Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

№ 1678/09.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева  

ЧЛЕНОВЕ: Румен Йосифов

Веселин Енчев

 

при секретар И. Ламбова и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 1115/2018 година 

 

            Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от В.В.П. с ЕГН ********** *** против решение № 38/27.02.2018 година по н.а.х.д. № 1083/2017 година на  Районен съд – Царево (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № ОА - 123/10.10.2017 година на кмета на община Царево (НП).

С НП, на П., за нарушение на чл.14 ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на Общински съвет - Царево (Наредбата), на основание чл.47 ал.1 от Наредбата, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева

Касаторът поддържа, че РС е не е изяснил докрай фактите по делото и не отчел, че административнонаказателното производство не е била установена връзката на П. със заведението, в което се е пускала музика през нощта.

Иска се отмяна на решението и на НП.

Ответникът, чрез писмено становище, оспорва жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена в срок и от надлежна страна.

С НП, П. е наказан за това, че при извършена проверка на 03.08.2017 година в 01:30 часа в село Варвара, община Царево – в бар „Родерик“ е допуснал използването на озвучителна техника на открити площи в бара след 23:00 часа, в нарушение на чл. 14 ал.6 от Наредбата.

РС е приел, че нарушението е установено по несъмнен начин и е потвърдил НП.

Мнозинството от настоящия съдебен състав приема следното.

Съгласно чл. 14 ал.6 от Наредбата, не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 и 7:00 часа, а правното основание на което е наложена санкцията – чл.47 ал.1 от Наредбата предвижда, че се наказват с глоба в размер от 10 до 3000 лева, физическите лица за нарушения на разпоредбите на тази наредба.

В Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) се регламентират обществените отношения в областта на шума в околната, като съгласно чл.1 т.1 в неговия обхват попадат и локалните източници на шум.

Според § 1 т.4 от ДР на ЗЗШОС, „локални източници на шум“ са търговските обекти, увеселителните заведения, сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията. Процесното заведение - бар „Родерик“ - попада в дефиницията за локален източник на шум, съответно и в обхвата на ЗЗШОС.

В нормите на чл.3, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗЗШОС, е разграничена уредбата на управлението на различните видове шум в различни нормативни актове, като ал.5 предвижда изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради да се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.е. законовата делегация, съдържаща се в чл.3, ал.5 от ЗЗШОС, дава правомощие на общинския съвет да въведе регламентация само относно конкретно визираната категория шум – този предизвикан от домашни дейности и съседи в жилищни сгради. В този смисъл, извън законовата делегация остава правомощието на общинския съвет  за регламентация с  местна наредба на категорията шум, предизвикан от локален източник на шум, респ. не е налице хипотезата на чл.8 от ЗНА. В този случай, с оглед нормата на чл.15, ал.3 от ЗНА и при констатираното противоречие на Наредбата със ЗЗШОС, следва да намери приложение по-високия по степен акт, а именно закона.

Съгласно чл.16а, ал.2 от ЗЗШОС, не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 часа и 07:00 часа. Видно от описанието в съставения АУАН, процесното заведение в село Варвара е от открит тип, в близост до жилищни сгради, като озвучаването е констатирано в забранен от закона период от време.

Съгласно чл. 36 от ЗЗШОС, актовете, с които се установяват административни нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица, определени от компетентните органи по чл. 17 - 21 от ЗЗШОС, съответно, с чл. 37 от ЗЗШОС е възложена компетентност за издаване на наказателни постановления по този закон на органите по чл.17 - 21 от закона. Извън този кръг остават кметовете на общини. Правомощията на кмета на общината по този закон са уредени в чл. 22, като видно от т. 4 - кметът упражнява контрол за спазване изискванията на чл.16а от закона. Вярно е, че като орган, упражняващ контрол по приложението на закона, кметът би бил компетентен да издава наказателни постановления на основание общата норма на чл.47 ал.1 б.“а“ от ЗАНН, но в случая, специалния закон го е изключил от кръга лица с правомощия за издаване на наказателни постановления по ЗЗШОС, видно от нормата на чл. 37 от закона. В този смисъл, прилагайки ЗЗШОС, следва да се приеме, че наказателното постановление е издадено от некомпетентен орган, което е основание за неговата отмяна.

Като е стигнал до изводи различни от изложените първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление.

Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 38/27.02.2018 година по н.а.х.д. № 1083/2017 година на  Районен съд – Царево.

Вместо него постановява

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ОА - 123/10.10.2017 година на кмета на община Царево.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  О.М.

 

 

 

                                                                                                 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

 

На съдия Румен Йосифов по адм.д. № 1115/2018 година

 

Не съм съгласен с мотивите и диспозитива на решението.

Решението на РС и НП са отменени с аргумент, че подзаконовия нормативен акт, по който е санкциониран нарушителя, противоречи на разпоредбите на  ЗЗШОС. Според мен, двата нормативни акта уреждат различни обществени отношения и няма законова пречка П. да бъде санкциониран по Наредбата.

ЗЗШОС урежда отношенията, свързани с управлението и контрола на шума в околната среда и определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда и разработването на стратегически карти за шум. Общинската Наредба урежда правни отношения по опазване на обществения ред и осигуряване спокойствието на гражданите в тяхното ежедневие и време за отдих. 

Единственото възражение в касационната жалба е, че не е била установена правната връзка на П. със заведението, в което е звучала силната музика в нощта на 02/03.08.2017 година, а това е довело до незаконосъобразност на НП, незачетена от РС.

Доводът е неоснователен.

В съдебното производство пред РС е разпитан – като свидетел – актосъставителя полицай Милен Иванов, непосредствено установил извършването на нарушението. Свидетелят категорично сочи В.П. като управител на заведението в последните три години – „…той работи, той обслужва клиентите, не само той, има си персонал за бара, но като наемател и управител на обекта той се представя“ и „…бармана и персонала може да се смени, но той е управител на обекта, той основно стои там…“. Свидетелят описва местоположението на заведението и сочи, че в непосредствена близост до него („срещу него“) се намира хотел, чиито посетители редовно се оплакват от силната музика през нощта (лист 36 стр.2 от н.а.х.д. № 1083/2017 година)

В случая В.П. е идентифициран като управител на заведение за развлечение и по отношение на него е приложима цитираната разпоредба от Наредбата, защото той е осъществявал ръководни функции в заведението, в това число и относно силата на озвучаването след 23:00 часа през нощта.

Така, при установено наличие на всички елементи от фактическия състав на нарушението административнонаказващият орган законосъобразно е издал оспореното НП, което е потвърдено от РС при пълно изследване на фактическата обстановка на нарушението и обсъждане на доводите и възраженията на жалбоподателя. Решението на РС следва да се остави в сила.

 

 

СЪДИЯ: