ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер     1017                     19 юни 2014  година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на  деветнадесети юни, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                            

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 1117  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

           Образувано е по искова молба от Д.А.Ж., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието – гр. София.

           Ищецът претендира „обезщетение в размер на 1 400.00 лева за нанесените му нематериални щети”, нанесени за периода 08.05.2014 година до 21.05.2014 година по време на престоя му в Затвора – гр. Бургас, наказателна килия.

           С определение №871 от 28.05.2014 година, съдът е оставил без движение исковата молба на Д.А.Ж., като му е указал, че същата не отговаря на изискванията по чл.127, ал.1, т. 4 и 5 и чл.128, т.2 ГПК  и следва в едноседмичен срок да отстрани допуснатите нередовности, а именно: да посочи конкретните незаконосъобразни действия и/или бездействия на конкретните длъжностни лица, от които се претендират настъпилите вреди, както и причинно-следствената връзка между тези действия, респ.бездействия и настъпилите вреди; да уточни неблагоприятните последици, които са настъпили за него от незаконосъобразните действия и/или бездействия; да уточни петитума на иска/ какво иска от съда/, както и да заплати дължимата държавна такса в размер на 10.00/десет/ лева.

        За указанията на съда жалбоподателя е уведомен лично на 10.06.2014 година, видно от приложеното по делото съобщение./л.12 от делото/

        На 18.06.2014 година, с вх. №4644 по делото е постъпил отговор от Ж., с който обаче съдът намира, че не са изпълнени указанията, дадени с определение №871 от 28.05.2014 година, поради което исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане и да бъде върната на ищеца, а производството по делото да се прекрати.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК във връзка с чл.144 АПК

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.А.Ж. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас и ВРЪЩА исковата молба.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1117 по описа на Административен съд – Бургас за 2014 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                   Съдия: