ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1115 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 14:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Сатурн-2”ООД, редовно призован, се представлява от адвокат А.У., с пълномощно по делото от преди.

 

За ОТВЕТНИКА по оспорването - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид на което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба „Сатурн 2”ООД против акт за прихващане или възстановяване (АПВ) № П-02000216037433-004-001/10.03.2016г на главен инспектор приходи при ТД на НАП Бургас потвърден с решение № 101/09.05.2016 на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

С определение № 937/02.06.2016година, съдът е указал доказателствената тежест на страните.

  

АДВОКАТ У.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определение № 937/02.06.2016година и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Поддържаме доказателствените си искания направени с жалбата, а именно за изискване от ТД на НАП София удостоверение относно определянето на публичен изпълнителен Е.А. към ТД на НАП София, да отговаря за събирането на публичния задължения по ревизионния акт и за събиране на публични задължения от „Сатурн 2”ООД, както и Е.А. да бъде призован с оглед изясняване на фактическата обстановка по делото. Поддържаме искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с въпроси формулирани в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Запознат с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, считам, че въпросът е правен и няма нужда от нея, както и неоснователно е искането за разпит на свидетел. Няма отношение и искането за изискване на информация от ТД на НАП София към предмета на делото.

 

АДВОКАТ У.: Имаме безспорни доказателства за платена сума по делото и в същото време има твърдения на ТД на НАП-Бургас, че тази сума е постъпила в ТД на НАП-София и това е по компетентност на органа. Искаме съдебно-счетоводната експертиза, за установяване на твърденията ни изложени в жалбата. Първата задача е свързана със счетоводното отчитане на плащането в системата на НАП, самото фактическо постъпване на парите по какъв начин са постъпили и осчетоводени. Това е свързано с главните ни твърдения. Искането ни за удостоверение от ТД на НАП – гр.София и за разпит на свидетел имат значение, с оглед за факта, за който липсва съставен документ, а именно насочено искане за плащане от ТД на НАП към „Сатурн 2”ООД, който факт искаме да докажем с оглед твърдението, че извършеното плащане от жалбоподателя не е доброволно плащане, както твърди ТД на НАП Бургас. В случай, че не бъде разпитан  публичния изпълнител Анков, то ще моля за друг свидетел при режим на довеждане, който е контактувал директно с публичния изпълнител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Спорният въпрос по делото е дали за „Сатурн-2” ООД съществува право да поиска да му бъдат възстановени плащания, тъй като задълженията са на дружеството по ДЗДД „МСК-Екоинж- Сатурн 2” и ако са налице подлежащи на възстановяване суми, то субект на право да поиска същите е въпросното дружество по ДЗДД, а не „Сатурн-2”ООД, каквото е прието и в решението на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

 

          ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.186 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и § 2 от ДР на ДОПК ТД на НАП гр.София да представи официален документ относно определянето на публичен изпълнител Е.А. към ТД на НАП София, отговарящ за събирането на публични задължения по ревизионния акт и за събиране на публични задължения от „Сатурн 2”ООД, в 7-дневен срок от получаването на съобщението.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства и извърши проверка там където счете за необходимо, вкл. и при необходимост в ТД на НАП гр. София, да отговори на поставените в жалбата въпроси.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими в 7-дневен срок от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

             ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото С. В. А..

 

Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ОТХВЪРЛЯ доказателственото искане за призоваване като свидетел Е.А., доколкото за установяване на обстоятелствата за които е поискан разпит на свидетеля са допуснати други доказателствени средства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК във връзка §2 от ДР на ДОПК.

 

АДВОКАТ У.: Нямаме други доказателствени искания на този етап.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямаме други доказателствени искания на този етап.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.09.2016г. от 14.45 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:25часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: