ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1114 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „НЕРСИСЯН“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице С.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице С.Д.С., който е със снета самоличност от предходно съдебно заседание, и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

Изложеното в мен в табличен вид в допълнителното заключение е идентично по съдържание с таблиците, които са изготвени в хода на административното производство.

АДВОКАТ М.: В заключението, което сте представили, относно времената и датите искам да попитал колона SQL_DATATIME отнася ли се за последната промяна на данните в таблицата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Отнася се единствено и само за всеки запис на реда, на стойността на съответния ред.

АДВОКАТ М.: Самият програмен продукт „Детелина лайт 4“ поддържа ли собствено измерване на времето.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Смятам, че не поддържа собствено измерване на времето, но не мога да съм категоричен докато не съм изследвал в детайли програмата, но нямам право.

АДВОКАТ М.: Файловете, които Ви бяха предоставени, обследвахте от гледна точка на дата на създаване, съответно на последваща промяна. Това може ли да се счете за дата на компютърната конфигурация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, това може да се счете, че е датата на компютърната конфигурация. Датите, които са на записите, са едни дати, а датата на файла е датата, на която този файл е записан в системата. Това могат да бъдат различни дати. Винаги са три дати – дата на създаване, дата на последна модификация и дата на последен достъп. Обикновено в програмите датите на последен достъп не се виждат, а само дата на създаване и последна модификация. Това важи за отразените часове.

АДВОКАТ М.: Тоест файловете, които са Ви предоставени, са с година 2016?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Щом файловете са с дата 2016 г., значи това е датата на компютърната конфигурация. Самите файлове съм взел от НАП. След този архив изключвам намеса.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Този файл, тази таблица, която е в диска, тя част ли е от този файл, посочен в ревизионния акт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Таблицата, която съм посочил в тази експертиза, е едно към едно с таблицата от базата данни, която получих от НАП.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме допълнителното заключението на вещото лице.

Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключението на вещото лице С.С. като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключението на вещото лице С.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Моля да уважите жалбата.

Ще представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решението, с което отмените жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в седемдневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: