ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  947                        29 април 2012 година                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в закрито заседание на двадесет и девети април,   две хиляди и тринадесета година, в състав:                                               

                                                                                 Съдия:Златина Бъчварова

като разгледа докладваното от  съдия Златина Бъчварова                            

административно дело номер 1115 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл.220 от Закона за митниците/ЗМ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба на ЕТ „Рамина 2001- Н.З.”, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. *** и с адрес за кореспонденция – ***, представлявано от Н.З. Т. против Решение №4402-97-3/11/12.03.2013 година на началника на Митница Бургас, с което е отхвърлена жалбата на едноличния търговец против Решение №1980/12/12.02.2013 година на началника на Митнически пункт „Лесово”.

Първоначално жалбата на ЕТ „Рамина 2001- Н.З.” гр. Сандански е депозирана пред Административен съд – Ямбол и е образувано адм. дело №103 по описа на съда за 2013 година.

С определение №216 от 22.04.2013 година по адм. дело №103/2013 година, делото е прекратено и е изпратено по подсъдност на Административен съд – Бургас.

Според нормата на  чл.98, ал.2 от АПК, актът на горестоящия административен орган подлежи на оспорване пред съда относно неговата законосъобразност, само в случаите, когато с него въпросът е решен по същество, а в останалите визирани от закона хипотези, на обжалване пред съда подлежи първоначалния административен акт – чл.145, ал.2, т.1 и т.2 от АПК. В конкретния случай с обжалваното решение на началника на Митница Бургас е отхвърлена жалбата срещу първоначалния административен акт, т.е. решение №1980/12/12.02.2013 година на началника на МП „Лесово”. При това положение съдът счита, че е налице хипотезата на чл.98, ал.2, изр.посл. от АПК и на съдебен контрл подлежи първоначалния административен акт, т.е. акта, издаден от началника на МП „Лесово“ и по правилата за местна подсъдност, предвидени в разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, компетентен да се произнесе е Административен съд - Ямбол /в този смисъл вж. Определение № 1018 от 20.01.2012 г. на ВАС по адм. д. № 921/2012 г., IV о., Определение № 3558 от 12.03.2012 г. на ВАС по адм. д. № 3064/2012 г., IV о./

Ето защо, съдът, намира, че е налице спор за подсъдност, поради което и на основание чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1115/2013г. по описа на Административен съд – Бургас.

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Административен съд - Ямбол по повод жалбата на ЕТ „Рамина 2001- Н.З.”, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. *** и с адрес за кореспонденция –***, представлявано от Н.З. Т. против Решение №4402-97-3/11/12.03.2013 година на началника на Митница Бургас, с което е отхвърлена жалбата на ЕТ против Решение №1980/12/12.02.2013 година на началника на Митнически пункт „Лесово”.

ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за определяне на подсъдността.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                            СЪДИЯ: