план за консервация крие по – голям риск за околната среда, отколкото продължаването на експлоатацията. Заповедта за преустановяване на експлоатацията и планът за консервация, съставян при евентуалното закриването на депото, не изключват по никакъв начин текущите ежедневни задължения на оператора по обезопасяване на територията на сметището, съгласно чл.44 от Наредба № 8/24.08.2004 година за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите. Изпълнението на тези задължения, именно, е и гаранция за недопускане на замърсяване на околната среда и водите.

Що се отнася да втория аргумент в искането – че предварителното изпълнение на заповедта ще причини значителни или труднопоправими последици на оператора на депото, изразяващи се в пропуснати ползи от неплащане на дейности по третиране на отпадъците, съдът счита, че тези евентуални вреди не могат да бъдат противопоставени на обществения интерес от депониране на отпадъците единствено в депа, отговарящи на нормативните критерии и притежаващи съответните разрешителни, издадени от МОСВ. Преустановяването дейността на  депото, само по себе си, не лишава “Чистота 98” ЕООД от възможността да извършва търговска дейност, като всяко друго търговско дружество.

По изложените съображения,  съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТХВЪРЛЯ искане на “Чистота 98” ЕООД - Царево с ЕИК 102163214, за отмяна на разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-49/25.05.2011 година на директора на РИОСВ – Бургас.

                                     

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаването на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

СЪДИЯ: