ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 28.09                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1115 по описа за 2016 година.                  

 

   На именното повикване в 14:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Сатурн-2”ООД, редовно призован, се представлява от адвокат А.У., с пълномощно по делото от преди.

 

За ОТВЕТНИКА по оспорването - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото от преди.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид на което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№7167/12.07.2016г. от жалбоподателя, с искане за допускане на при режим на довеждане един свидетел.

 

ПОСТЪПИЛО е с писмо вх.№7504/22.07.2016г. от ТД на НАП- София, акт за възлагане на ревизия 22000000069290/31.03.2015г. издаден от началник сектор ОСПВ 1 в ТД на НАП София.

 

ПОСТЪПИЛО е във връзка с указания от ТД на НАП София, становище от жалбоподателя, в което се заявява, че доказателствата са допустими и относими.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице А. на 17.09.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

В съдебната зала ВЛИЗА вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. –години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ У.: Относно заключението по въпрос 1, как е направена проверката на постъпване на процесната сума, само въз основа на платежното нареждане или от допълнителна справка от ТД на НАП Бургас или ТД на НАП София?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Справката е единствено и само по преведеното платежно нареждане, където е посочена сметката на ТД на НАП София и няма къде другаде да отидат парите освен там където са наредени. Няма какво друго да установя при справка в ТД на НАП, в платежното нареждане от наредителя е посочена сметката на ТД на НАП София и там отиват парите.

 

АДВОКАТ У.: Може ли да има вътрешно разместване по сметките от органа от едно ТД на НАП в друго ТД на НАП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не е възможно сумата от една данъчно осигурителна сметка да се прехвърли към друга осигурителна сметка служебно от органа по приходите.

 

АДВОКАТ У.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А.,  в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.67).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ У.: Уважаеми г-н председател относно свидетеля при режим на довеждане, поискан с молба вх.№7167_12.07.2016г. и с оглед постъпилите от ТД на НАП- София документи, които в тази молба съм посочил, за които заявявам, че не възразявам да бъдат приети като относими и допустими доказателства. Те доказват, че на публичен изпълнител Е.А. е възложена ревизия по събирането на публични задължения на ДЗЗД”МСК-Екоинж-Сатурн 2”. Считам, че е необходим разпита на искания от нас свидетел, който съм довел и е извън залата. Разпитът му е с оглед установяване на фактите за заплащането на процесната сума от „Сатурн 2” ООД, като съдружник на ДЗЗД ”МСК-Екоинж-Сатурн 2”, което не е правен субект, като на изпълнителя Анков е възложено събиране на публичното задължение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Публичният изпълнител не може да извърши ревизията, тъй като такава извършват лицата на органите по приходите, а не публичните изпълнителни. Дружеството по ЗЗД е правен субект и има булстат, и  е данъчен субект с права и задължения по ДОПК.

 

АДВОКАТ У.: Процесният акт който се обжалва, т.е. отказа за възстановяване е потвърдено с решение на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, където се релевират мотиви касаещи доброволно плащане на „Сатурн 2” ООД на чуждо задължение, това изрично е посочено. Предполага се, че лицето трябва да знае, че плаща чуждо задължение за да го плати доброволно. Ние твърдим, че то е платено от „Сатурн 2” ООД, но не доброволно, а по искане от публичния изпълнител, който е поискал плащане на цялата сума по ревизионен акт на ДЗЗД”МСК-Екоинж-Сатурн 2”, което не е правен субект.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има изходящо нареждане от дружеството-жалбоподател за заплащане на чуждото задължение и  го е извършил доброволно. Няма данни за принудително събиране, тъй като трябваше да има запор на сметки, недвижимо имущество и т.н.. Не смятам, че има нужда от разпит на свидетел, тъй като по делото е безспорно, че на 04.12.2015година „Сатурн 2” ООД е внесъл с платежно нареждане въпросната сума по сметка на ТД на НАП София и тя е постъпила по осигурителната сметка на посоченото като задължено лице  дружеството по ДЗЗД”МСК-Екоинж-Сатурн 2”. Ако дружеството считаше, че неправилно плаща чуждо задължение не би изготвил платежно нареждане и платил сумата. Ирелевантни  са обстоятелствата дали дружеството-жалбоподател е бил приканен от публичен изпълнителен или не да заплати сумата, след като няма данни по делото въпросният публичен изпълнител или който и да е друг такъв, да е предприел мерки по принудително събиране на задълженията по ревизионен акт на ДЗЗД ”МСК-Екоинж-Сатурн 2”. ДЗЗД ”МСК-Екоинж-Сатурн 2” има съответните права по ДОПК и е правен субект. Т.е. съответните мерки включая покани за изплащане на задължения, запори и други принудителни мерки следва да са били предприети срещу сметки, имоти, МПС на дружеството ДЗЗД”МСК-Екоинж-Сатурн 2”, а не по отношение на жалбоподателя, който е данъчно регистриран в Бургас. В тази връзка разпитът на свидетеля не би установил други факти различни по делото, а и са налице писмени доказателства. Да се приемат представените доказателства докладвани в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид изразеното становище от процесуалните представители на страните в днешното съдебно заседание, намира искането на жалбоподателя за разпит на един свидетел за допустимо и относимо към изясняване предмета на спора. Гласните доказателства съдът ще обсъди с окончателния си съдебен акт в съвкупност с останалите доказателства.

Предвид изложеното съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения с писмо вх.№7504/22.07.2016г. от ТД на НАП- София, акт за възлагане на ревизия 22000000069290/31.03.2015г. издаден от началник сектор ОСПВ 1 в ТД на НАП София.

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел на оспорващия, който беше въведен в съдебната зала и СНЕМА самоличността му както следва:     

         

В.И.И. - г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ И. на въпроси на съда: Месец декември 2015година работих в „Илиева, Вучева и Ко” ООД, което дружество се занимава с правни консултации. Към настоящия момент ми е известно дружеството „Сатурн 2” ООД. През септември-октомври месец на 2015година с нас се свързаха от „Сатурн 2”ООД, преди това не ги бях чувал, които поискаха да разучим, тъй като се беше свързал с тях публичен  изпълнителен за заплащане на сума. За да се запозная със случая, лицето от „Сатурн 2”ООД, което се свърза с нас ми прати имейла от публичния изпълнител за да мога да разуча казуса и да разбера какво се е случило. Имах личен контакт с публичен изпълнител Анков. При разговора с публичния изпълнител, той ми показа една извадка от задълженията ДЗЗД ”МСК-Екоинж-Сатурн 2”. Задълженията бяха за много хиляди лева, но не мога да кажа конкретна сума. Аз възразих, че това не е задължение на „Сатурн 2” ООД и че има и друг съдружник в ДЗЗД ”МСК-Екоинж-Сатурн 2”. Той се съгласи с мен и така разговора ни приключи. Не мога да кажа след това какво се е случило с това задължение, тъй като случая се прехвърли на други колеги и нямам представа дали сумата е внесена или не.

 

АДВОКАТ У.: Искал ли е публичният изпълнител Анков заплащане от „Сатурн 2”ООД на задължения по ревизионен акт на ДЗЗД”МСК-Екоинж-Сатурн 2”?

 

 СВИДЕТЕЛЯТ И.: Публичният изпълнител искаше „Сатурн 2” ООД да заплати целия размер, като съдружник в ДЗЗД”МСК-Екоинж-Сатурн 2”.

 

АДВОКАТ У.: Кога беше тази среща с публичния изпълнител? Друг път срещали ли сте се с публичния изпълнител?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Тази среща беше през 2015година, в края на септември месец или началото на октомври месец. Само веднъж сме се срещали с него.

 

АДВОКАТ УЗНОВ: Публичният изпълнител говорил ли е за някакви последици, ако „Сатурн 2” ООД не заплати задълженията на ДЗЗД ”МСК-Екоинж-Сатурн 2”?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не сме говорили конкретно за последиците, ако не се заплатят задълженията. Аз възразих, че има и друг съдружник и с това се приключи разговора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Бихте ли казали, къде е офиса на тази фирма в която работите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Офисът на „Илиева, Вучева и Ко” ООД се намира в гр.София, където и аз работя. Срещата с публичния изпълнител Анков също беше в София. Не знам офисът на „Сатурн 2” ООД да е в гр.София.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: С какво образование сте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Имам юридическо образование.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В какво качество се срещнахте с публичния изпълнител?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: В качеството на пълномощник. Беше ми  издадено пълномощно, но не мога да кажа дали съм бил упълномощен от „Сатурн 2” ООД или преупълномощен от „Илиева, Вучева и Ко” ООД.

 

ЮРИСКОНСЛУТ М.: Беше ли Ви обяснено от публичния изпълнител, че могат да бъдат наложени запори на сметки и движимо имущество, възбрани на недвижими имоти на „Сатурн 2”ООД за задълженията на ДЗЗД ”МСК-Екоинж-Сатурн 2”?

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не си спомням да сме коментирали за последици. Може и да не го е направил, но то би следвало да се подразбира.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Какъв съвет сте дали на „Сатурн 2”ООД, след разговора с публичния изпълнител.

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не знам какво се е случило след това, тъй като случая го предадоха на други колеги.

 

АДВОКАТ У.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля И., който излезе от съдебната зала.

 

АДВОКАТ У.: Имахме още едно искане - за разпит на публичния изпълнител, което не го поддържам днес, но оставям на преценка на съда, ако е необходимо да бъде разпитан. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приключи събирането на доказателствата. Считам, че не следва да се разпитва публичния изпълнител. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ У.: Моля да ми бъде даден срок за писмени бележки, с оглед фактическата и правна сложност на делото, в които ще дам подробни аргументи за уважаване на жалбата. Моля да бъдат присъдени в полза на дружеството-жалбоподател и направените разноски по делото. Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на моя адрес посочен в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмена защита в указан от Вас срок. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 05.10.2016година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:12часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: