ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1117  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.К.М., редовно призован, не се явява, вместо него адв. Ж.Х. c  пълномощно на лист 12 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ТП на НОИ -  гр. Бургас, редовно призован, се представлява от Ч.c  пълномощно от днес.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се представлява от прокурор М. от  Окръжна прокуратура - Бургас.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

СЪДЪТ КЪМ СТРАНИТЕ: Преди да пристъпя към доклада, Ви питам налице ли са основания за постигане на споразумение?

АДВ.Х.: Не.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не.

 

Предвид липсата на споразумение на основание чл.146, ал.1 от ГПК съдът пристъпи към доклад по делото.

 

Предявена е искова молба от Д.М. против Национален осигурителен институт – София с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Цената на иска е 150 лева. Искът е предявен за присъждане на обезщетение за нанесени имуществени вреди на ищеца, изразяващи се в заплатено от него адвокатско възнаграждение на процесуалния му представител по НАХД № 4042/2013 г. на Районен съд - Бургас, по което с решение № 2071/01.11.2013 г. е отменено наказателно постановление № 125/29.08.2013 г. на ръководителя на ТП на НОИ – Бургас.  Ищецът заявява, че имуществените вреди, които е претърпял за платено възнаграждение за ангажирания от него адвокат, са пряка и непосредствена последица от воденото съдебно производство и последвалата отмяна на наложената му санкция. За основателността на претенцията си ищецът се позовава на тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г. по тълкувателно дело № 2/2016 г. на Общо събрание на съдиите на ВАС.

Ищецът представя доказателства, описани на стр.2 от исковата си молба.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Доказателството, което сте представил - съдебно решение по НАХД № 4042/2013 г., не съдържа информация, която да индивидуализира по несъмнен начин Д.К.М. – ищец в настоящото производство. Разполагате ли с пълен текст на това решение?

АДВ.Х.: Да, разполагам с това.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвате, ли че ищецът е бил жалбоподател по НАХД № 4042/2013 г. на Районен съд Бургас?

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не, не оспорвам.

 

Предвид допълнителните уточнения на страните съдът продължава доклада:

Между страните не е спорно, че по делото от приложеното като доказателство решение № 2071/01.11.2013  г.  по НАХД № 4042/2013 г. на Районен съд - Бургас жалбоподател е бил именно Д.К.М. - ищец в настоящото производство.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЩЕЦА: Имате ли забележки по доклада?

АДВ.Х.: Поддържам исковата молба. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам възражения по доклада. Оспорвам исковата претенция по основания и размер. Поддържам нашия писмен отговор. Няма да представям други доказателства. 

ПРОКУРОР М.: Искът е допустим. Нямам забележки по доклада. Няма да соча доказателства.

 

Предвид изявленията на страните  като счита делото за изяснено от фактическата страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

АДВ.Х.: Предвид представените по делото доказателства, считам, че искът е доказан както по основание, така и по размер, тъй като е представено наказателно постановление, издадено от ръководителя на ТП на НОИ – Бургас  като наказващ орган, представено е решение на Районен съд - Бургас, което наказателно постановление е отменено като незаконосъобразно. Решението е влязло в законна сила. Представен е договор за правна помощ,  в който е отразено, че ищецът е заплатил адвокатско възнаграждение за обжалване на наказателното постановление. Съгласно тълкувателно решение № 1 и дело № 2/2016 г. направените разходи за адвокатски хонорар, изплатени такива, представляват пряка и непосредствена последица от чл. 4 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, т. е. имаме и пряка причинна връзка между отмененото наказателно постановление и направените разходи, и нанесените вреди, т. е .всички предпоставки, за да е основателен искът. Тъй като основният иск е основателен и доказан, затова и искът за лихви също е основателен и доказан. Лихва за забава се дължи като съгласно чл.85, ал3 от ЗЗД той изпада в забава без покана при непозволено увреждане. Затова моля да уважите иска на доверителя ми заедно с уточненията в нарочната молба,  която представих, като присъдите съдебните разноски – до присъдените съдебни разноски, за които представям списък на разноските 310,00 лева.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна и недоказана. Считам, че приложения договор за правна защита не удостоверява  плащането на сумата 150,00 лева, след като няма други доказателства в тази насока. Моля да отхвърлите исковата претенция и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в минимален размер.

ПРОКУРОР М.: Исковата претенция е основателна и доказана по основание и размер.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: