ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   952                       дата 30 април 2013 год.              Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 30 април 2013 год., 

в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 1114 по описа за 2013  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.220 от Закона за митниците, във вр. с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба на ЕТ „Рамина 2001- Н.З.”, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. *** и с адрес за кореспонденция – гр.***, представлявано от Н.З. Т. против Решение № 4402-97-1/11/12.03.2013г. на началника на Митница Бургас, с което е отхвърлена жалбата на едноличния търговец против Решение № 1979/12/12.02.2013г. на началника на Митнически пункт „Лесово” и е потвърден издадения от този орган административен акт.

Първоначално жалбата на ЕТ „Рамина 2001- Н.З.” гр. Сандански е депозирана пред Административен съд – Ямбол и е образувано адм. дело № 100 по описа на този съд. С определение № 214 от 22.04.2013г. делото е прекратено и е изпратено по подсъдност на Административен съд – Бургас, като е прието, че на оспорване подлежи актът на горестоящия административен орган, чието седалище е в гр.Бургас.

Според нормата на  чл.98, ал.2 от АПК, актът на горестоящия административен орган подлежи на оспорване пред съда относно неговата законосъобразност, само в случаите, когато с него въпросът е решен по същество, а в останалите визирани от закона хипотези, на обжалване пред съда подлежи първоначалния административен акт – чл.145, ал.2, т.1 и т.2 от АПК. В конкретния случай, с обжалваното решение на началника на Митница Бургас е отхвърлена жалбата срещу първоначалния административен акт, т.е. Решение № 1979/12/12.02.2013г. на началника на МП „Лесово”. При това положение, налице е посочената хипотезата на чл.98, ал.2, изр.посл. от АПК и на съдебен контрол следва да подлежи първоначалният административен акт, т.е. актът, издаден от началника на МП „Лесово“ и по правилата за местна подсъдност, предвидени в разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, компетентен да разгледа жалбата е Административен съд – Ямбол.

На основание изложените по-горе мотиви, възникнал е спор за подсъдност между административните съдилища, който следва да бъде разрешен по реда на чл.135, ал.3 от АПК.

            Следва производството по делото да бъде прекратено и да бъде повдигнат спор за подсъдност, с оглед на което и на основание чл.135, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Административен съд - Ямбол по повод жалбата на ЕТ „Рамина 2001- Н.З.”, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***и с адрес за кореспонденция – гр.***, представлявано от Н.З. Т. против Решение № 4402-97-1/11/12.03.2013г. на началника на Митница Бургас, с което е отхвърлена жалбата против Решение № 1979/12/12.02.2013г. на началника на Митнически пункт „Лесово”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1114/2013г. на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

 

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                    СЪДИЯ: