Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                 07.11.2008г.           град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на девети октомври две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

 

Председател:   Т.Е.

        Членове:   1. П.С.

                            2. Ю.Р.

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор С. Х. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1115 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на М.С.Ю. в качеството му на ЕТ “Интеркомерс – М.Ю.” със седалище и адрес на управление в с.Карагеоргиево, община Айтос против решение № 191/27.06.2008г., постановено по НАХД № 137/2008г. по описа на Районен съд – гр.Айтос, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03-99/28.02.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ – гр.Бургас и наложената на търговеца имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните за нарушение на чл.21а, ал.1, т.1 и ал.2 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорвания акт и наказателното постановление. В жалбата не се сочат конкретни основания за касация. Твърди се бланкетно, че първоинстанционното решение е постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. Не сe ангажират доказателства.

Ответникът по касационната жалба – директор на РИОКОЗ - Бургас се представлява в съдебно заседание от юрисконсулт Петкова, която оспорва жалбата и навежда доводи за нейната неоснователност. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неуспешно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Айтоски районен съд е образувано по жалба на ЕТ “Интеркомерс – М.Ю.” против наказателно постановление № 03-99/28.02.2008г., издадено от ответника по касация, с което на търговеца е вменено нарушение на чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за храните и на основание чл.48, ал.2 от същия закон му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Айтос потвърждава атакуваното постановление. Приема за установено, че на 21.11.2007г. касаторът извършва търговска дейност в проверявания обект -кафе-сладкарница, находяща се в село Карагеоргиево без да прилага системите и процедурите за събиране и съхранение на информация от производители и търговци на храни; не води записи за приетите храни в обекта и не представя документи за произход, касаещи безопасността и проследимостта на храните. Релевантните за спорното правоотношение юридически факти са установени от събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства и въз основа на тях е формиран извод за правомерно наложена санкция.

 

            Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на АРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

            Съгласно разпоредбата на чл.21а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗХ производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция, като за целта изискват и съхраняват информация за всеки свой доставчик на храни, на животни, отглеждани с цел производство на храни, и на вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, съхраняват информация за производителите и търговците на храни, на които те са доставили своите продукти. Според предписанието на алинея втора, за изпълнение на тези изисквания производителите и търговците на храни въвеждат и прилагат системи и процедури за събиране и съхраняване на информацията, които позволяват предоставянето й на компетентните органи при поискване. Неизпълнението на предписаното в цитираната норма поведение е скрепено с имуществена санкция, която е регламентирана в чл.48, ал.2 от ЗХ.

В настоящия случай касаторът не оспорва, че е стопанисвал проверявания обект, но твърди че към момента на проверката е бил в невъзможност да представи регистърната книга. В хода на първоинстанционното производство прилага попълнен дневник за входящ контрол на приетите хранителни продукти с начална дата 06.07.2007г. Противопоставеното доказателство не е възприето и кредитирано от решаващия съд. Съдържанието на документа е обсъдено в съответствие с показанията на свидетелите и преценено като недостоверно. Изводите на АРС относно правнозначимите факти са задълбочени и обстойни, а в настоящото производство не се сочат убедителни противостоими доводи, които да ги променят. Атакуваното съдебно решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно приложен към нея материален и процесуален закон. Поради това не са налице основанията за отмяна на обжалваното решение и същото следва да се остави в сила.

Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 191/27.06.2008г., постановено по НАХД № 137/2008г. по описа на Районен съд – гр.Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 03-99/28.02.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ – Бургас и наложената на ЕТ „Интеркомерс– М.Ю.” със седалище и адрес на управление в с.Карагеоргиево, община Айтос, имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...