ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 06.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юли                                                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1118 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИЛК” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Монев, с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

Явяват се вещите лица Ж.К., С.А. и Ж.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е заключение от вещите лица, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещите лица.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещите лица в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита им, като снема самоличността им, както следва:

 

Ж.Д.Ж. – 36 години, българска гражданка, несемейна, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

Ж.П.К. – 48 години, български гражданин, несемеен, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

С.В.А. – със снета самоличност от предходно съдебно заседание.

 

Вещите лица предупредени за наказателната отговорност, която носят по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение. Обещават да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: От името на тройната експертиза заявявам, че сме представили писмено заключение, което поддържаме.

Няма какво да добавим.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: На стр. 4 от заключението, за периода м. юни 2005 година защо считате, че не следва да се признае право на данъчен кредит по издадените фактури? Какво точно имате предвид?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.:***005 година е описано, че освен 43 броя пътни разписки не са представени транспортни документи, които включват пътни листи, товарителници, както и не са представени фактури за извършената транспортна услуга от страна на жалбоподателя и на доставчика на услугата.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Какво удостоверяват тези 43 броя пътно-прехвърлителни разписки?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: В разписката са описани количествата, вида на стоката, по мой спомен, тъй като не е пред мен документа.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Описано е кой е изпращачът, кой е получателят по доставката и чрез кого е извършена доставката на зърно. Това съдържа като информация пътно-прехвърлителната разписка.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Съдържа ли номера на моторното превозно средство, с което е извършено транспортирането?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: След като направихме справка с пътната разписка на л. 1548 от делото, в нея се вижда, че в пътната разписка, освен номер и дата и стопанска организация Кооперация „Всестранка”, е посочено за изпращане-прехвърляне от „Силк” за „Ризов” ООД, чрез Иво Иванов, с кола № ВН 09 89, като разписката съдържа и подпис и печат на „Силк” ЕООД и на „Ризов” ООД.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: За „Булком маркет” ЕООД по същия начин сте посочили, че не следва да се признава правото на данъчен кредит. Какво имате предвид?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Основанието за отказване правото на данъчен кредит по фактури с издател „Булком маркет” ЕООД за 300 тона пшеница, се дължи на факта, че не само не са представени транспортни документи към фактурата, с която са  документирани 300 тона пшеница, но отделно, при насрещната проверка, която е извършена на дружеството-доставчик „Булком маркет” ЕООД от органа по приходите, който е посочил за свой предходен доставчик ЗК „Съгласие” е констатирано, че предходният доставчик не разполага с технически и кадрови потенциал – земи, складове, където да се съхраняват, както и те декларират, че транспортът е извършен за сметка на купувача – „Булком маркет” ЕООД. От своя страна „Булком маркет” ЕООД посочва, че няма собствени транспортни средства, нито е представил договор за наем. В тази връзка, при липсата на дълготрайни материални активи, както транспортни средства, така и складове, на предходния доставчик на „Силк” ЕООД, не може да се проследи движението на стоката.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: А за какво са складове?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Тъй като се касае за производство 2004 година, а продажбата е извършена през м. май 2005 година следва стоката да бъде съхранявана в складови помещения на дружеството.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Значи земеделската кооперация разполага със складове, а само „Булком маркет” ЕООД не разполага със складове?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Да.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Липсата на транспортни средства ли Ви кара да имате такъв извод?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не само липсата на транспортни средства. Изводът е комплексен.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: За „Агро ойл 2003” ЕООД и „Асеновец” ЕООД за м. юли не следва ли да се признае право на данъчен кредит?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: На стр. 4 от заключението сме посочили, че само по фактури № 1301/28.07.2005 година и № 1279/04.07.2005 година следва да се признае данъчен кредит.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Да разбирам ли, че по отношение на „Агро ойл 2003” ЕООД Вашето становище е обусловено от факта, че няма фактури за транспорт на 149,176 тона царевица?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Да

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Същото ли се отнася и за „Асеновец” ЕОО?. Не е ли краен получател на стоката на „Асеновец” ЕООД –  „Ризов” ООД?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: „Асеновец” ЕООД по време на насрещната проверка, като пряк доставчик на дружеството, не са представили счетоводните документи във връзка с проверката. В тази връзка 302 тона ечемик и 665 тона царевица не може да се проследят откъде са купени, откъде са минали, какви са транспортните документи. Не може да се каже дали „Ризов” ООД е крайният получател.

В таблица – Приложение № 2 към заключението, посочените реализирани продажби от „Асеновец” ЕООД през „Силк” ЕООД на „Ризов” ООД са по данни на жалбоподателя. Не е възможно да се проследи веригата между „Асеновец” ЕООД, „Силк” ЕООД и „Ризов” ООД.  Няма изобщо никакво счетоводство, което да е представено в хода на ревизията, за да може да се проследи.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Приемате, че са извършени транспортни услуги от „Автотранс 70” ЕООД – гр. Балчик и „Карат Н” ЕООД, а едновременно с това не сте направили връзката между произхода на стоката и получателя на стоката, т. е. имаме само транспортна услуга на дадено количество. Само транспорт не може да съществува.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Транспортирането на родово определени стоки в конкретния случай е превозването на ечемик плюс пшеница по процесната фактура № 173/06.07.2005 година. Няма как да бъде ограничено транспортирането на други количества от същия вид стоки, за които има данни, че са придобити по същото време.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Тоест, според Вас от тези товарителници, пътни  документи, не може да се направи връзка между превозваните стоки и произхода на стоките.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Когато не може да бъде изследвано по счетоводен път постъплението на съответната стока от самото начало на отчетния период, нейното движение през отчетния период, като под движение имам предвид последващата продажба, остатъците, които има налични към момента на продажбата, транспорта, който е извършен, пак цялостно за изследвания период, не може да се направи извод за това коя стока с кой транспорт впоследствие е продадена, тъй като и принципът на отчитане на стоките е на средно претеглена цена, а не на първа входяща, първа изходяща. Няма как да се проследи това движение, тъй като те влизат в едно общо цяло, общо количество, което впоследствие се препродава, при условие, че не се изследва цялото счетоводство на дружеството от самото начало със салдото към предходната година, плюс придобитото количество през настоящата година и извършените продажби впоследствие. Това трябва да се извърши при предходния доставчик, за да се установи имали ли са налична тази стока, която впоследствие са продали на „Силк” ЕООД.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Има ли съвпадение и изследвали ли сте въпроса между количествата стока царевица и ечемик и количество закупена царевица, ечемик и пшеница?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не сме изследвали. Общо закупената от „Силк” ЕООД е тази, която е продадена.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.:***0.2005 година на „Космотранс” ЕООД и „Асеновец” ЕООД сте разглеждали  превозните документи, но не са Ви представени фактури. Това не означава ли, че няма издадени фактури?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: През тези периоди няма издадени фактури за транспорт. Има  други транспортни документи – пътни листи и товарителници.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.:*** 2005 година за „Агротранс” ЕООД Вашето становище е свързано с обстоятелството, че няма персонал и че не е подадена декларация по чл. 57 от ЗОДФЛ (отм.). Тези изводи формират ли извода, че липсва право на данъчен кредит?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не са представени пътни листи, товарителници, данни за назначените лица по трудови правоотношения и включително и това, че не са представени справки за изплатени суми по чл. 57 на лица, които са ангажирани по извънтрудови правоотношения. Така, че не е само това основанието.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Как да разбирам отговора на въпрос № 2 – „Не може да се изследва надлежно връзката доставчик – клиент.”?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Тъй като не са представени достатъчно първични документи и счетоводни и съпътстващи счетоводните документи, доказващи движението на стоката, няма как да бъде проследена връзката доставчик- посредник-клиент.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: А извършвахте ли някаква проверка в ЕТ „Нина – Петър Петров”, „Ризов” ООД и евентуално Пристанище Варна, където са повечето товарителници, като направление?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: В Пристанище Варна не сме извършвали проверка, както и в „Ризов” ООД, тъй като той не отговаря на представените телефони, нито се намира на адреса, който е подаден като информация за него. Проверка се извърши в ЕТ „Нина – Петър Петров” в гр. Ямбол, като там бяха представени дневниците на покупките, в които са отразени фактури, издадени от „Силк” ООД. Първични документи не бяха представени от ЕТ „Нина – Петър Петров”.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Защо не сте отговорили на въпрос № 3 от заключението при условие, че сте посочили, че следващите получатели на стоката извършват износ?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: На стр. 7 от заключението, въпрос № 3, така както уточних в отговора на предходния въпрос, достъп до счетоводството на „Ризов” ООД не беше осигурен, за да може да установим какви изобщо продажби е извършил той. Що се отнася до счетоводството на ЕТ „Нина – Петър Петров”, те не се явяват също пряк износител. Голяма част от последващите продажби, реализирани от ЕТ „Нина – Петър Петров” са продажби, извършени към „Ризов” ООД – от ЕТ „Нина – Петър Петров” към „Ризов” ООД, както и към дружеството „Папас олио” АД, а от там нататък дали „Ризов” ООД и „Папас олио” АД са ги продали или са ги изнесли, това не сме изследвали и не можем да отговорим.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Какво означава според Вас, както сте запили на стр. 9 от заключението, описвайки ревизионните актове на предходните доставчици на жалбоподателя – „Няма основание за корекция на данъчната основа за извършените доставки и начисления ДДС.”?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Това е констатация на ревизиращите органи и ние сме цитирали само.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам повече въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: На стр. 4 от заключението, където е написано по отношение на становището на вещите лица, че следва да бъде признато правото на данъчен кредит по издадените от „Алфа комерс” ООД фактури, може ли да ни посочите мотивите си?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не сме преповтаряли голяма част от констатациите в предходната експертиза, за да не се утежнява самото заключение. Това е от предходното заключение, след като сме преценили, че констатациите съвпадат с единичната.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Считаме, че са налице всички документи за извършената транспортна услуга от „Алфа комерс” ООД и да допълня, колко тази транспортна услуга има отношение към процесните доставки, не е ясно. За тази извършена транспортна услуга не може да се направи преценка и да се отнесе към конкретна друга доставка, включително и процесните или различни от тях доставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: При положение, че фактурите на „Автотранс 70” ЕООД и „Карат Н” ЕООД не са издадени в петдневния срок от настъпване на данъчното събитие по чл. 93, ал. 2 от ЗДДС (отм.), тъй като данъчният кредит е отказан на основание чл. 6 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС (отм.), който цитира, че получателят следва да притежава фактура по този закон, и в случай, че този ред е нарушен, следва ли да бъде признато право на данъчен кредит или не?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Според нас това, че фактурата е издадена след петдневния срок не прави доставката несъществуваща.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещите лица. Считам, че експертизата е всестранна, обективна, пълна, компетентна и относима към предмета на доказване, поради което ще моля да я приемете.

 

АДВОКАТ Е.: Оспорвам експертизата изцяло. Считам, че вещите лица не са отговорили пълно на поставените въпроси, не са изследвали пълната връзка, която съществува между доставчик-посредник-клиент и краен износител, което да им дава право да направят изводите в експертизата. Моля да не се приема заключението. Правя искане за назначаване на нова експертиза със същите задачи, като ще допълня единствено въпрос № 3, свързан с крайния износител на процесните стоки, да се изследва връзката, която съществува между износителя, неговия доставчик, посредника и предходния доставчик, която се състои в транспортни документи, счетоводни такива – фактури, дневници за продажби, пътно-прехвърлителни разписки, протоколи за приемане и предаване, като искаме да бъдат посочени подробно транспортните средства, извършили превозите и количествата превозени стоки и направлението. Моля, в евентуалния състав на тройна или комплексна петорна експертиза да не участват вещите лица, участвали в единичната и тройната експертизи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Оспорвам експертизата в частта и за м. юли 2005 година, в която частично е признато правото на данъчен кредит.

Относно искането за назначаване на друга експертиза, следва да добавя, че делото е образувано през 2007 година. Жалбоподателят имаше предостатъчно възможност да представи необходимите документи. Имаше няколко единични експертизи, тази е тройна, също не са представени тези документи. От друга гледна точка, нито произхода на част от стоките е изяснен, нито транспортните документи. В тази връзка считам, че имаше предостатъчно възможности и време тези документи да бъдат представени на съда. Видно от доказателствата по делото предходните доставчици не са намерени, не предоставят нужната информация и в тази връзка нова експертиза не би доказала нищо по-различно.

 

АДВОКАТ Е.: Ще изразя несъгласие с мнението на колегата. В експертизата и по делото са приложени ревизионни доклади, актове, както на предходни доставчици, така и на последващите купувачи. От тях изрично се установява, че приходната администрация е установила, че тези лица са извършили именно процесните доставки, тъй като не е извършена промяна на данъчната основа за съответния период, за конкретните доставки. Същото се отнася и за правото на данъчен кредит, възникнало за купувачите на жалбоподателя, което приходната администрация е установила с официален документ – ревизионен акт, влязъл в сила. Отнася се за ЕТ „Нина – Петър Петров”, „Ризов” ООД и „Папас олио” АД. Налице са противоречиви данни за реалността на доставките, което е основание за по-пълно и всестранно изследване на въпросите. Считам, че жалбоподателят не е задължен да представя транспортни документи на други лица, които са му извършвали тази услуга. Дори и да няма такива документи, налице е обстоятелството липса на транспортни документи, но не и на транспортна доставка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Ревизионните актове на доставчиците не доказват нито, че тази фирма доставчик е извършила услугата, нито че жалбоподателят е получил със сигурност от доставчика въпросното количество зърно. Същото важи и за ревизионните актове на последващите контрагенти на жалбоподателя. При извършване на ревизия се проверяват покупките на дадена фирма, а не нейните доставки и в тази връзка не е изследвана доставката на жалбоподателя. В тази връзка ревизионните актове на доставчиците са неотносими към спора и нямат отношение към настоящия спор.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че така направеното искане за възлагане на нова експертиза на първо място не беше обосновано и е неоснователно и моля да го оставите без уважение. Не бяха наведени конкретни доводи защо процесуалният представител на жалбоподателя приема, че представеното заключение в днешно съдебно заседание не е обективно или не е обосновано. Нещо повече, видно от самото заключение, за да стигнат до този извод вещите лица са приели, че липсват надлежни и годни писмени доказателства, въз основа на които да направят изводи, различни от тези, които са направили. Безспорен факт е, че предходните доставчици на жалбоподателя не са установени. В този ред на мисли, дори една нова или последваща експертиза не би стигнала до изводи, различни от настоящите, именно поради тази причина. Предходните доставчици са неустановени и годни относими към спора писмени доказателства няма как да бъдат установени. В тази връзка считам, че искането е неоснователно и ще моля да го оставите без уважение.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица като им определя възнаграждение в размер на 1500 лева – по 500 лева за всяко от тях, от които 1200 лева, платими от внесения депозит и 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание.

 

По направеното искане за нова тройна или комплексна петорна  съдебна експертиза, съдът счита същото за неоснователно, тъй като в него не се сочат конкретни основание за несъгласието на жалбоподателя с направените от вещите лица изводи. Вещите лице не са открили на декларираните им адреси, както доставчиците на жалбоподателя, така и част от клиентите му и въпреки предоставената му възможност жалбоподателя не е посочил други адреси и данни за осъществяване на контакт с техни представители. Към настоящия момент, също не се сочат такива данни, от които би могъл да се направи извода, че при нова експертиза, вещите лица ще открият доставчиците и клиентите на жалбоподателя и биха могли да отговорят по различен начин на поставените въпроси. Доколко представените по делото доказателства обосновават реалност на процесните доставки, а от там и  незаконосъобразност на издадения ревизионен акт е въпрос на който съдът следва да отговори с крайния си съдебен акт.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на тройна или комплексна петорна съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ ПО ОТДЕЛНО: Нямаме искания по доказателствата. Де се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Е.: Моля да уважите жалбата по изложените съображения. Ще изложа подробни такива в писмено становище.

Претендираме направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за това сме изложили в депозираната писмена защита в предходно съдебно заседание, а също и в решението на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

Относно оспорването на експертизата, следва да добавя, че и вещите лица са признали, че фактурите не са издадени в предвидения от закона срок и в тази връзка не е изпълнено и другото основание за признаване на право на данъчен кредит –  чл. 64, ал. 1, т.6 от ЗДДС (отм.).

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 9890 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Съгласно приетите от съда няколко съдебно-счетоводни експертизи, в това число единични и тройна, вещите лица по безпротиворечив начин са приели, че липсват данни, които да променят констатациите, отразени в ревизионния акт. В хода на своето изследване вещите лица не са установили наличието на обективни писмени доказателства за наличието на осъществени реални доставки, който извод потвърждава извода на органа по приходите за липса на такива. В този смисъл и с оглед заключението на вещите лица считам, че ревизионният акт и потвърждаващото го решение на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас се явяват правилни и законосъобразни, поради което ще Ви моля за решение в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: