О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1392

 

Гр. Бургас, 20.06.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в закрито заседание на двадесет и втори юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

           Като разгледа докладваното от административния съдия адм. д. № 1114/2018 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

           Производството е по реда на чл. 203 от АПК.

    Образувано е по молба от М.Д.М. в момента в Затворническо общежитие Дебелт вх.№ 5008/02.05.2018 год. против Държавата, с която иска съдът да осъди държавата за условията в Затвора Бургас, тъй като в „килията били 21 човека, пикаел в кофи, дрехите му били с въшки, имало хлебарки“. Ищецът посочва, че искът му е за 8 месеца за 18 000 лева.

С разпореждане от 15.05.2018 год. молбата е оставена без движение на основание чл.128, т.2 от ГПК и е дадено указание на ищеца да отстрани посочените нередовностите по молбата и в 7 дневен срок внесе по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 10 лева. Лицето е предупредено, че при неизпълнение на указанията в срок производството по делото ще бъде прекратено. Съобщението е получено лично от ищеца на 22.05.2018 год.

На 31.05.2018 год. в деловодството на Административен съд Бургас е получена нова молба от М.Д.М. вх.№ 6049, която е образувана в ново адм.д. № 1348/2018 год. След запознаване с молбата съдът е постановил определение № 1338/13.06.2018 год., с което е съединил производствата по двете административни дела, тъй като е приел, че с молбата от 31.05.2018 год. ищецът е отстранявал нередовностите по първата молба. Към молбата, по която е образувано адм.д.№ 1348/2018 год. няма приложен документ за внесена държавна такса в размер на 10 лева. Не са отстранени и другите подробно изложени нередовности съгласно разпореждането на съда от 15.05.2018 год.

Съгласно чл.129, ал.3 от ГПК ако ищецът не отстрани в срока нередовностите исковата молба се връща. В настоящият случай законоустановеният срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 29.05.2018 год. Неизпълнението на изискванията на съда за отстраняването на нередовностите на исковата молба в посочения по-горе срок законодателят е скрепил с правото на съда да върне исковата молба, заедно с приложенията и да прекрати производството по делото.

С оглед гореизложеното съдът намира, че следва да върне исковата молба на М.Д.М. като нередовна и да прекрати производството по делото на основание чл.129, ал.3 от ГПК във връзка с чл.203, ал.2 от АПК.

Във връзка с горното Административен съд гр.Бургас ХХІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба вх.№ 5008/02.05.2018 год. по описа на Административен съд Бургас подадена от М.Д.М. с адрес Затворническо общежитие Дебелт като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1114/2018 год. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

На основание чл.129, ал.3 от ГПК във връзка с чл.275 от ГПК ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 

                                                                 

 

 

                                                        СЪДИЯ: