ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1114 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „НЕРСИСЯН“ ЕООД, редовно уведомен, се явяват адвокат М. и адвокат К., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице С.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът  ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.Д.С. – години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Вещото лице в отговора на въпрос № 2 по отношение достоверността на данните отговаря, че не може да даде категоричен отговор. Може ли да обясни защо е отговорило така?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Съмнението си е мое лично съмнение по следната причина – в базата данни, която получих от НАП, има две суми, които представляват чек за цялостта на тази база. Двете суми, които аз проверих, съвпадат с тези, които са изчислени от колегите в НАП. Чисто теоретически това нещо е достатъчно да се твърди, че няма манипулация. Тъй като по повод професионалните ми занимания зная за случай, при който е констатирана грешка, разкрита много по-късно в университет в Стандфорд, затова чисто хипотетично съм допуснал и такава възможност, но в случая някаква индиция за манипулация аз не съм открил е не мога да твърдя.

АДВОКАТ М.: Информацията, която изследвахте, еднаква ли е с информацията, представена на електронен носител по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: На електронен носител по делото  аз съм дал съдържанието му и съм показал и таблиците в този електронен носител по делото. Направи ми впечатление, че това са вече извадени таблици, а не базата данни директно от самия продукт. Аз направих максималното и имах пълно съдействие от Административен съд – гр.Бургас и от НАП и получих съответната база данни и таблиците, които извадих от нея, съвпадат с таблиците, които се намират в директорията CSV.

АДВОКАТ М.: Това, което Ви представиха от НАП, динамична информация ли е или статична снимка на база данни? Искам да кажа има ли промяна на цифрите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Това е състоянието, което съм констатирал към датата на снемане на информацията от програмния продукт на жалбоподателя.

АДВОКАТ М.: Представям на вещото лице извадка от таблица STORAGEQUANT_LOG. Бихте ли казали какво означават числовите изрази в таблицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Аз специално обърнах внимание на тази таблица, защото това беше една от таблиците, в която има някакво съдържание. Доста от тях са празни. Аз не мога да кажа какво точно означават отделните графи, но втората колона SQL_DATETIME ми направи впечатление. Направих справка, но поради факта, че форматът на тази база данни е доста стар – от 1998 г., намерих само частични описания и тази променлива представлява обозначение на времето във формат специално за тази база данни. По начина на обозначение тези цифрови стойности обхващат период от 1700 г. до 9999 г. Специално в този случай, където е обозначението 15:22, това се интерпретира като 15 минути и 22 секунди, а нулата е за съответните мили секунди. В конкретния случай става въпрос за часово обозначение, но това е интерпретация на Excel на съответната стойност в таблицата, както е изписано. Горе в Excel показва 24.10.2011 г. и часа и то се вижда – 15:22. Интерпретацията на стойностите в таблицата е на програмата Excel. Останалите стойности аз не мога да кажа какви са, някои са празни. Софтуерът, от който е свалена информацията, работи с данни с точност до мили секунда за посочения по-горе период от 1700 г. до 9999 г. Тази възможност е заложена във формата, който използва софтуерът.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси.

С оглед изявлението на вещото лице ще моля да допуснете допълнителна задача, като вещото лице извърши трансформация на всички записи, за да се проследи хронологията на записванията в софтуера и периодът, през който са направени тези записвания. Допълнителния въпрос съм формулирал в нарочна молба, която представям.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Аз смятам, че този въпрос не е спорен. Има таблица в ревизионния доклад, която точно интерпретира въпросната таблица. Отделно от това, в преписката по делото има и писмо от „Елтрейд“ ООД, в която е обяснено коя таблица какво съдържа.

Би ли обяснило вещото лице това, че тези данни по някакъв начин могат да бъдат манипулирани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Искам да отбележа следното – информацията е защитена с три параметъра. Тези параметри съм посочил на стр. 4, в горната част, на експертизата. Заявявам, че само по отношение на единия от параметрите зная, че е имало случай на многозначност, тоест две неща с една и съща отбелязка. Това обстоятелство, обаче, е било установено в доста по-късен момент в университет в Стандфорд, но аз лично съм проверил трите параметъра в конкретния случай и твърдя, че няма манипулация. Те са идентични, които са дадени в базата данни.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Представям доказателства за електронен подпис на електронен носител шест броя файлове; писмо от „БОРИКА“ АД с изх. №785/05.09.2017 г., ведно с упътвания към него и разпечатка на електронни подписи на органите по приходите, издали заповедите за възлагане на ревизия, ревизионния доклад и ревизионния акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвена, както и да му постави допълнителна задача така, както е формулирано искането на процесуалния представител на жалбоподателя, поради обстоятелството, че го намира за основателно. Страната оспорва всички констатации в ревизионния акт и ревизионния доклад и иска чрез допустими доказателствени средства да бъдат проверени всички значими за нея факти.

Следва да приеме като доказателства постъпилите по делото от ответника с придружително писмо вх. № 6728/30.06.2017 г. 9 броя договори за заем, представени от Д.Н. в хода на ревизионното производство, за което е бил задължен с определение от предходно съдебно заседание. Като доказателства по делото следва да бъдат приети и представените от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание електронен носител, съдържащ 6 броя файлове, удостоверяващи валидирани електронни подписи на лицата, издали актове в хода на ревизионното производство; писмо изх. № 785/05.09.2017 г., издадено от „БОРИКА“ АД и пояснения към него и заверена разпечатка на електронните подписи на лица, които са издали актове в хода на ревизионното производство.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.С., ведно с представения към него диск, съдържащ таблици.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИЕМА постъпилите от ответника с придружително писмо вх. №6728/30.06.2017 г. 9 броя договори за заем, представени от Д.Н. в хода на ревизионното производство.

ПРИЕМА като  писмени и веществени доказателства по делото представените от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание електронен носител, съдържащ 6 броя файлове, удостоверяващи валидирани електронни подписи на лицата, издали актове в хода на ревизионното производство; писмо изх. № 785/05.09.2017 г., издадено от „БОРИКА“ АД и пояснения към него и заверена разпечатка на електронните подписи на лица, които са издали актове в хода на ревизионното производство.

ПОСТАВЯ на вещото лице допълнителна задача така, както е формулирана в молба, депозирана по делото от адвокат М. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице за допълнителната експертиза в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.01.2018 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: