ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1116 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сървиз 47“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че с определение на 21.08.2017г. назначи вещото лице Ася Кравченко по допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза. След надлежното съобщаване е установено, че вещото лице е починало, след което съдът, с определение от 25.09.2017г., замени това вещо лице с вещото лице И.С. Андонов. Последният, на 27.09.2017г. е депозирал молба, в която е описал множество лични причини, поради които не може да изготви заключението по назначената експертизата и иска да бъде освободено. С определение от 06.10.2017г.- съдът замени вещото лице И.С. Андонов с вещото лице В.А.Р..

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза.

Представям писмо от „Борика“ АД с изх. № 785/30.09.2017г., както и разпечатка на електронните подписи на лицата издали ЗВР, РД и РА. В следващото заседание ще приложа и диск.

Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, на основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на ответника писмени доказателства, удостоверяващи компетентността на органите, издали ЗВР, РД и РА.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се съобщи на вещото лице В.Р., като му се УКАЗВА, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.48 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: