Р Е Ш Е Н И Е     

 

гр. Бургас,                              година

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на единадесети септември, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: З.Б.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор С. Х., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 1117/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 701/13.06.2008 година по НАХД № 1292/2008 година Районен съд – гр. Бургас (РС) е отменил наказателно постановление № 03-140/04.03.2008 година (НП) на директора на РИОКОЗ – гр. Бургас, с което на “Компас” ЕООД - гр. Бургас, за нарушение на чл.12 ал.1 и чл.31 ал.1 т.1 от Закона за храните (ЗХ), на основание чл.42 ал.2 и чл.47 ал.2 от ЗХ, са наложени две имуществени санкции с общ размер - 2500 лева.

 Решението на РС е обжалвано от административнонаказващия орган пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата се излагат аргументи, че решението на съда е незаконосъобразно. Съдът е отменил НП поради неспазване от страна на директора на РИОКОЗ на срока по чл.52 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Поддържа се, че този срок е инструктивен, а НП е издадено в срока по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

Моли се решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено решение, с което НП да бъде потвърдено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е основателна.

Ответникът в касационното производство оспорва жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е основателна, а решението на РС следва да се отмени.

НП е отменено от РС с единствен аргумент – допуснато съществено процесуално нарушение поради неспазване на срока по чл.52 от ЗАНН от страна на административнонаказващия орган (след като е прието, че нарушението е установено на 10.12.2007 година, а НП е издадено на 10.03.2008 година).

Съгласно чл.52 ал.1 изр.1 от ЗАНН, наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й.

Настоящият съдебен състав намира, че този срок има указателен характер. Пропускането му не погасява правото на органа да издаде НП, с което да санкционира нарушителя. Това право се погасява с пропускането на срока по чл.34 ал.3 от ЗАНН. Съгласно чл.34 ал.3 от ЗАНН, образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. Това е и преклузивният срок, в който административнонаказващият орган може да издаде НП.

Видно от материалите по делото, търговското дружество е санкционирано вследствие на две проверки - извършени на 30.11.2007 година и на 10.12.2007 година. Оспореното НП е издадено на 04.03.2008 година, в срока по чл.34 ал.3 от ЗАНН, поради което не е налице допуснато от наказващия орган процесуално нарушение, а оттам и основание за отмяната му. Решението на РС следва да бъде отменено, а спорът решен по същество.

В съответствие с чл.63 ал.1 изр. последно от ЗАНН и във връзка с чл.222 ал.1 от АПК, съдът извърши проверка на оспореното НП.

В първоначалната жалба до РС се поддържа, че в производството по налагане на имуществените санкции  административнонаказващият орган е допуснал нарушение на чл.17 от ЗАНН. На 14.11.2007 година в обекта, стопанисван от дружеството  е била извършена проверка, бил е съставен акт, а въз основа на него и НП, с което на основание чл.42 ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Това НП, според представляващия дружеството, “припокрива” констатираното в оспореното пред РС НП, затова наказателно постановление № 03-140/04.03.2008 година на директора на РИОКОЗ – гр. Бургас се явява незаконосъобразно.

Съдът не споделя тези разсъждения. Действително, фактическата обстановка и правната квалификация на нарушението, описано в НП № 03-100/28.02.2008 година (лист 25 от а.н.х.д. № 1292/2008 година) и едно от нарушенията, описани в НП № 03-140/04.03.2008 година, са идентични.  В случая, обаче, става въпрос за две отделни нарушения, извършени в различни дни, установени с отделни АУАН, за които са наложени и съответните имуществени санкции, отново с отделни НП.

Що се отнася до възражението за допуснато нарушение на закона при уведомяването дружеството за издаденото НП – чрез майката на управителя, съдът намира, че нарушението не е съществено. То би било такова, ако жалбоподателят е засегнат в степен, че да се възпрепятства упражняването на процесуалните му права. Видно от материалите по делото, обаче,  след получаването му НП е оспорено пред РС, който е разгледал спора по същество и се е произнесъл с решение. В този смисъл, правата на жалбоподателя не са засегнати.

При издаването на НП не са допуснати нарушения на материалния закон. “Компас” ЕООД е санкционирано за извършването на две различни нарушения – от една страна - за извършване на търговия с храни в нерегистриран обект, а от друга - за неизпълнение на предписание на директора на РИОКОЗ (за спиране експлоатацията на обекта).  Тези нарушения имат различен фактически състав, засягат различни обществени отношения и обуславят различни правни последици от тяхното осъществяване. Затова и възражението, че нарушението, за което е наложена санкция на основание чл.42 ал.2 от ЗХ, “поглъща” нарушението, за което е наложена санкция на основание чл.47 от ЗХ, е неоснователно.

Административнонаказващият орган е съобразил размера на санкциите с  тежестта на нарушението.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  и чл.222 ал.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 701/13.06.2008 година по НАХД № 1292/2008 година Районен съд – гр. Бургас.

            Вместо него постановява.

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-140/04.03.2008 година на директора на РИОКОЗ – гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                         

                                                                                                       2.