ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1116 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сървиз 47“ ЕООД, редовно призован, се представлява от законния представител, управителя Г.А.К. и представител по пълномощие адвокат Д.П., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02002016003035-091-001/11.01.2017г. съставен от орган по приходите, определен на основание чл.119, ал.2 от ДОПК, потвърден с решение № 62/27.03.2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

Производството е по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ П. – Поддържам така подадената от нас жалба срещу ревизионния акт.

Имам доказателствено искане, като моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на следните въпроси:

1.Да провери извършени ли са счетоводно и как са отразени в дружеството процесните фактури, за които не се признава данъчен кредит от данъчната администрация?

2.Имало ли е в наличност финансовите средства дружеството и би ли било възможно те да бъдат осъществени?

3.Да се даде заключение относно всяка отделна процесна сделка, дали са влагани материали и извършвани услуги по фактури, като се проследи дали са използвани в последващата дейност на дружеството, като се извърши проверка и на документацията в последващите контрагенти на дружеството.

4.Моля да бъде дадено заключение и какъв е делът на растежа на фирмата от момента на процесните фактури 2015г. до настоящия момент и този растеж дължи ли се на нови контрагенти и какво е процентното съотношение на растежа към сключените сделки от нови клиенти.

Ще направя пояснение по въпрос 4 – тъй като част от процесните фактури, по които не се признава ДДС, са извършени рекламни услуги и в резултат на тези рекламни услуги може да се установи само като се отговори на въпрос 4.

Считам също така, че трябва да се назначи и съдебно-техническа експертиза, която да установи след посещение на място в контрагента „САВИМЕКС” ЕООД, с ЕИК 124034688, това е последващ доставчик на доверителят ми. Техническата експертиза да отговори на въпроса – Монтирано ли е оборудването или по-точно оборудванията, които са предмет на процесните фактури, и по-точно комплектовката към него – това са парогенератори и те отговарят ли на процесните фактури – фактура № 4/30.10.2015г. и фактура № 7/18.12.2015г. Вещото лице по съдебно-техническа експертиза трябва да е електроинженер предполагам.

Нямаме други искания на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Нямаме възражения относно искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза и съдебно-техническа експертиза. Относно зададените въпроси към съдебно-икономическа експертиза считам, че счетоводното отразяване на фактурите по доставчиците, както и наличните пари в касата на жалбоподателя, също така и последващите доставки към контрагенти на дружеството са въпроси, които нямат връзка с правото на данъчен кредит, което е упражнило дружеството-жалбоподател. Считам, че последващите доставки нямат отношение към отказа за данъчен кредит.

АДВОКАТ П. – Съгласно европейското законодателство се дължи да се докажат последващите доставки.

Резултатът на съдебно-икономическа експертиза според мен ще се повлияе от заключението по съдебно-техническа експертиза, за това моля да се допусне първо съдебно-техническа експертиза. 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка съгласно опис на л. 61-62, както и решение № 62/27.03.2017г. на директора на дирекция „ОДОП“.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в „САВИМЕКС” ЕООД, ЕИК 124034688, както и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпрос, намиращи се по-горе в протокола.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв. вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКАТ П. – Ако може да ми дадете възможност с допълнителна молба да прецезираме въпросите към тази експертиза.

 

Съдът, по направеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на пълномощника на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи по делото всички въпроси, които иска да постави на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ДАВА същата възможност и на ответника, в същия срок.

СЪДЪТ указва на страните, че по искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, доколкото страната посочи, че техническата експертиза обуславя счетоводната, съдът ще се произнесе след приемане на заключението по съдебно-техническа експертиза.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017г. от 10.40 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: