ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 24.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1118 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИЛК” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е заключение от вещото лице по назначената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице, поради което ПРИСТЪПВА към разпита на същото, като му снема самоличността, както следва:

 

С.В.А. –българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: На стр. 2 и стр. 3 от заключението, в някои от проверките, които казвате, че сте извършили на доставчиците на жалбоподателя, сте записали: „На адреса не се намира управителя.” Въобще на този адрес намира ли се някой?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Освен „не се намира управителя на дружеството” е добавено „или упълномощено лице за контакти”. Искам да уточня,  че на нито един от посочените адреси, с изключение на тези, които съм описала, че съм открила дружествата, няма такива фирми. Повечето от адресите са или домашни адреси, на които живеят други лица, или на два от адресите бяха необитаеми постройки.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: На стр. 4 от заключението описвате приемателно-предавателни протоколи и 43 броя пътно-прехвърлителни разписки. На всичките ли е получател „Ризов” ООД? Той ли е страна по протоколите?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: До колкото съм видяла, на всичките е получател. Ако не съм видяла добре и има изключение от това, не смея да твърдя със сигурност дали е на 43-те разписки, но на болшинството е получател „Ризов” ООД чрез „СИЛК” ЕООД.  В езиков смисъл, както е посочено в разписката, жалбоподателят се явява посредник по сделката, тъй като е записано „чрез „СИЛК” ЕООД”.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: На същата страница, по отношение на „Булком „маркет” ЕООД сте записали, че същото е доставчик на 500 тона пшеница и че транспортът е за сметка на получателя. Кой е крайният получател?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Транспортът е за „Булком Маркет” ЕООД. Точно на тези 500.22 тона пшеница, дори и да изследвам, няма как да разбера къде отиват тези 500 тона. Става въпрос за родово-определени вещи и няма как да се разграничат доставките коя точно къде е отишла.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: На стр. 8 от заключението, пак за „Булком Маркет” ЕООД въпросът ми е следният:  Има ли съвпадение между количествата, доставени от „Булком Маркет” ЕООД зърно и тези, вписани в товарителниците и другите пътно-превозни документи?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм изследвала съответствието между фактурите и товарителниците по отношение на количествата.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Когато нямаме фактура за транспорт, но имаме доставка, може ли да се приеме, че нямаме разход за транспорт?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Може. Ако няма издадена фактура за транспорт, ако правилно съм разбрала въпроса, а са налице други документи да доказват извършването на транспортната услуга, разбира се, че може по категоричен начин да се каже, че не е доказан разходът за транспорт.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Е.: Изследвали ли сте случаите, когато „СИЛК” ЕООД извършва доставка и крайният получател е платец на транспортната услуга?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм изследвала този въпрос.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 5 и стр. 6 от заключението по 3-4 броя фактури е посочено, че действително след законоустановения 5-дневен срок са издадени фактури от страна на доставчика, но това обстоятелство, само по себе си, не може да обоснове липса на предоставена транспортна услуга.  Правото на данъчен кредит е отделно на основание чл. 6, и отделно на основание чл. 64, ал. 1, т. 6, а именно получателят на доставката не притежава фактура, която да отговаря на изискванията на ЗДДС, а едно от тези изисквания по чл. 93, ал. 2 е фактурата да е издадена в 5-дневния срок.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Жалбоподателят не е получател единствено на тези количествата зърнени култури и тези, по които е отказан данъчен кредит не са единствени, които са транспортирани, така, че не може всяка транспортна услуга да се отнася към доставките, по които е отказан данъчен кредит. Царевицата не е маркирана. Той си има и други количества, които са превозвани и не може да се докаже по категоричен начин, че тази транспортна услуга касае количествата зърнени култури, по отношение на които е отказан данъчен кредит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 6 от заключението, по трите фактури зърното е натоварено от с. Кайнаджа и превозено да гр. Балчик и гр. Шумен, а не е стигнало до гр. Варна, където твърди жалбоподателят, че е транспортирано, тъй като от Пристанище Варна е изнесено в чужбина.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Изводът, който беше направен в ревизионния акт, че понеже зърното директно се товари от полето на различни населени места, то следователно жалбоподателят не разполага със складова база и в този смисъл съм написала, че „тази констатация звучи нелогично”, защото от извода, че зърното се товари от полето директно, е направена констатация, че жалбоподателят не разполага със складова база. Същевременно той е декларирал, че такава няма и никой не спори по въпроса. В този смисъл съм използвала извода „прекалена” на стр. 6 от заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 7 има аналогичен случай – товарителниците са преди датата на фактурата. Става въпрос за превоз на царевица през м. юли – 10 юли-11 юли, а всеизвестно е, че към този момент няма царевица на полето.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По отношение на тези фактури на мен не ми стана ясно откъде се прави извод, че царевицата е товарена на полето. Искам да уточня – тази констатация, че е товарено от полето, не е моя констатация. Така е записано в ревизионния акт. Дали е товарено от полето, от складова база или от някъде другаде, аз не мога да твърдя, тъй като не съм присъствала. На товарителницата не пише от полето, посочва се само конкретното село като населено място, без обаче да се посочва дали е от полето, от хамбар, склад или от друго място.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 800 лева, платими от внесения депозит, от които 700 лева възнаграждение и 100 лева разноски, за които са представени съответните доказателства.

 

АДВОКАТ Е.: Оспорвам експертизата. По делото има още три заключения, които в своята съвкупност се явяват в противоречие  с изслушаното в днешно съдебно заседание и считам, че делото не е изяснено от фактическа страна. Моля да бъде допуснато извършването на повторна тройна съдебно-счетоводна експертиза, като в състава и да не бъдат включени вещите лица, давали заключения по настоящото дело и която да отговори на въпросите, които съм формулирал подробно в молба, която Ви представям.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам експертизата в частта за м. юли 2005 година, където са намалени задълженията по описаните по-горе фактури.

Относно молбата за назначаване на тройна експертиза, безспорно и в тази, и в предишната експертиза, както и в ревизионното производство се установява, че „доставчиците на жалбоподателя не могат да бъдат открити” и в тази връзка по никакъв начин не могат да бъдат променени констатациите в ревизионния акт.

Въпрос № 5 не е относим, тъй като това не е индиция, че са приети за реални сделките. При проверката, извършена и от ревизиращите, и от вещото лице, представители на тези фирми не са открити.

 

ПРОКУРОРЪТ: Споделям становището на процесуалния представител на ответника, като също считам, че така направеното искане за допълнителна тройна съдебно-счетоводна експертиза е неоснователно. Както в хода на ревизионното производство, така и съгласно заключенията на двете изслушани до момента вещи лица, се установява, че доставчиците не могат да бъдат установено. Едва ли една нова тройна съдебно-счетоводна експертиза би успяла да установи въпросните доставчици, за които до момента няма индиции, че са съществували. В тази връзка считам искането за неоснователно.

 

АДВОКАТ Е.: Между приетите в предходни заседания от вещото лице Ш. и в днешното съдебно заседание заключения са налице категорично противоречия и най-вече противоречия в крайния резултат като рекапитулация. Освен това, според мен не следва да се търсят доставчиците, а тяхното счетоводство. Считам, че вещите лица следва да извършат преценка как да извършат експертизата – дали въз основа на представените по делото доказателства, или след като извършат проверка на място в счетоводството на доставчиците и на нашите получатели. Ние сме задали допълнителен въпрос, който не е изследван, а именно връзката между въпрос № 2 и въпрос № 3, както и въпрос № 6, който не е изследван абсолютно към днешна дата. Имам информация, че има приключили ревизионни производства, включително с влезли в сила ревизионни актове и потвърдени решения на ВАС по дела на ЕТ „Нина – П.П.” и „Ризов” ООД, които са нашите крайни получатели и са износители на процесната стока и са в пряка връзка с тези доставки. А един систематичен анализ, който биха направили вещите лица, би бил от ползва за изясняване на спора по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: От началото до този момент са минали две години, който период е твърде дълъг и достатъчен за жалбоподателя, който ясно осъзнава какво трябва да докаже – да представи актуални адреси на неговите доставчици или мястото, където се намира тяхното счетоводство.

Относно искането за проверка на фирмите „Ризов” ОО и ЕТ „Нина – П.П.”, които са получатели по доставки от жалбоподателя, евентуално при доказване на реални доставки от жалбоподателя към тези фирми не е индиция, че същият е получил определените количества точно от тези фирми, които е посочил за негови доставчици. В тази връзка ревизионните актове на тези фирми дали са отменени или не, това обстоятелство е ирелевантно към настоящия спор.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на тройна съдебно-счетоводна експертиза по въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна молба, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 1200 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в същия срок следва да посочи адреси, на които иска да бъдат търсени посочените в молбата дружества за извършване на проверка на счетоводствата им, които адреси са различни от данъчните им.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА ще бъдат определени след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.02.2010 година от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: